Raporty bieżące

 • Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku rozwiązaniu uległa umowa z EBC Solicitors S.A. na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  Przedmiotem ww. umowy było świadczenie przez EBC Solicitors S.A. na rzecz Emitenta następujących usług:

  1. współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,

  2. bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

  Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej
 • Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na badanie sprawozdania finansowego Emitenta

  Zarząd Midven S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 6.11.2017 r. otrzymał podpisaną umowę  na badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2017 i 2018 z B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań.

  B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000610084, NIP: 7822616305 oraz na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w KRBR pod numerem 4063.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Informacja o upomnieniu Spółki przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Zarząd  Midven S.A. („Emitent”, „Spółka”)  informuje, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie upomnienia Spółki w związku z niedochowaniem wymogu opublikowania raportu rocznego za 2016 r. w terminie wskazanym w §6 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Emitent zapewnia, że zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych oraz że dołoży wszelkich starań aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Uzupełnienie korekty raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 roku

  W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku,  Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości załącznik omyłkowo niedołączony do pierwotnego raportu. Załącznik ten zawiera raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  pokaż więcej
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven SA

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 lipca 2017 roku w Warszawie.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven S.A.

  pokaż więcej