Raporty bieżące

 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven SA

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 24 lipca 2013 roku w Warszawie.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2, pkt. 7, pkt. 8, pkt. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Korekta raportu 14/2013 oraz 20/2013 - Raport roczny za 2012 rok

  Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny spółki za rok 2012.

  Poprzednie raporty: raport EBI o numerze 14/2013 nie zawierający raport roczny oraz raport EBI o numerze 20/2013 korygujący raport roczny, zawierały załączniki, których tytuły nie odpowiadały treści załączonych plików.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1, pkt. 2 w zw. z §5 ust. 6.1 - 6.3 i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Korekta raportu 14/2013 - Raport roczny za 2012 rok

  Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny spółki za rok 2012.

  Poprzedni raport EBI o numerze 14/2013 nie zawierał załączników w postaci:

  1/ Raportu uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

  2/ Raportu z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midven S.A. za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1, pkt. 2 w zw. z §5 ust. 6.1 - 6.3 i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Reorganizacja portfela inwestycyjnego w zakresie Logzact SA oraz iFusion SA

  Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie z informacjami podanymi w dokumencie informacyjnym z dnia 10 kwietnia, Emitent w dniu 1 lipca 2013 roku zbył wszystkie posiadane akcje spółki Logzact S.A. do Midven Capital Limited - spółki w 100% zależnej od Emitenta. Wskazane powyżej zmiany mają na celu optymalizację podatkową działalności inwestycyjnej Emitenta.

  Ponadto Emitent w dniu 1 lipca 2013 roku zbył wszystkie posiadane akcje spółki iFusion S.A. do Midven Capital Limited - spółki w 100% zależnej od Emitenta. Wskazane powyżej zmiany mają na celu optymalizację podatkową działalności inwestycyjnej Emitenta.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Wykup obligacji przez Moonrock Enterprise SA

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 roku Moonrock Enterprise S.A. wykupił 1.500.000 obligacji o wartości nominalnej 150.000 złotych będacych w posiadaniu Emitenta. Obligacje były oprocentowane w wysokości 11% rocznie. Wobec powyższego na dzień publikacji niniejszego raportu Midven S.A. nie posiada żadneych obligacji Moonrock Enterprise S.A.

  W ocenie Zarządu Midven S.A. zakończenie inwestycji w obligacje Moonrock Enterprise S.A. mimo, iż zostało zrealizowane po upływie planowanego terminu przyniosło oczekiwaną stopę zwrotu.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej