Raporty bieżące

 • Przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Zarząd Midven S.A. informuje, iż powziął informację na podstawie publikacji na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oficjalnej listy rankingowej zatwierdzonych wniosków, że projekt Emitenta został zatwierdzony do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2013 dla Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt zakłada rozwój portalu internetowego będącego w strukturach spółki Emitenta pod nazwą mBonds.pl i jednocześnie zwiekszoną efektywność prezentacji ofert obligacji korporacyjnych dla inwestorów zainteresowanych nabywaniem tego instrumentu finansowego.

  Łączna kwota dofinansowania wynosi 362.075,00 złotych.

  Kolejnym etapem niezbędnym do wypłaty środków jest podpisanie przez Midven S.A. umowy o dofinansowanie z Regionalną Instytucją Finansującą Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zarząd Midven S.A. zapewnia, iż informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie przekazane niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Nabycie akcji spółki BLU Asset Management Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna

  Zarząd Midven S.A. informuje, że nabył 5.000 akcji spółki BLU Asset Management Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna. Niniejsza transakcja jest konsekwentną realizacją polityki inwestycyjnej Emitenta oraz równocześnie dywersyfikuje portfel inwestycyjny Emitenta.

  BLU Asset Management Sp. z o.o. SKA świadczy usługi polegające na kompleksowym doradztwie w zakresie restrukturyzacji i optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw, którego celem jest wzrost wartości przedsiębiorstwa. Ponadto zapewnia możliwość finansowania wskazanych powyżej procesów. Swoje usługi BLU Asset Management Sp. z o.o. SKA kieruje głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven SA

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 24 lipca 2013 roku w Warszawie.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2, pkt. 7, pkt. 8, pkt. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Korekta raportu 14/2013 oraz 20/2013 - Raport roczny za 2012 rok

  Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny spółki za rok 2012.

  Poprzednie raporty: raport EBI o numerze 14/2013 nie zawierający raport roczny oraz raport EBI o numerze 20/2013 korygujący raport roczny, zawierały załączniki, których tytuły nie odpowiadały treści załączonych plików.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1, pkt. 2 w zw. z §5 ust. 6.1 - 6.3 i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Korekta raportu 14/2013 - Raport roczny za 2012 rok

  Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny spółki za rok 2012.

  Poprzedni raport EBI o numerze 14/2013 nie zawierał załączników w postaci:

  1/ Raportu uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

  2/ Raportu z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midven S.A. za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1, pkt. 2 w zw. z §5 ust. 6.1 - 6.3 i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej