Raporty bieżące

 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 22 maja 2023 r.

  Zarząd Emitenta Arts Alliance S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 maja 2023 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego Wincentego 34 w Warszawie.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2023 r.

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 24 kwietnia 2023 r. na godzinę 10:00 w  Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie („Walne Zgromadzenie”).

  Przyczynę odwołania Walnego Zgromadzenia stanowi brak zamieszczenia pełnego porządku obrad wraz z projektami uchwał obejmującymi pełen porządek obrad w opublikowanym raporcie bieżącym EBI nr 2/2023 z dnia 28 marca 2023 roku.

  W świetle zaistniałej sytuacji, Zarząd Emitenta postanowił odwołać Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie zostanie zwołane ponownie w odrębnym raporcie bieżącym.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Informacja oogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 28 marca 2023 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A.:

  1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.446.259 akcji;
  2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.446.259 głosów.

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Aliance S.A. na dzień 24 kwietnia 2023 r.

  Zarząd Emitenta Arts Alliance S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 kwietnia 2023 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku.

  Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r.
  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r.
  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 10 listopada 2023 r.
  - raport okresowy roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej