Raporty bieżące

 • Reorganizacja portfela inwestycyjnego

  Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie z informacjami podanymi w dokumencie informacyjnym z dnia 10 kwietnia, Emitetnt w dniu 24 czerwca 2013 roku zbył wszystkie posiadane akcje spółki Boomerang S.A. do Midven Capital Limited - spółki w 100% zależnej od Emitenta. Wskazane powyżej zmiany mają na celu optymalizację podatkową działalności inwestycyjnej Emitenta. Ponadto Midven Capital Limited nabył 732.933 akcji Boomerang S.A., tym samym na dzień niniejszego raportu Midven Capital Limited posiada akcje Boomerang S.A. reprezentujące 3,30% kapitału zakładowego spółki oraz 3,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 lipca 2013 roku

  Zarząd Midven S.A. niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 24 lipca 2013 roku Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Raport roczny Midven SA za 2012 rok

  Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny spółki za rok 2012.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 w zw. z §5 ust. 6.1 - 6.3 i §6 ust. 11  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza spółki Midven SA

  Zarząd Midven S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 7 czerwca 2013 roku żądanie akcjonariusza Andrzeja Zająca, działającego na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku następującej sprawy:

  1/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

  W związku z powyższym, Zarząd Midven S.A. działając na podstawie art. 401 §2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktu w przedmiotowym zakresie.

  Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

  1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

  2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

  3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012,

  4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,

  5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012,

  6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012,

  7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokryciu straty spółki za rok 2012,

  8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012,

  9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012,

  10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012,

  11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekt przedmiotowej uchwały.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4, §6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2012 rok

  Zarząd Midven S.A. informuje o planowanym przyspieszeniu terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok. Zgodnie z przekazywanym w raporcie bieżącym EBI Nr 3/2013 z dnia 09.04.2013 rok harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2013 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 3 czerwca 2012 roku.

  Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 12 czerwca 2013 roku.

  Jednocześnie Zarząd spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2013 roku przekazane raportem EBI Nr 3/2013 z dnia 09.04.2013 roku nie uległy zmianie a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez spółkę w formie raportów bieżących.

  W celu zapewnienia pełnej transparentności Zarząd spółki informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą publikowane w następujących terminach:

  Raporty kwartalne:

  - za II kwartał 2013 rok - 14 sierpnia 2013 roku,

  - za III kwartał 2013 rok - 14 listopada 2013 roku.

  Raport roczny:

  - za 2012 rok - 12 czerwca 2013 roku.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej