Raporty bieżące

 • Informacja o udzieleniu Spółce pożyczki pieniężnej przez Prezesa Zarządu

  Emitent informuje, że w dniu 24.06.2013 roku Pan Andrzej Zając – Prezes Zarządu oraz akcjonariusz posiadający 998.000 akcji, stanowiących 89,01 % w kapitale zakładowym - udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 250.000 zł.
   
  Zgodnie z umową pożyczki Midven S.A. zobowiązało się zapłacić Pożyczkodawcy odsetki w wysokości 0,25% w skali roku oraz zwrócić mu całą pożyczoną kwotę najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia jej przekazania na rachunek Emitenta. Pożyczka udzielona została na warunkach korzystniejszych niż warunki proponowane przez banki, co dało możliwość pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków pieniężnych, bez konieczności przeprowadzania długotrwałej i sformalizowanej procedury uzyskiwania kredytu lub pożyczki bankowej.
   
  Środki finansowe pozyskane z pożyczki przeznaczone zostaną na działania inwestycyjne związane z nabyciem aktywów przez Emitenta w najbliższym czasie oraz finansowanie kosztów przystąpienia Emitenta do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie.
   

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2014 roku

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2014 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

   
  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
   
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej
 • Kolejne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Zarząd Emitenta informuje, iż powziął informację na podstawie publikacji na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oficjalnej listy rankingowej zatwierdzonych wniosków, że projekt Emitenta został zatwierdzony do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2014 dla Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt nr. WND-POIG.08.02.00-14-565/14 pt. "Wdrożenie internetowego systemu B2B w przedsiębiorstwie automatyzującego procesy biznesowe Wnioskodawcy z kluczowymi Partnerami księgowymi oraz prawnymi".

  Łączna kwota dofinansowania wynosi 415.450,00 zł.

  Kolejnym etapem, niezbędnym do wypłaty środków, jest podpisanie przez Midven S.A. umowy o dofinansowanie z Regionalną Instytucją Finansującą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zarząd Midven S.A. zapewnia, iż informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie przekazana niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zmiana sposobu realizacji strategii Emitenta

  Zarząd Midven S.A. ("Emitent") informuje, że podjął decyzję o zmianie sposobu realizacji strategii Emitenta poprzez rozpoczęcie prowadzenia działalności inwestycyjnej Emitenta bezpośrednio przez Midven S.A. i rezygnację z wykorzystywania do prowadzenia działalności inwestycyjnej Midven Capital Limited z siedzibą w Nikozji. W wykonaniu tej decyzji od dnia dzisiejszego nowe inwestycje kapitałowe Emitenta będą dokonywane bezpośrednio przez Midven S.A. Jednocześnie Zarząd Emitenta podjął decyzję o przeniesieniu aktywów Midven Capital Limited, w tym spółek portfelowych Emitenta, bezpośrednio do Midven S.A.

  Przeniesienie aktywów Midven Capital Limited do Midven S.A. odbędzie się poprzez (1) nabycie przez Emitenta od Midven Capital Limited wszystkich posiadanych przez Midven Capital Limited akcji spółek portfelowych Emitenta (2) dokonanie cesji należności przysługujących Midven Capital Limited na Emitenta i (3) zbycie Midven Capital Limited. W efekcie przeniesienia aktywów Midven Capital Limited do Midven S.A. Emitent:
  1) nie będzie posiadał udziałów Midven Capital Limited;
  2) nie będzie posiadał jakichkolwiek zobowiązań wobec Midven Capital Limited;
  3) nie będzie posiadał jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich związanych z dokonaniem przeniesienia aktywów;
  4) będzie posiadał akcje wszystkich spółek portfelowych Emitenta posiadane obecnie przez Midven Capital Limited.

  Zarząd Midven S.A. informuje, że decyzja o zmianie sposobu realizacji strategii Emitenta poprzez rozpoczęcie prowadzenia działalności inwestycyjnej Emitenta bezpośrednio przez Midven S.A. została podjęta celem rezygnacji z posługiwania się w prowadzonej działalności spółką cypryjską, co w ocenie Zarządu Emitenta było przyczyną mniejszej wiarygodności Emitenta i ma istotny wpływ na niedowartościowanie - w ocenie Zarządu Emitenta - akcji Midven S.A. na rynku NewConnect.
   
  Podstawa prawna:

  § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Korekta prognozy wyników finansowych na koniec 2013 roku Midven S.A.

  Zarząd Midven S.A. ogłasza, że po przeprowadzeniu analizy odnotowanych przychodów, poniesionych kosztów za rok 2013 oraz wartości posiadanych w Spółce aktywów finansowych, postanawia skorygować skonsolidowane prognozy finansowe na koniec 2013 roku opublikowane w Dokumencie Informacyjnym dnia 10 kwietnia 2013 roku.
   
  Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych wg. Emitenta będzie się kształtować na poziomie: 
  - zysk netto pierwotnie - 800.000 PLN
  - zysk netto po korekcie – 263.009 PLN
  - przychody ze sprzedaży pierwotnie – 1.200.000 PLN
  - przychody ze sprzedaży po korekcie – 2.360.002 PLN
   
  W drugim półroczu 2013 roku Emitent osiągnął znaczące zwiększenie przychodów ze sprzedaży co spowodowane było faktem realizacji usług doradczych. Jednakże posiadane aktywa finansowe będące w portfolio Emitenta wpłynęły na końcowy zysk netto. Aktualnie Emitent posiada akcje trzech notowanych na NewConnect spółek kapitałowych, których wartość jest zmienna w zależności od okresu rozrachunkowego.  
   
  Zarząd spodziewa się, iż wskazane powyżej inwestycje poprawią swoje wyceny finansowe, co przyniesie tym samym wzrost wyników finansowych w 2014 roku.
   
  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  pokaż więcej