Raporty bieżące

 • Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

  Zarząd Midven S.A. informuje, że podpisał z B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000610084, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 4063 umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016.

  Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven S.A.

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku w Warszawie.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Otrzymanie dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

  Zarząd Midven S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Dofinasowanie w kwocie 244.900 zł zostało przyznane na projekt „Przygotowanie dla Midven S.A. niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału i debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”. Kolejnym etapem niezbędnym do wypłaty środków, jest podpisanie przez Midven S.A. umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Podpisanie porozumienia w zakresie otwarcia oddziału Midven SA

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2016 roku została podpisana umowa z Lubelskim Parkiem Naukowo – Technologicznym, na mocy której zostanie utworzony oddział spółki mieszczący się w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 3.

  Uruchomienie oddziału przez Midven S.A. ma na celu zawiązanie współpracy z parkiem technologicznym w zakresie wykorzystania potencjału obu podmiotów na rzecz spółek zależnych od Emitenta i jednoczesnym przyczynieniu się do ich dynamiczniejszego rozwoju.

  Podstawa prawna:
  §3 ust.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Podpisanie listu intencyjnego przez Midven Business Solutions Sp. z o.o.

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2016 roku został podpisany list intencyjny przez spółkę zależną od Emitenta Midven Business Solutions sp. z o.o. („MBS”) dotyczący zamiaru dokonania nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącego działalność B2B w segmencie ‘business travel’.

  Planowana inwestycja ma na celu inkorporowanie przez MBS działalności odnoszącej się do usług dla klientów biznesowych i tym samym rozwój przyjętych w strategii rozwiązań B2B w segmencie SaaS. Formuła biznesowa opiera się na specjalnie opracowanym systemie informatycznym, uwzględniającym szereg zestawów algorytmicznych, stwarzających automatyzację procesów zarządzania rezerwacjami hotelowymi łącznie z szeregiem posiadanych funkcjonalności. Zastosowane rozwiązanie pozwala nie tylko usprawnić zarządzanie wyjazdami dla klientów biznesowych ale również kontrolować wydatki oraz znacznie ograniczyć koszty związane z organizacją delegacji. Rozwiązanie oparte o system informatyczny pozwoli tym samym zaoszczędzić znacząco część kosztów rocznych w podróżach pracowników wybranej korporacji.

  W ramach potencjalnej transakcji, Midven zamierza aktywnie brać udział w rozwoju działalności ‘business travel’ z jednoczesnym przyrostem zespołu odpowiadającego za ten segment biznesowy, jak również aktywnie przyczyniać się do możliwej konsolidacji usług ‘travel’ w obrębie Midven Business Solutions Sp. z o.o. Segment działalności ‘business travel’ jest jednym z dynamicznie rozwijających się o globalnym potencjale z jednoczesną zasadnością uzyskiwania pozytywnych wyników finansowych.

  Podpisany list intencyjny został uznany przez Emitenta za istotny z uwagi na jego potencjalny wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii i perspektyw jego rozwoju. Niniejsze porozumienie jest konsekwentną realizacją polityki inwestycyjnej Emitenta przy równoczesnej dywersyfikacji portfel inwestycyjnego Emitenta, w podmioty o dużym potencjale wzrostu wartości.

  Podstawa prawna:
  §3 ust.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej