Raporty bieżące

 • Informacja o ogólnej liczbie w Spółce akcji i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 23 marca 2022 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A.:

  1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.446.259 akcji;
  2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.446.259 głosów.

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 19 kwietnia 2022 r.

  Zarząd Emitenta Arts Alliance S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 19 kwietnia 2022 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

  Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.
  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.
  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 10 listopada 2022 r.
  - raport okresowy roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Podjęcie nowej uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

  Zarząd Arts Alliance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w § 8a Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

  Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 144.625,90 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 169.625,90 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

  Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.

  Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że treść § 6 ust. 1. Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.625,90 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  2) 121.250 (słownie: sto dwadzieścia jeden dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  3) 75.009 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C-000001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  4) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,”

  zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 169.625,90 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  2) 121.250 (słownie: sto dwadzieścia jeden dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  3) 75.009 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C-000001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  4) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  5) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

  Zarząd Spółki informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii E oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zakończenie konsolidacji wyników finansowych

  Zarząd Arts Alliance S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku ze ziszczeniem się przesłanek do zakończenia przez Spółkę obowiązku sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych (przesłanki wskazane w raporcie ESPI 2/2021 z dnia 26 marca 2021 r.) Emitent począwszy od raportu okresowego za I kwartał 2021 r. rozpoczyna publikację jednostkowych raportów okresowych. Nie ulega zmianie harmonogram publikacji raportów okresowych Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej