Raporty bieżące

 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 4 grudnia 2014 roku

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 4 grudnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 grudnia 2014 roku

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 15 grudnia 2014 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 grudnia 2014 roku

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku Zarząd Midven Spółka Akcyjna ("Spółka") niniejszym informuje, że nie dokonał rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w systemie Krajowego Depozytu Papierów. W związku z powyższym żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest uprawniony do udziału w tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tym samym Zarząd postanowił o odwołaniu zwołanego na 4 grudnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zamiarem Zarządu Spółki jest ponowne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Podpisanie listu intencyjnego

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 10.11.2014 roku został podpisany list intencyjny dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT z siedzibą we Wrocławiu.


  Spółka, której udziały zamierza przejąć Emitent to podmiot będący dynamicznie rozwijającym się Internet Software House, specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu projektów informatycznych zarówno dla biznesu jak i administracji publicznej. W okresie 5 lat działalności, zespół software house zrealizował szereg projektów na poczet klientów posiadając szerokie doświadczenie przy pracy nad projektami m.in. dla Trybunału Konstytucyjnego, Urzędu Miasta Krakowa, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, czy Jednostek Samorządu Terytorialnego.

   

  Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces badania spółki oraz prace nad przygotowaniem porozumienia w sprawie podstawowych warunków ewentualnej transakcji. Emitent wskazuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron i Emitent będzie informować w odrębnych raportach o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem procesu akwizycji.


  Podstawa prawna:§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Nabycie udziałów w podmiocie kapitałowym wspólnie z Integer.pl SA

  Zarząd Midven SA (Emitent) informuje, że w dniu 30 października 2014 roku nabył 23,5% udziaów spółki Mlogos Sp. z o.o. Niniejsza transakcja jest konsekwentną realizacją polityki inwestycyjnej Emitenta oraz równocześnie dywersyfikuje portfel inwestycyjny Emitenta w podmioty o dużym potencjale wzrostu wartości.


  Mlogos Sp. z o.o. jest podmiotem kapitałowym będącym Funduszem Technologicznym, którego głównym udziałowcem jest spółka giełdowa Integer.pl SA, notowana na warszawskiej GPW. Celem Mlogos Sp. z o.o., który jednocześnie dokona zmiany nazwy na InQubit Sp. z o.o. są inwestycje w ciekawe przedsięwzięcia w segmencie e-commerce oraz będące kompatybilnymi dla usług spółki Integer.pl czy też podmiotów zależnych związanych z usługami logistycznymi.

   

  Nabycie udziałów w spółce Mlogos Sp. z o.o. pozwoli Emitentowi na angażowanie się kapitałowe za pośrednictwem Inkubatora Technologicznego w realizację projektów technologicznych, które dzięki posiadanej w różnych krajach sieci paczkomatów InPost mogą być rozwijane globalnie.


  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej