Raporty bieżące

 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 12 listopada 2021 r.
  - raport okresowy roczny za 2020 r. – 19 marca 2021 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  pokaż więcej
 • Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)

  Zarząd spółki Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000381287, numer NIP: 9522105435, kapitał zakładowy 119.625,90 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce dokumenty można składać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze Spółką.

  Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem złożenia dokumentów akcji w Spółce wydanym akcjonariuszowi.

  Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.artsalliance.pl/

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.  Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.

  Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

  Zarząd Arts Alliance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 6 listopada 2020 r., na podstawie upoważnienia zawartego w § 8a Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii E, w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), tj. z kwoty 144.625,90 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100) do kwoty 159.625,90 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 150.000 (słownie: sto pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

  Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.

  Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że treść § 6 ust. 1. Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.625,90 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100) i dzieli się na:
  1)    1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  2)    121.250 (słownie: sto dwadzieścia jeden dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  3)    75.009 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C-000001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  4)    250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,”

  zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 159.625,90 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100) i dzieli się na:
  1)    1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  2)    121.250 (słownie: sto dwadzieścia jeden dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  3)    75.009 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C-000001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  4)    250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
  5)    150.000 (słownie: sto pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”

  Zarząd Spółki informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii E oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 23 października 2020 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 9 września 2020 roku uchwałą nr 1 Zarządu Spółki w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki.

  W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), tj. z kwoty 119.625,90 zł (sto dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 144.625,90 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) oraz zarejestrowano zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

  Poprzednia treść §6 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
  㤠6
  1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 144.625,90 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2) 121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3) 75.009 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  4) nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

  Po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
  㤠6
  1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.625,90 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2) 121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3) 75.009 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  4) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Społe Notowanych na NewConnect

  W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu z informacjami o rejestracji przez Sąd zmian Statutu Emitenta, wymaganego zgodnie z § 3 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania niezwłocznie stosownego raportu było niedopatrzenie. Zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny, a stosowne informacje dotyczące rejestracji przez Sąd zmian Statutu Emitenta zostały opublikowane raportem bieżącym EBI nr 17/2020.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  pokaż więcej