Raporty bieżące

 • Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013 roku otrzymał informację, że Pan Edward Kozicki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki. Powodem złożenia rezygnacji są powody osobiste.

  Zarząd spółki dziękuje Panu Edwardowi Kozickiemu za zangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  pokaż więcej
 • Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie spółki w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  pokaż więcej
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

  Zarząd Midven S.A podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  - Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 - w dniu 15 maja 2013 roku
  - Raport okresowy roczny za 2012 rok - w dniu 3 czerwca 2013 roku

  - Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 - w dniu 14 sierpnia 2013 roku
  - Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 - w dniu 14 listopada 2013 roku

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu na rynku NewConnect

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w dniu 29 marca 2013 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta:

  1/ 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda,

  2/ 121.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Uzyskanie dostępu do systemu EBI

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przydzieliła spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i w związku z tym od dnia dzisiejszego spólka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

  Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego".

  pokaż więcej