Raporty bieżące

 • Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2013

  Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie ze Statutem Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013.
   
  Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099028, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3685.
   
  Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013.
   
  Podstawa prawna:
  § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  pokaż więcej
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku.

  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
  - Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 – w dniu 14 luty 2014 roku;
  - Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 – w dniu 15 maja 2014 roku;
  - Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 – w dniu 14 sierpnia 2014 roku;
  - Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 – w dniu 14 listopada 2014 roku;

  - Raport okresowy roczny za 2013 rok – w dniu 26 maja 2014 roku.

  Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2013 roku

  Zarząd Midven S.A. niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, które rozpocznie się o godzinie 14.30 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Utworzenie spółki zależnej

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 23 grudnia 2013 roku utworzył jako wspólnik spółkę zależną pod firmą Midven Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmując w w/w spółce 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Midven S.A. objął łącznie 4.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy a tym samym o łącznej wartości nominalnej 200.000 złotych.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie

  W nawiązaniu do raportu EBI 25/2013, Zarząd Midven S.A. informuje, iż w dniu 28 listopada 2013 roku podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw o dofinansowanie projektu "Rozwój przedsiębiorstwa Midven S.A. poprzez budowę innowacyjnego systemu informatycznego ERP integrującego spółkę z partnerami" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

  Emitent wskazuje, iż uzyskana maksymalna kwota dofinansowania to 362.075 złotych (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych), natomiast maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 517.250 złotych (pięćset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej