Raporty bieżące

 • Kolejne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Zarząd Emitenta informuje, iż powziął informację na podstawie publikacji na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oficjalnej listy rankingowej zatwierdzonych wniosków, że projekt Emitenta został zatwierdzony do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2014 dla Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt nr. WND-POIG.08.02.00-14-565/14 pt. "Wdrożenie internetowego systemu B2B w przedsiębiorstwie automatyzującego procesy biznesowe Wnioskodawcy z kluczowymi Partnerami księgowymi oraz prawnymi".

  Łączna kwota dofinansowania wynosi 415.450,00 zł.

  Kolejnym etapem, niezbędnym do wypłaty środków, jest podpisanie przez Midven S.A. umowy o dofinansowanie z Regionalną Instytucją Finansującą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zarząd Midven S.A. zapewnia, iż informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie przekazana niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zmiana sposobu realizacji strategii Emitenta

  Zarząd Midven S.A. ("Emitent") informuje, że podjął decyzję o zmianie sposobu realizacji strategii Emitenta poprzez rozpoczęcie prowadzenia działalności inwestycyjnej Emitenta bezpośrednio przez Midven S.A. i rezygnację z wykorzystywania do prowadzenia działalności inwestycyjnej Midven Capital Limited z siedzibą w Nikozji. W wykonaniu tej decyzji od dnia dzisiejszego nowe inwestycje kapitałowe Emitenta będą dokonywane bezpośrednio przez Midven S.A. Jednocześnie Zarząd Emitenta podjął decyzję o przeniesieniu aktywów Midven Capital Limited, w tym spółek portfelowych Emitenta, bezpośrednio do Midven S.A.

  Przeniesienie aktywów Midven Capital Limited do Midven S.A. odbędzie się poprzez (1) nabycie przez Emitenta od Midven Capital Limited wszystkich posiadanych przez Midven Capital Limited akcji spółek portfelowych Emitenta (2) dokonanie cesji należności przysługujących Midven Capital Limited na Emitenta i (3) zbycie Midven Capital Limited. W efekcie przeniesienia aktywów Midven Capital Limited do Midven S.A. Emitent:
  1) nie będzie posiadał udziałów Midven Capital Limited;
  2) nie będzie posiadał jakichkolwiek zobowiązań wobec Midven Capital Limited;
  3) nie będzie posiadał jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich związanych z dokonaniem przeniesienia aktywów;
  4) będzie posiadał akcje wszystkich spółek portfelowych Emitenta posiadane obecnie przez Midven Capital Limited.

  Zarząd Midven S.A. informuje, że decyzja o zmianie sposobu realizacji strategii Emitenta poprzez rozpoczęcie prowadzenia działalności inwestycyjnej Emitenta bezpośrednio przez Midven S.A. została podjęta celem rezygnacji z posługiwania się w prowadzonej działalności spółką cypryjską, co w ocenie Zarządu Emitenta było przyczyną mniejszej wiarygodności Emitenta i ma istotny wpływ na niedowartościowanie - w ocenie Zarządu Emitenta - akcji Midven S.A. na rynku NewConnect.
   
  Podstawa prawna:

  § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Korekta prognozy wyników finansowych na koniec 2013 roku Midven S.A.

  Zarząd Midven S.A. ogłasza, że po przeprowadzeniu analizy odnotowanych przychodów, poniesionych kosztów za rok 2013 oraz wartości posiadanych w Spółce aktywów finansowych, postanawia skorygować skonsolidowane prognozy finansowe na koniec 2013 roku opublikowane w Dokumencie Informacyjnym dnia 10 kwietnia 2013 roku.
   
  Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych wg. Emitenta będzie się kształtować na poziomie: 
  - zysk netto pierwotnie - 800.000 PLN
  - zysk netto po korekcie – 263.009 PLN
  - przychody ze sprzedaży pierwotnie – 1.200.000 PLN
  - przychody ze sprzedaży po korekcie – 2.360.002 PLN
   
  W drugim półroczu 2013 roku Emitent osiągnął znaczące zwiększenie przychodów ze sprzedaży co spowodowane było faktem realizacji usług doradczych. Jednakże posiadane aktywa finansowe będące w portfolio Emitenta wpłynęły na końcowy zysk netto. Aktualnie Emitent posiada akcje trzech notowanych na NewConnect spółek kapitałowych, których wartość jest zmienna w zależności od okresu rozrachunkowego.  
   
  Zarząd spodziewa się, iż wskazane powyżej inwestycje poprawią swoje wyceny finansowe, co przyniesie tym samym wzrost wyników finansowych w 2014 roku.
   
  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2013

  Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie ze Statutem Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013.
   
  Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099028, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3685.
   
  Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013.
   
  Podstawa prawna:
  § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku.

  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
  - Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 – w dniu 14 luty 2014 roku;
  - Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 – w dniu 15 maja 2014 roku;
  - Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 – w dniu 14 sierpnia 2014 roku;
  - Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 – w dniu 14 listopada 2014 roku;

  - Raport okresowy roczny za 2013 rok – w dniu 26 maja 2014 roku.

  Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
  pokaż więcej