Raporty bieżące

 • Zakończenie subskrypcji akcji serii D

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej w dniu 26 sierpnia 2020 roku.

  1)    Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

  Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 sierpnia 2020 roku,
  Data zakończenia subskrypcji: 9 września 2020 roku.

  2)    Data przydziału akcji:

  Objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcie umowy objęcia akcji serii D. Subskrypcja doszła do skutku, tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, w związku z czym w dniu 9 września 2020 roku Emitent dokonał ich przydziału.

  3)    Liczba akcji objętych subskrypcją:

  Subskrypcja obejmowała emisję 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

  4)    Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy.

  Redukcja nie wystąpiła.

  5)    Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

  W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych i opłaconych 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

  6)    Cena po jakiej akcje były obejmowane:

  Akcje zwykłe na okaziciela serii D były obejmowane po cenie równej 10  zł za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii D.

  6a)   Opis sposobu pokrycia akcji:

  Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości objęte przelewem na rachunek bankowy Spółki.

  7)    Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

  Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji podpisano jedną umowę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D z jednym inwestorem.

  8)    Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

  Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały objęte przez jednego inwestora.

  9)    Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

  W emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D nie uczestniczyli subemitenci.

  10)   Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

  Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D wyniosły:
  •    przygotowanie i przeprowadzenie oferty: ok. 5.000 zł,
  •    wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,
  •    sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0,00 zł,
  •    promocja oferty: 0,00 zł.

  O zarejestrowaniu zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy w zakresie wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  pokaż więcej
 • Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 26 sierpnia 2020 roku.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Informacja ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 29 lipca 2020 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. :

  1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.196.259 akcji;
  2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.196.259 głosów.

  pokaż więcej
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 26 sierpnia 2020 roku

  Zarząd Emitenta Arts Alliance S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 sierpnia 2020 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa prowadzonej przez Notariusza Mariusza Soczyńskiego.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy zakupu spółki Hyperion Alfa Sp. z o.o. ASI S.K.A

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 16 lipca 2020 roku Emitent podpisał umowę zakupu 4.998 akcji w spółce Hyperion Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej: „Hyperion Alfa ASI”), stanowiących 99,68% kapitału zakładowego.

  Zgodnie z dotychczasowymi założeniami Emitenta, Hyperion Alfa ASI będzie realizowało działania inwestycyjne Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez dokonywanie inwestycji w spółki z segmentu gier realizujące własne produkty i tworzące gry, niezależnie od produkcji gier realizowanej bezpośrednio przez Emitenta.

  W związku z obowiązującym reżimem prawnym w zakresie dokonywania inwestycji kapitałowych jedynie za pośrednictwem Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych, Emitent podjął decyzję w zakresie nabycia Hyperion Alfa ASI wobec planowanych przyszłych inwestycji będących uzupełnieniem działalności operacyjnej Emitenta.

  pokaż więcej