Raporty bieżące

 • Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2015 rok

  Zarząd Midven S.A informuje, iż wyznaczył nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2015 rok na dzień 13 sierpnia 2015 roku.
   
  Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2015 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 2/2015 z dnia 18 stycznia 2015 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za II kwartał 2015 rok był dzień 14 sierpnia 2015 roku.
   
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2015 roku nie uległy zmianie.
   
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Zakup udziałów spółki Dansk Soft sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 7 lipca 2015 roku nabył od Volanto sp. z o.o. 17 udziałów spółki Dansk Soft sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, które stanowią 8,50% kapitału zakładowego Dansk Soft sp. z o.o. Ponadto Emitent w dniu 7 lipca 2015 roku nabył od Midven Business Solutions sp. z o.o. 102 udziały spółki Dansk Soft sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, które stanowią 51% kapitału zakładowego Dansk Soft sp. z o.o. 
   
  Emitent na mocy podpisanych umów posiada 59,50% udziałów w spółce Dansk Soft sp. z o.o. Umowy zostały uznane przez Emitenta za istotne z uwagi na ich potencjalny wpływ na sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii Emitenta i perspektyw jego rozwoju.

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej
 • Uchwały podjęte w dniu 30 czerwca 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven S.A.

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku w Warszawie.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
   
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 roku.

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

   
  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
   
  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Midven Lab zmienia nazwę na Midven Business Solutions

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany firmy spółki zależnej od Emitenta z Midven Lab Sp. z o.o. na Midven Business Solutions Sp. z o.o.
   
  Założeniem Midven Business Solutions Sp. z o.o. są inwestycje w spółki technologiczne posiadające produkty lub usługi z możliwością ich wdrażania na poczet klientów zewnętrznych. Aktualnie w portfolio Spółki są dwa podmioty: Dansk Soft Sp. z o.o. oraz Mizaco Sp. z o.o.. Midven Business Solutions Sp. z o.o. ma ponadto podpisane wstępne porozumienie ze spółką informatyczną, dotyczące możliwego zaangażowania się kapitałowego w spółkę.
   
  Zmiana nazwy firmy ma w sposób bardziej pełny oddawać profil działalności spółki zależnej.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej