Raporty bieżące

 • Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 470/2019 w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za 2018 rok.

  W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2018 rok, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. postanowił zawiesić obrót akcjami Emitenta do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Emitent przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2018 rok, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

   

  pokaż więcej
 • Incydentalne naruszenie Praktyk Dobrych Spółek Notowanych na NewConnect

  W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego z informacją o zmianie daty przekazania raportu okresowego oraz w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu okresowego za 2018 rok.

  Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie raportu bieżącego z informacją o zmianie daty przekazywania raportu okresowego zgodnie z § 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dalej „Załącznik nr 3”) oraz faktu, że Emitent nie przekaże w terminie raportu okresowego za 2018 rok zgodnie z § 12 Załącznika Nr 3 jest to, że Emitent po raz pierwszy sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pełen rok obrotowy wedle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, co wpłynęło na opóźnienie prac nad raportem okresowym za 2018 rok. Zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny.

  Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

  Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect“

  pokaż więcej
 • Zmiana daty przekazania raportu okresowego

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o zmianie daty przekazania raportu okresowego za 2018 rok („Raport roczny”). Zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI nr 1/2019 z dnia 6 stycznia 2019 r. przekazanie Raportu rocznego miało nastąpić w dniu 31 maja 2019 r. Zarząd Emitenta postanowił o opóźnieniu terminu przekazania Raportu rocznego i wyznaczył nową datę przekazania Raportu rocznego na dzień 7 czerwca 2019 r.

  Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

  Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 maja 2019 roku

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 maja 2019 roku („NWZ”).

  1. Midven sp. z o.o. – liczba głosów na NWZ – 998.000, udział w głosach na NWZ - 100%, udział w ogólnej liczbie głosów - 83,43%

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

  pokaż więcej
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK S.A. w dniu 22 maja 2019 roku

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 maja 2019 roku, w obecności notariusza - Mariusza Soczyńskiego - prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  W załączeniu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

  Jednocześnie Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej