Raporty bieżące

 • Podjęcie nowej uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

  Zarząd Arts Alliance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w § 8a Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

  Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 144.625,90 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 169.625,90 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

  Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.

  Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że treść § 6 ust. 1. Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.625,90 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  2) 121.250 (słownie: sto dwadzieścia jeden dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  3) 75.009 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C-000001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  4) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,”

  zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 169.625,90 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  2) 121.250 (słownie: sto dwadzieścia jeden dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  3) 75.009 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C-000001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  4) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  5) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

  Zarząd Spółki informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii E oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zakończenie konsolidacji wyników finansowych

  Zarząd Arts Alliance S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku ze ziszczeniem się przesłanek do zakończenia przez Spółkę obowiązku sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych (przesłanki wskazane w raporcie ESPI 2/2021 z dnia 26 marca 2021 r.) Emitent począwszy od raportu okresowego za I kwartał 2021 r. rozpoczyna publikację jednostkowych raportów okresowych. Nie ulega zmianie harmonogram publikacji raportów okresowych Emitenta.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A., które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2021 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 29 kwietnia 2021 roku.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 29 kwietnia 2021 roku

  Zarząd Emitenta Arts Alliance S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Emitenta na dzień 29 kwietnia 2021 roku, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego Wincentego 34, 02-697 Warszawa.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku (dot. harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 roku) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok.
  Termin publikacji ww. raportu miał przypadać na dzień 19 marca 2021 r., jednakże w wyniku ww. zmiany nowy termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok zostaje ustalony na dzień  22 marca 2021 roku.

  Powyższa zmiana podyktowana jest nieprzewidywalnym wydarzeniem losowym.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2021 pozostają bez zmian, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej