Raporty bieżące

 • Złożenie rezygnacji w spółce z członkostwa w Radzie Nadzorczej

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w dniu 11 października 2014r. otrzymał informację, że Pan Marek Dietl złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Powodem złożenia rezygnacji są powody osobiste.


  Zarząd Spółki dziękuje Panu Markowi Dietl za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.


  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Emitenta

  Zarząd Spółki Midven S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2014 roku podpisał umowę z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstwo o dofinansowanie projektu "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.

  Emitent wskazuje, iż uzyskana maksymalna kwota dofinansowania to 415.450 zł (czterysta piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), natomiast maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 593.500 zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną od Emitenta

  Zarząd Spółki Midven S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku spółka Mizaco Sp. z o.o. podpisała umowę z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstwo o dofinansowanie projektu "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.
   
  Wartość całego projektu opiewa na kwotę 593.500 zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych), w tym zgodnie z przyjętymi założeniami kwota dofinansowania wyniesie 415.450 zł (czterysta piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), co stanowi 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Nabycie udziałów w podmiocie kapitałowym

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 roku nabył 1.000 udziałów spółki Mizaco Sp. z o.o. Niniejsza transakcja jest konsekwentną realizacją polityki inwestycyjnej Emitenta oraz równocześnie dywersyfikuje portfel inwestycyjny Emitenta.

  Mizaco Sp. z o.o. świadczy usługi polegające na kompleksowym doradztwie w zakresie rozwiązań informatycznych oraz realizacji projektów w segmencie mobilnym dla klientów zewnętrznych. Łączna kwota nabycia udziałów to 50.000,00 złotych i została sfinalizowana ze środków własnych. Nabycie udziałów w spółce Mizaco Sp. z o.o. pozwoli Emitentowi na angażowanie się w realizację projektów technologicznych w technologii mobilnej, jak również realizację zakresu zleceń technologicznych ze strony potencjalnych klientów zainteresowanych ich wytworzeniem.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven S.A.

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku w Warszawie .
   
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki  - Andrzejowi Zającowi,  absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na treść art. 413 k.s.h., który stanowi, że akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.
   
  Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
   
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej