Raporty bieżące

 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.

  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
   
  - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 13 lutego 2015 roku;
  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 roku;
  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14 sierpnia 2015 roku;
  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 roku;
   
  - raport okresowy roczny za 2014 r. - 2 czerwca 2015 roku.

  Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  PODSTAWA PRAWNA:
  § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  pokaż więcej
 • Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014

  Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie ze Statutem Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014.


  Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099028, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3685.

  Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014. 

   

  Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

  Zarząd Midven S.A. w nawiązaniu do raportu EBI z dnia 17 grudnia 2014 roku przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, w formie określonej w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

   
  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej
 • Powołanie Prezesa Zarządu

  Zarząd Midven S.A. informuje, iż w związku z upływem poprzedniej kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 16 grudnia 2014 roku powoła Pana Andrzeja Zając na stanowisko Prezesa Zarządu nowej kadencji.
   
  Życiorys zawodowy
   
  1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji na jaką dana osoba została powołana.
   
  Imię i Nazwisko: Andrzej Zając
  Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu
  Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
  Termin upływu kadencji: 16 grudnia 2017 roku
   
  2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
   
  Andrzej Zając – Prezes Zarządu
   
  Absolwent European University w Montreux (MBA) oraz Szkoły Głównej Handlowej. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie rynków kapitałowych, M&A, usług finansowych oraz tworzenia i rozwoju przedsięwzięć z segmentu nowych mediów, zarówno jako manager jak i prywatny inwestor.
   
  Od 2011 roku Założyciel oraz Prezes Zarządu Midven SA, działający także na Polskę w imieniu amerykańskiego funduszu Private Equity – Yorkville Advisors LLC, Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych oraz nienotowanych na rynkach giełdowych. W swojej karierze zawodowej pracował jako Prezes Zarządu Inkubatora Technologicznego czy też jako Manager Inwestycyjny ds. Nowych Mediów w koncernie medialnym Orkla Media ASA.
   
  3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta.
   
  Pan Andrzej Zając nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
   
  4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego w których w okresie co najmniej ostatnich trzech lat dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.
   
  Midven SA – Prezes Zarządu
  Midven Lab Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
  Mizaco Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
   
  Kancelaria Medius SA – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  TNN Finance SA – Członek Rady Nadzorczej
  InData Software SA – Członek Rady Nadzorczej
   
  5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
   
  W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Zając nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
   
  W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Zając nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
   
  6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
   
  W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Andrzej Zając pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
   
  7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
   
  Pan Andrzej Zając nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
   
  8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
   
  Pan Andrzej Zając nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
   
  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej
 • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven S.A.

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2014 roku w Warszawie.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej