Raporty bieżące

 • Zawarcie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną od Emitenta

  Zarząd Spółki Midven S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku spółka Mizaco Sp. z o.o. podpisała umowę z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstwo o dofinansowanie projektu "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.
   
  Wartość całego projektu opiewa na kwotę 593.500 zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych), w tym zgodnie z przyjętymi założeniami kwota dofinansowania wyniesie 415.450 zł (czterysta piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), co stanowi 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Nabycie udziałów w podmiocie kapitałowym

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 roku nabył 1.000 udziałów spółki Mizaco Sp. z o.o. Niniejsza transakcja jest konsekwentną realizacją polityki inwestycyjnej Emitenta oraz równocześnie dywersyfikuje portfel inwestycyjny Emitenta.

  Mizaco Sp. z o.o. świadczy usługi polegające na kompleksowym doradztwie w zakresie rozwiązań informatycznych oraz realizacji projektów w segmencie mobilnym dla klientów zewnętrznych. Łączna kwota nabycia udziałów to 50.000,00 złotych i została sfinalizowana ze środków własnych. Nabycie udziałów w spółce Mizaco Sp. z o.o. pozwoli Emitentowi na angażowanie się w realizację projektów technologicznych w technologii mobilnej, jak również realizację zakresu zleceń technologicznych ze strony potencjalnych klientów zainteresowanych ich wytworzeniem.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven S.A.

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku w Warszawie .
   
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki  - Andrzejowi Zającowi,  absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na treść art. 413 k.s.h., który stanowi, że akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.
   
  Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
   
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Informacja o udzieleniu Spółce pożyczki pieniężnej przez Prezesa Zarządu

  Emitent informuje, że w dniu 24.06.2013 roku Pan Andrzej Zając – Prezes Zarządu oraz akcjonariusz posiadający 998.000 akcji, stanowiących 89,01 % w kapitale zakładowym - udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 250.000 zł.
   
  Zgodnie z umową pożyczki Midven S.A. zobowiązało się zapłacić Pożyczkodawcy odsetki w wysokości 0,25% w skali roku oraz zwrócić mu całą pożyczoną kwotę najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia jej przekazania na rachunek Emitenta. Pożyczka udzielona została na warunkach korzystniejszych niż warunki proponowane przez banki, co dało możliwość pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków pieniężnych, bez konieczności przeprowadzania długotrwałej i sformalizowanej procedury uzyskiwania kredytu lub pożyczki bankowej.
   
  Środki finansowe pozyskane z pożyczki przeznaczone zostaną na działania inwestycyjne związane z nabyciem aktywów przez Emitenta w najbliższym czasie oraz finansowanie kosztów przystąpienia Emitenta do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie.
   

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2014 roku

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2014 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

   
  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
   
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej