Raporty bieżące

 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku.

  Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 10 maja 2024 r.
  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 9 sierpnia 2024 r.
  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 8 listopada 2024 r.
  - raport okresowy roczny za 2023 r. – 20 marca 2024 r.

  W nawiązaniu do możliwości dotyczącej publikacji raportu rocznego w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, Zarząd Emitenta, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" informuje, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2023 roku  powziął informację, iż  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 sierpnia 2023 roku dokonał wpisu zmiany Statutu Emitenta - wynikającej z uchwały nr 7/2023 z dnia 22 maja 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  W związku z rejestracją zmiany Statutu Spółki, Statut Spółki uległ zmianie w ten sposób, że  w § 15 Statutu Spółki po ust. 11 dodano nowy ust. 12 o następującym brzmieniu:

  „12. Przepisów art. 3801, 382 § 31 pkt 3 i 5, art. 3821 oraz 3841 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

  W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę Statutu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 22 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania na nową wspólną kadencję następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:

  1.    Pana Michała Imiołek,
  2.    Pana Artura Zandeckiego,
  3.    Pana Tomasza Radwańskiego,
  4.    Pana Przemysława Kowalewskiego,
  5.    Pana Łukasza Knap.

  Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej, spełniające wymagania określone w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną opublikowane w terminie późniejszym - w odrębnym raporcie.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2023 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 22 maja 2023 roku.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej
 • Informacjaa o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 24 kwietnia 2023 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A.:

  1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.446.259 akcji;
  2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.446.259 głosów.

  pokaż więcej