Raporty bieżące

 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 12 lutego 2016 roku;
  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. - 13 maja 2016 roku;
  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. - 12 sierpnia 2016 roku;
  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 roku;

  - raport okresowy roczny za 2015 r. - 3 czerwca 2016 roku.

  Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Nowa strategia rozwoju Midven S.A.

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”, „Spółka”) mając na względzie dotychczasowe osiągnięcia Spółki oraz wyniki analizy rynku usług IT, opracował nową strategię rozwoju.

  Podstawą działalności Emitenta stanowiły dotychczas usługi doradczo-inwestycyjne, w szczególności doradztwo finansowe dla firm niepublicznych jak i spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach swojej działalności Emitent doradzał również w transakcjach finansowania przedsiębiorstw oraz procesach M&A. Ponadto Emitent prowadzi działalność inwestycyjną na własny rachunek, która skupia się na inwestowaniu w spółki z segmentu „nowych technologii”.

  Nowa strategia Emitenta zakłada przeniesienie punktu ciężkości z biznesu doradczego na działalność inwestycyjną w segmencie nowych technologii. Mając na uwadze powyższe Midven S.A. zakłada rozwój w oparciu o dwa obszary:
  1. Inicjowanie oraz tworzenie rozwiązań w obszarze B2B w segmencie SaaS.
  2. Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie kapitałowe w przedsięwzięcia lub spółki technologiczne posiadające ciekawe produkty o zasięgu globalnym.

  W pierwszym obszarze działalności Midven S.A. będzie realizował projekty za pośrednictwem spółki zależnej pod nazwą Midven Business Solutions. W drugim obszarze działalności Midven S.A. zamierza samodzielnie dokonywać inwestycji lub poprzez dedykowane do tego fundusze kapitałowe.

  Innym projektem spółki ma być bezpośrednie zaangażowanie się w podmiot inwestycyjny, który będzie inwestował w projekty polskich innowatorów pracujących poza granicami Polski. W tym celu Midven S.A. podpisał stosowne porozumienia z ośrodkami akademickimi jak Dublin Institute of Technology czy EU Business School z siedzibą w Montreux. Midven S.A. posiada ponadto porozumienie zawarte z amerykańskim funduszem inwestycyjnym ARCO Capital, który zadeklarował zainteresowanie współfinansowaniem wybranych projektów technologicznych.

  Pieniądze na realizacje projektów Spółka zamierza pozyskać w wyniku emisji nowych akcji. Zarząd zakłada, iż realizacja nowej strategii pozwoli szybciej osiągnąć Spółce jej cel na rynku kapitałowym, czyli notowanie walorów Midven S.A. na głównym parkiecie Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Sprzedaż akcji w BLU Asset Management SKA

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 roku dokonał sprzedaży 100.000 akcji spółki BLU Asset Management SKA z siedzibą w Poznaniu o wartości sprzedaży 1 zł za jedną akcję, stanowiących 10% kapitału zakładowego BLU Asset Management SKA.

  Umowa została uznana przez Emitenta za istotną z uwagi na ich potencjalny wpływ na sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii Emitenta i perspektyw jego rozwoju.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Midven S.A. akcjonariuszem Parcel Technik S.A.

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2015 roku Spółka nabyła 20.115.306 akcji Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,36 gr każda akcja.

  Emitent na podstawie podpisanej umowy posiada 20.155.306 akcji reprezentujących 30,08 proc. kapitału zakładowego oraz 30,08 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Parcel Technik S.A. Umowa została uznana przez Emitenta za istotną z uwagi na jej potencjalny wpływ na sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii Emitenta i perspektyw jego rozwoju.

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Zakończenie subskrypcji akcji serii C i dokonanie przydziału akcji

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 3 grudnia 2015 r.

  1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

  Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 grudnia 2015 r.
  Data zakończenia subskrypcji: 22 grudnia 2015 r.

  2) Data przydziału akcji: 22 grudnia 2015 r.

  Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

  3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

  Nie więcej niż 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

  4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

  Nie wystąpiła.

  5) Liczba akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

  75.009 sztuk, akcji serii C.

  6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

  100 zł (sto złotych).

  7) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

  w ramach subskrypcji zawarto 2 (dwie) umowy objęcia akcji serii C.

  8) Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

  w ramach subskrypcji przydzielono akcje 2 (dwóm) podmiotom.

  9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

  Nie wystąpili.

  10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C wynoszą 10.000,00 zł w tym:
  - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000,00 zł,
  - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
  - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł
  - koszty promocji oferty: 0 zł.

  Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej