Raporty bieżące

 • Harmonogram raportów okresowych w roku 2020

  Zarząd Arts Alliance S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020.

  Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
  - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.
  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.
  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
  - raport okresowy roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że dnia 20 listopada 2019 r. Pan Przemysław Spyra złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 29 listopada 2019 r. z powodów osobistych.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  pokaż więcej
 • Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Notowanych Spółek na NewConnect

  W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

  Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie, tj. w dniu 14 listopada 2019 r. raportu okresowego za III kw. 2019 r. zgodnie z § 12 Załącznika Nr 3 był problem z dostępem do systemu EBI. Zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny, a raport okresowy za III kw. 2019 r. został opublikowany w dniu dzisiejszym tj. 15 listopada 2019 r.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  pokaż więcej
 • Rejestracja zmiany Statutu - zmiana firmy spółki

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął informację, że sąd rejestrowy zarejestrował wnioskowane przez Emitenta zmiany Statutu Spółki.

  Zmiana dotyczy § 7 ust. 1, Statutu. Ponadto wykreśleniu uległy postanowienia zawarte w §10 ust. 2 i w § 23 ust. 3 Statutu.

  Tym samym zmianie uległa firma Spółki na: Arts Alliance Spółka Akcyjna.

  W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje jednolity tekst Statutu Arts Alliance S.A.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK S.A. w dniu 8 lipca 2019 roku

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lipca 2019 roku.

  W stosunku do żadnej z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej