Raporty bieżące

 • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Midven S.A.

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 grudnia 2015 roku w Warszawie.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2015

  Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie ze Statutem Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2015.

  Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099028, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3685.

  Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2015. 
   
  Podstawa prawna:
  §3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 grudnia 2015 roku.

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 3 grudnia 2015 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.
   
  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
   

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2015 rok

  Zarząd Midven S.A informuje, iż wyznaczył nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2015 rok na dzień 13 sierpnia 2015 roku.
   
  Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2015 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 2/2015 z dnia 18 stycznia 2015 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za II kwartał 2015 rok był dzień 14 sierpnia 2015 roku.
   
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2015 roku nie uległy zmianie.
   
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Zakup udziałów spółki Dansk Soft sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 7 lipca 2015 roku nabył od Volanto sp. z o.o. 17 udziałów spółki Dansk Soft sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, które stanowią 8,50% kapitału zakładowego Dansk Soft sp. z o.o. Ponadto Emitent w dniu 7 lipca 2015 roku nabył od Midven Business Solutions sp. z o.o. 102 udziały spółki Dansk Soft sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, które stanowią 51% kapitału zakładowego Dansk Soft sp. z o.o. 
   
  Emitent na mocy podpisanych umów posiada 59,50% udziałów w spółce Dansk Soft sp. z o.o. Umowy zostały uznane przez Emitenta za istotne z uwagi na ich potencjalny wpływ na sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii Emitenta i perspektyw jego rozwoju.

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej