Raporty bieżące

 • Reorganizacja portfela inwestycyjnego w zakresie Logzact SA oraz iFusion SA

  Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie z informacjami podanymi w dokumencie informacyjnym z dnia 10 kwietnia, Emitent w dniu 1 lipca 2013 roku zbył wszystkie posiadane akcje spółki Logzact S.A. do Midven Capital Limited - spółki w 100% zależnej od Emitenta. Wskazane powyżej zmiany mają na celu optymalizację podatkową działalności inwestycyjnej Emitenta.

  Ponadto Emitent w dniu 1 lipca 2013 roku zbył wszystkie posiadane akcje spółki iFusion S.A. do Midven Capital Limited - spółki w 100% zależnej od Emitenta. Wskazane powyżej zmiany mają na celu optymalizację podatkową działalności inwestycyjnej Emitenta.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Wykup obligacji przez Moonrock Enterprise SA

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 roku Moonrock Enterprise S.A. wykupił 1.500.000 obligacji o wartości nominalnej 150.000 złotych będacych w posiadaniu Emitenta. Obligacje były oprocentowane w wysokości 11% rocznie. Wobec powyższego na dzień publikacji niniejszego raportu Midven S.A. nie posiada żadneych obligacji Moonrock Enterprise S.A.

  W ocenie Zarządu Midven S.A. zakończenie inwestycji w obligacje Moonrock Enterprise S.A. mimo, iż zostało zrealizowane po upływie planowanego terminu przyniosło oczekiwaną stopę zwrotu.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Zarząd Midven S.A. niniejszym informuje, że nie dokonał rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w systemie Krajowego Depozytu Papierów. W związku z powyższym żaden z akcjonariuszy spółki nie jest uprawniony do udziału w tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tym samym Zarząd postanowił o odwołaniu zwołanego na 28 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki. Zamiarem Zarządu spółki jest ponowne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w późniejszym terminie, o czym spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Reorganizacja portfela inwestycyjnego

  Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie z informacjami podanymi w dokumencie informacyjnym z dnia 10 kwietnia, Emitetnt w dniu 24 czerwca 2013 roku zbył wszystkie posiadane akcje spółki Boomerang S.A. do Midven Capital Limited - spółki w 100% zależnej od Emitenta. Wskazane powyżej zmiany mają na celu optymalizację podatkową działalności inwestycyjnej Emitenta. Ponadto Midven Capital Limited nabył 732.933 akcji Boomerang S.A., tym samym na dzień niniejszego raportu Midven Capital Limited posiada akcje Boomerang S.A. reprezentujące 3,30% kapitału zakładowego spółki oraz 3,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 lipca 2013 roku

  Zarząd Midven S.A. niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 24 lipca 2013 roku Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej