Raporty bieżące

 • Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2023 r.

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 24 kwietnia 2023 r. na godzinę 10:00 w  Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie („Walne Zgromadzenie”).

  Przyczynę odwołania Walnego Zgromadzenia stanowi brak zamieszczenia pełnego porządku obrad wraz z projektami uchwał obejmującymi pełen porządek obrad w opublikowanym raporcie bieżącym EBI nr 2/2023 z dnia 28 marca 2023 roku.

  W świetle zaistniałej sytuacji, Zarząd Emitenta postanowił odwołać Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie zostanie zwołane ponownie w odrębnym raporcie bieżącym.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Informacja oogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 28 marca 2023 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A.:

  1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.446.259 akcji;
  2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.446.259 głosów.

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Aliance S.A. na dzień 24 kwietnia 2023 r.

  Zarząd Emitenta Arts Alliance S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 kwietnia 2023 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku.

  Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r.
  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r.
  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 10 listopada 2023 r.
  - raport okresowy roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2022 rok.

  Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2022 w dniu 11 stycznia 2022 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2022 roku był termin 13 maja 2022 roku.

  Nowym terminem publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2022 roku to 16 maja 2022 roku.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  pokaż więcej