Raporty bieżące

 • Korekta raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 roku

  Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 roku opublikowanego w systemie EBI raportem nr 2/2017 z dnia 14 luty 2017 roku, skorygowanym następnie raportem EBI nr 3/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku w związku z błędnie wskazanymi danymi finansowymi w zakresie zmiany wyceny jednostek stowarzyszonych, tj. odnoszenia skutków przeszacowania do wartości godziwej na kapitał z aktualizacji wyceny, utworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz prezentacji wartości niematerialnych i prawnych objętych dotacjami.               .

  Jednocześnie Zarząd Emitenta zapewnia dalsze sumienne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 lipca 2017 roku.

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 10 lipca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
   
  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

  W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Midven S.A. ("Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego dot. zmiany daty terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok.

  Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego przepisu było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w  przyszłości.

  Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2016 rok

  Zarząd Midven S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016. Zgodnie z przekazanym, w raporcie bieżącym EBI nr 1/2017 z dnia 6 stycznia 2017 roku, harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku, Emitent podał, że raport roczny za rok 2016 zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2017 roku.

  Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 12 czerwca 2017 roku.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2017 roku nie uległy zmianie.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

  Zarząd Midven S.A. informuje, że podpisał z B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000610084, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 4063 umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016.

  Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej