Raporty bieżące

 • Podpisanie listu intencyjnego

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 10.11.2014 roku został podpisany list intencyjny dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT z siedzibą we Wrocławiu.


  Spółka, której udziały zamierza przejąć Emitent to podmiot będący dynamicznie rozwijającym się Internet Software House, specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu projektów informatycznych zarówno dla biznesu jak i administracji publicznej. W okresie 5 lat działalności, zespół software house zrealizował szereg projektów na poczet klientów posiadając szerokie doświadczenie przy pracy nad projektami m.in. dla Trybunału Konstytucyjnego, Urzędu Miasta Krakowa, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, czy Jednostek Samorządu Terytorialnego.

   

  Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces badania spółki oraz prace nad przygotowaniem porozumienia w sprawie podstawowych warunków ewentualnej transakcji. Emitent wskazuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron i Emitent będzie informować w odrębnych raportach o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem procesu akwizycji.


  Podstawa prawna:§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Nabycie udziałów w podmiocie kapitałowym wspólnie z Integer.pl SA

  Zarząd Midven SA (Emitent) informuje, że w dniu 30 października 2014 roku nabył 23,5% udziaów spółki Mlogos Sp. z o.o. Niniejsza transakcja jest konsekwentną realizacją polityki inwestycyjnej Emitenta oraz równocześnie dywersyfikuje portfel inwestycyjny Emitenta w podmioty o dużym potencjale wzrostu wartości.


  Mlogos Sp. z o.o. jest podmiotem kapitałowym będącym Funduszem Technologicznym, którego głównym udziałowcem jest spółka giełdowa Integer.pl SA, notowana na warszawskiej GPW. Celem Mlogos Sp. z o.o., który jednocześnie dokona zmiany nazwy na InQubit Sp. z o.o. są inwestycje w ciekawe przedsięwzięcia w segmencie e-commerce oraz będące kompatybilnymi dla usług spółki Integer.pl czy też podmiotów zależnych związanych z usługami logistycznymi.

   

  Nabycie udziałów w spółce Mlogos Sp. z o.o. pozwoli Emitentowi na angażowanie się kapitałowe za pośrednictwem Inkubatora Technologicznego w realizację projektów technologicznych, które dzięki posiadanej w różnych krajach sieci paczkomatów InPost mogą być rozwijane globalnie.


  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Złożenie rezygnacji w spółce z członkostwa w Radzie Nadzorczej

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w dniu 11 października 2014r. otrzymał informację, że Pan Marek Dietl złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Powodem złożenia rezygnacji są powody osobiste.


  Zarząd Spółki dziękuje Panu Markowi Dietl za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.


  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Emitenta

  Zarząd Spółki Midven S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2014 roku podpisał umowę z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstwo o dofinansowanie projektu "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.

  Emitent wskazuje, iż uzyskana maksymalna kwota dofinansowania to 415.450 zł (czterysta piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), natomiast maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 593.500 zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną od Emitenta

  Zarząd Spółki Midven S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku spółka Mizaco Sp. z o.o. podpisała umowę z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstwo o dofinansowanie projektu "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.
   
  Wartość całego projektu opiewa na kwotę 593.500 zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych), w tym zgodnie z przyjętymi założeniami kwota dofinansowania wyniesie 415.450 zł (czterysta piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), co stanowi 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej