Raporty bieżące

 • Podpisanie porozumienia w zakresie otwarcia oddziału Midven SA

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2016 roku została podpisana umowa z Lubelskim Parkiem Naukowo – Technologicznym, na mocy której zostanie utworzony oddział spółki mieszczący się w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 3.

  Uruchomienie oddziału przez Midven S.A. ma na celu zawiązanie współpracy z parkiem technologicznym w zakresie wykorzystania potencjału obu podmiotów na rzecz spółek zależnych od Emitenta i jednoczesnym przyczynieniu się do ich dynamiczniejszego rozwoju.

  Podstawa prawna:
  §3 ust.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Podpisanie listu intencyjnego przez Midven Business Solutions Sp. z o.o.

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2016 roku został podpisany list intencyjny przez spółkę zależną od Emitenta Midven Business Solutions sp. z o.o. („MBS”) dotyczący zamiaru dokonania nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącego działalność B2B w segmencie ‘business travel’.

  Planowana inwestycja ma na celu inkorporowanie przez MBS działalności odnoszącej się do usług dla klientów biznesowych i tym samym rozwój przyjętych w strategii rozwiązań B2B w segmencie SaaS. Formuła biznesowa opiera się na specjalnie opracowanym systemie informatycznym, uwzględniającym szereg zestawów algorytmicznych, stwarzających automatyzację procesów zarządzania rezerwacjami hotelowymi łącznie z szeregiem posiadanych funkcjonalności. Zastosowane rozwiązanie pozwala nie tylko usprawnić zarządzanie wyjazdami dla klientów biznesowych ale również kontrolować wydatki oraz znacznie ograniczyć koszty związane z organizacją delegacji. Rozwiązanie oparte o system informatyczny pozwoli tym samym zaoszczędzić znacząco część kosztów rocznych w podróżach pracowników wybranej korporacji.

  W ramach potencjalnej transakcji, Midven zamierza aktywnie brać udział w rozwoju działalności ‘business travel’ z jednoczesnym przyrostem zespołu odpowiadającego za ten segment biznesowy, jak również aktywnie przyczyniać się do możliwej konsolidacji usług ‘travel’ w obrębie Midven Business Solutions Sp. z o.o. Segment działalności ‘business travel’ jest jednym z dynamicznie rozwijających się o globalnym potencjale z jednoczesną zasadnością uzyskiwania pozytywnych wyników finansowych.

  Podpisany list intencyjny został uznany przez Emitenta za istotny z uwagi na jego potencjalny wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii i perspektyw jego rozwoju. Niniejsze porozumienie jest konsekwentną realizacją polityki inwestycyjnej Emitenta przy równoczesnej dywersyfikacji portfel inwestycyjnego Emitenta, w podmioty o dużym potencjale wzrostu wartości.

  Podstawa prawna:
  §3 ust.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 roku

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2016 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
   
  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Tekst jednolity Statutu Emitenta

  W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o 75.009 akcji serii C, Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu Emitenta.  

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian statutu Emitenta

  Zarząd Midven S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu Emitenta.

  W rezultacie zarejestrowanych zmian kapitał zakładowy Midven S.A. przedstawia się następująco:

  㤠6

  1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 119.625,90 zł (sto dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

  1. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2. 121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3. nie więcej niż 75.009 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

   

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej