Raporty bieżące

 • Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku (dot. harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 roku) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok.
  Termin publikacji ww. raportu miał przypadać na dzień 19 marca 2021 r., jednakże w wyniku ww. zmiany nowy termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok zostaje ustalony na dzień  22 marca 2021 roku.

  Powyższa zmiana podyktowana jest nieprzewidywalnym wydarzeniem losowym.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2021 pozostają bez zmian, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 12 listopada 2021 r.
  - raport okresowy roczny za 2020 r. – 19 marca 2021 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)

  Zarząd spółki Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000381287, numer NIP: 9522105435, kapitał zakładowy 119.625,90 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce dokumenty można składać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze Spółką.

  Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem złożenia dokumentów akcji w Spółce wydanym akcjonariuszowi.

  Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.artsalliance.pl/

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.  Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.

  Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

  Zarząd Arts Alliance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 6 listopada 2020 r., na podstawie upoważnienia zawartego w § 8a Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii E, w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), tj. z kwoty 144.625,90 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100) do kwoty 159.625,90 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 150.000 (słownie: sto pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

  Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.

  Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że treść § 6 ust. 1. Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.625,90 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100) i dzieli się na:
  1)    1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  2)    121.250 (słownie: sto dwadzieścia jeden dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  3)    75.009 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C-000001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  4)    250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,”

  zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 159.625,90 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100) i dzieli się na:
  1)    1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  2)    121.250 (słownie: sto dwadzieścia jeden dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  3)    75.009 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C-000001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  4)    250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  5)    150.000 (słownie: sto pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

  Zarząd Spółki informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii E oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 23 października 2020 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 9 września 2020 roku uchwałą nr 1 Zarządu Spółki w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki.

  W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), tj. z kwoty 119.625,90 zł (sto dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 144.625,90 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) oraz zarejestrowano zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

  Poprzednia treść §6 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
  㤠6
  1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 144.625,90 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2) 121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3) 75.009 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  4) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

  Po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
  㤠6
  1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.625,90 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2) 121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3) 75.009 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  4) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej