Raporty bieżące

 • Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

  W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Midven S.A. ("Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego dot. zmiany daty terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok.

  Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego przepisu było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w  przyszłości.

  Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2016 rok

  Zarząd Midven S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016. Zgodnie z przekazanym, w raporcie bieżącym EBI nr 1/2017 z dnia 6 stycznia 2017 roku, harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku, Emitent podał, że raport roczny za rok 2016 zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2017 roku.

  Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 12 czerwca 2017 roku.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2017 roku nie uległy zmianie.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

  Zarząd Midven S.A. informuje, że podpisał z B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000610084, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 4063 umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016.

  Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven S.A.

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku w Warszawie.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Otrzymanie dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

  Zarząd Midven S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Dofinasowanie w kwocie 244.900 zł zostało przyznane na projekt „Przygotowanie dla Midven S.A. niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału i debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”. Kolejnym etapem niezbędnym do wypłaty środków, jest podpisanie przez Midven S.A. umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej