Raporty bieżące

 • Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2012 rok

  Zarząd Midven S.A. informuje o planowanym przyspieszeniu terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok. Zgodnie z przekazywanym w raporcie bieżącym EBI Nr 3/2013 z dnia 09.04.2013 rok harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2013 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 3 czerwca 2012 roku.

  Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 12 czerwca 2013 roku.

  Jednocześnie Zarząd spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2013 roku przekazane raportem EBI Nr 3/2013 z dnia 09.04.2013 roku nie uległy zmianie a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez spółkę w formie raportów bieżących.

  W celu zapewnienia pełnej transparentności Zarząd spółki informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą publikowane w następujących terminach:

  Raporty kwartalne:

  - za II kwartał 2013 rok - 14 sierpnia 2013 roku,

  - za III kwartał 2013 rok - 14 listopada 2013 roku.

  Raport roczny:

  - za 2012 rok - 12 czerwca 2013 roku.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok

  Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie ze Statutem spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 8 maja 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok.

  Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099028, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3685.

  Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki upoważniła Zarząd spółki do zawarcia z w/w podmiotem stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Powołanie Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2013 roku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami określonymi w §15 ust. 2 Statusu spółki Pan Andrzej Zając powołał Pana Marka Dietl na Członka Rady Nadzorczej spółki.

  Pan Marek Dietl posiada szerokie doświadczenie w zakresie inwestycji Venture Capital. Przez okres ostatnich czterech lat piastował stanowiska managerskie w Krajowych Funduszu Kapitałowym S.A. (KFK). Ponadto posiada doświadczenie zawodowe wynikające z zajmowania stanowisk w międzynarodowej firmie doradczej Simon, Kucher & Partners z siedzibą w Bonn (Niemcy), specjalizującej się w zarządzaniu cenami czy też uczestnictwa w Radach Nadzorczych wielu instytucji finansowych, w tym i Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Zgodnie z punktem Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect został udostępniony przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta życiorys zawodowy.

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013 roku otrzymał informację, że Pan Edward Kozicki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki. Powodem złożenia rezygnacji są powody osobiste.

  Zarząd spółki dziękuje Panu Edwardowi Kozickiemu za zangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  pokaż więcej
 • Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie spółki w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  pokaż więcej