Raporty bieżące

 • Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Zarząd Midven S.A. niniejszym informuje, że nie dokonał rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w systemie Krajowego Depozytu Papierów. W związku z powyższym żaden z akcjonariuszy spółki nie jest uprawniony do udziału w tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tym samym Zarząd postanowił o odwołaniu zwołanego na 28 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki. Zamiarem Zarządu spółki jest ponowne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w późniejszym terminie, o czym spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Reorganizacja portfela inwestycyjnego

  Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie z informacjami podanymi w dokumencie informacyjnym z dnia 10 kwietnia, Emitetnt w dniu 24 czerwca 2013 roku zbył wszystkie posiadane akcje spółki Boomerang S.A. do Midven Capital Limited - spółki w 100% zależnej od Emitenta. Wskazane powyżej zmiany mają na celu optymalizację podatkową działalności inwestycyjnej Emitenta. Ponadto Midven Capital Limited nabył 732.933 akcji Boomerang S.A., tym samym na dzień niniejszego raportu Midven Capital Limited posiada akcje Boomerang S.A. reprezentujące 3,30% kapitału zakładowego spółki oraz 3,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 lipca 2013 roku

  Zarząd Midven S.A. niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 24 lipca 2013 roku Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Raport roczny Midven SA za 2012 rok

  Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny spółki za rok 2012.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 w zw. z §5 ust. 6.1 - 6.3 i §6 ust. 11  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza spółki Midven SA

  Zarząd Midven S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 7 czerwca 2013 roku żądanie akcjonariusza Andrzeja Zająca, działającego na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku następującej sprawy:

  1/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

  W związku z powyższym, Zarząd Midven S.A. działając na podstawie art. 401 §2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktu w przedmiotowym zakresie.

  Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

  1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

  2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

  3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012,

  4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,

  5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012,

  6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012,

  7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokryciu straty spółki za rok 2012,

  8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012,

  9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012,

  10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012,

  11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekt przedmiotowej uchwały.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4, §6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej