Raporty bieżące

 • Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok

  Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie ze Statutem spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 8 maja 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok.

  Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099028, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3685.

  Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki upoważniła Zarząd spółki do zawarcia z w/w podmiotem stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Powołanie Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2013 roku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami określonymi w §15 ust. 2 Statusu spółki Pan Andrzej Zając powołał Pana Marka Dietl na Członka Rady Nadzorczej spółki.

  Pan Marek Dietl posiada szerokie doświadczenie w zakresie inwestycji Venture Capital. Przez okres ostatnich czterech lat piastował stanowiska managerskie w Krajowych Funduszu Kapitałowym S.A. (KFK). Ponadto posiada doświadczenie zawodowe wynikające z zajmowania stanowisk w międzynarodowej firmie doradczej Simon, Kucher & Partners z siedzibą w Bonn (Niemcy), specjalizującej się w zarządzaniu cenami czy też uczestnictwa w Radach Nadzorczych wielu instytucji finansowych, w tym i Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Zgodnie z punktem Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect został udostępniony przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta życiorys zawodowy.

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013 roku otrzymał informację, że Pan Edward Kozicki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki. Powodem złożenia rezygnacji są powody osobiste.

  Zarząd spółki dziękuje Panu Edwardowi Kozickiemu za zangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  pokaż więcej
 • Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie spółki w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  pokaż więcej
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

  Zarząd Midven S.A podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  - Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 - w dniu 15 maja 2013 roku
  - Raport okresowy roczny za 2012 rok - w dniu 3 czerwca 2013 roku

  - Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 - w dniu 14 sierpnia 2013 roku
  - Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 - w dniu 14 listopada 2013 roku

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej