Raporty bieżące

 • Sprzedaż akcji w BLU Asset Management SKA

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 roku dokonał sprzedaży 100.000 akcji spółki BLU Asset Management SKA z siedzibą w Poznaniu o wartości sprzedaży 1 zł za jedną akcję, stanowiących 10% kapitału zakładowego BLU Asset Management SKA.

  Umowa została uznana przez Emitenta za istotną z uwagi na ich potencjalny wpływ na sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii Emitenta i perspektyw jego rozwoju.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Midven S.A. akcjonariuszem Parcel Technik S.A.

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2015 roku Spółka nabyła 20.115.306 akcji Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,36 gr każda akcja.

  Emitent na podstawie podpisanej umowy posiada 20.155.306 akcji reprezentujących 30,08 proc. kapitału zakładowego oraz 30,08 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Parcel Technik S.A. Umowa została uznana przez Emitenta za istotną z uwagi na jej potencjalny wpływ na sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii Emitenta i perspektyw jego rozwoju.

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Zakończenie subskrypcji akcji serii C i dokonanie przydziału akcji

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 3 grudnia 2015 r.

  1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

  Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 grudnia 2015 r.
  Data zakończenia subskrypcji: 22 grudnia 2015 r.

  2) Data przydziału akcji: 22 grudnia 2015 r.

  Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

  3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

  Nie więcej niż 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

  4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

  Nie wystąpiła.

  5) Liczba akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

  75.009 sztuk, akcji serii C.

  6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

  100 zł (sto złotych).

  7) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

  w ramach subskrypcji zawarto 2 (dwie) umowy objęcia akcji serii C.

  8) Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

  w ramach subskrypcji przydzielono akcje 2 (dwóm) podmiotom.

  9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

  Nie wystąpili.

  10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C wynoszą 10.000,00 zł w tym:
  - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000,00 zł,
  - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
  - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł
  - koszty promocji oferty: 0 zł.

  Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Midven S.A.

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 grudnia 2015 roku w Warszawie.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2015

  Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie ze Statutem Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2015.

  Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099028, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3685.

  Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2015. 
   
  Podstawa prawna:
  §3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej