Raporty bieżące

 • Informacja o upomnieniu Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Zarząd  Midven S.A. („Emitent”, „Spółka”)  informuje, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie upomnienia Spółki w związku z niedochowaniem wymogu opublikowania raportu rocznego za 2016 r. w terminie wskazanym w §6 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Emitent zapewnia, że zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych oraz że dołoży wszelkich starań aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Uzupełnienie korekty raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 roku

  W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku,  Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości załącznik omyłkowo niedołączony do pierwotnego raportu. Załącznik ten zawiera raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  pokaż więcej
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven SA

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 lipca 2017 roku w Warszawie.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven S.A.

  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 12 czerwca 2017 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 10 lipca 2017 roku:

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.196.259 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.196.259  głosów.
  pokaż więcej
 • Korekta raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 roku

  Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 roku opublikowanego w systemie EBI raportem nr 2/2017 z dnia 14 luty 2017 roku, skorygowanym następnie raportem EBI nr 3/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku w związku z błędnie wskazanymi danymi finansowymi w zakresie zmiany wyceny jednostek stowarzyszonych, tj. odnoszenia skutków przeszacowania do wartości godziwej na kapitał z aktualizacji wyceny, utworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz prezentacji wartości niematerialnych i prawnych objętych dotacjami.               .

  Jednocześnie Zarząd Emitenta zapewnia dalsze sumienne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej