Raporty bieżące

 • Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. (dawniej Midven S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki Arts Alliance GK S.A. tj.:

  1. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  2. 121.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  3. 75.009 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  4. do 200.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  5. do 200.000 praw do akcji serii D (PDA).

  Wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z ww. Prospektem Emisyjnym. Złożenie wniosku jest konsekwencją działań podjętych przez Zarząd Spółki na podstawie następujących uchwał:

  • Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz
  • Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji akcji serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

   

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 14) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  pokaż więcej
 • Rejestracja zmian Statutu – zmiana firmy spółki

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. (dawniej Midven S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął informację, że sąd rejestrowy zarejestrował wnioskowane przez Emitenta zmiany Statutu Spółki.

  Zmiana dotyczy § 1 ust. 1, § 5 ust.1, § 6, § 7 ust. 1, § 8a, § 9, § 10 ust. 2, § 11, § 12 ust. 1, § 13, § 14, § 15, § 16 ust. 2 i 3, § 17, § 18 ust. 1, § 19, § 23 ust. 3, § 24, § 26 ust. 5, § 27 ust. 3 Statutu.

  Tym samym zmianie uległa firma spółki na: Arts Alliance GK Spółka Akcyjna.

  W załączeniu do niniejszego raportu jednolity tekst Statutu Arts Alliance GK S.A.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.

  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  -raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.

  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.

  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.

  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

  - raport okresowy roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 listopada 2018 roku

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 listopada 2018 roku.

  1. Midven sp. z o.o. – liczba głosów na NWZ – 998.000, udział w głosach na NWZ - 100%, udział w ogólnej liczbie głosów - 83,43%

  pokaż więcej
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. w dniu 28 listopada 2018 roku

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2018 roku, w obecności notariusza - Mariusza Soczyńskiego - prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki.

  W załączeniu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

  Jednocześnie Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej