Raporty bieżące

 • Korekta prognozy wyników finansowych na koniec 2013 roku Midven S.A.

  Zarząd Midven S.A. ogłasza, że po przeprowadzeniu analizy odnotowanych przychodów, poniesionych kosztów za rok 2013 oraz wartości posiadanych w Spółce aktywów finansowych, postanawia skorygować skonsolidowane prognozy finansowe na koniec 2013 roku opublikowane w Dokumencie Informacyjnym dnia 10 kwietnia 2013 roku.
   
  Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych wg. Emitenta będzie się kształtować na poziomie: 
  - zysk netto pierwotnie - 800.000 PLN
  - zysk netto po korekcie – 263.009 PLN
  - przychody ze sprzedaży pierwotnie – 1.200.000 PLN
  - przychody ze sprzedaży po korekcie – 2.360.002 PLN
   
  W drugim półroczu 2013 roku Emitent osiągnął znaczące zwiększenie przychodów ze sprzedaży co spowodowane było faktem realizacji usług doradczych. Jednakże posiadane aktywa finansowe będące w portfolio Emitenta wpłynęły na końcowy zysk netto. Aktualnie Emitent posiada akcje trzech notowanych na NewConnect spółek kapitałowych, których wartość jest zmienna w zależności od okresu rozrachunkowego.  
   
  Zarząd spodziewa się, iż wskazane powyżej inwestycje poprawią swoje wyceny finansowe, co przyniesie tym samym wzrost wyników finansowych w 2014 roku.
   
  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2013

  Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie ze Statutem Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013.
   
  Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099028, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3685.
   
  Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013.
   
  Podstawa prawna:
  § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku.

  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
  - Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 – w dniu 14 luty 2014 roku;
  - Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 – w dniu 15 maja 2014 roku;
  - Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 – w dniu 14 sierpnia 2014 roku;
  - Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 – w dniu 14 listopada 2014 roku;

  - Raport okresowy roczny za 2013 rok – w dniu 26 maja 2014 roku.

  Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2013 roku

  Zarząd Midven S.A. niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, które rozpocznie się o godzinie 14.30 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Utworzenie spółki zależnej

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 23 grudnia 2013 roku utworzył jako wspólnik spółkę zależną pod firmą Midven Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmując w w/w spółce 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Midven S.A. objął łącznie 4.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy a tym samym o łącznej wartości nominalnej 200.000 złotych.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej