Raporty bieżące

 • Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 30 czerwca 2020 roku.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Korekta 2 raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku

  W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 3/2020 oraz nr 4/2020, Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku.

  Korekta treści raportu okresowego Emitenta za IV kwartał 2019 r. wynika ze zmian sposobu ujmowania niektórych pozycji w sprawozdaniach finansowych wprowadzonych w wyniku badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2019 rok przez biegłego rewidenta oraz zmiany prezentacji danych za 2018 rok.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k s h.

  W dniu 3 czerwca 2020 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A.:

  1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.196.259 akcji;
  2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.196.259 głosów.

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

  Zarząd Emitenta Arts Alliance S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 roku, na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego Wincentego 34, 02-697 Warszawa.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku, który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 3/2020.

  Korekta treści raportu okresowego za IV kwartał 2019 r. wynika z wcześniejszego błędnego zaprezentowania jednostkowego skróconego śródrocznego bilansu na datę bilansową 31 grudnia 2019 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  pokaż więcej