Raporty bieżące

 • Uzupełnienie korekty raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 roku

  W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku,  Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości załącznik omyłkowo niedołączony do pierwotnego raportu. Załącznik ten zawiera raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  pokaż więcej
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven SA

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 lipca 2017 roku w Warszawie.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven S.A.

  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 12 czerwca 2017 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 10 lipca 2017 roku:

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.196.259 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.196.259  głosów.
  pokaż więcej
 • Korekta raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 roku

  Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 roku opublikowanego w systemie EBI raportem nr 2/2017 z dnia 14 luty 2017 roku, skorygowanym następnie raportem EBI nr 3/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku w związku z błędnie wskazanymi danymi finansowymi w zakresie zmiany wyceny jednostek stowarzyszonych, tj. odnoszenia skutków przeszacowania do wartości godziwej na kapitał z aktualizacji wyceny, utworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz prezentacji wartości niematerialnych i prawnych objętych dotacjami.               .

  Jednocześnie Zarząd Emitenta zapewnia dalsze sumienne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 lipca 2017 roku.

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 10 lipca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
   
  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej