Raporty bieżące

 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 maja 2019 roku

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 maja 2019 roku („NWZ”).

  1. Midven sp. z o.o. – liczba głosów na NWZ – 998.000, udział w głosach na NWZ - 100%, udział w ogólnej liczbie głosów - 83,43%

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

  pokaż więcej
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK S.A. w dniu 22 maja 2019 roku

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 maja 2019 roku, w obecności notariusza - Mariusza Soczyńskiego - prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  W załączeniu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

  Jednocześnie Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej
 • Informacja oo ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 25 kwietnia 2019 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance GK S.A.:

   

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.196.259 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.196.259 głosów.
  pokaż więcej
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance GK S.A. na dzień 22 maja 2019 roku

  Zarząd Emitenta Arts Alliance GK S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Emitenta na dzień 22 maja 2019 roku, na godzinę 10.00, w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w Warszawie.

   

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

   

  Załączniki:

  1/   Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

  2/   Projekty uchwał na NWZ

  3/   Wzór formularza

   

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. (dawniej Midven S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki Arts Alliance GK S.A. tj.:

  1. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  2. 121.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  3. 75.009 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  4. do 200.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  5. do 200.000 praw do akcji serii D (PDA).

  Wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z ww. Prospektem Emisyjnym. Złożenie wniosku jest konsekwencją działań podjętych przez Zarząd Spółki na podstawie następujących uchwał:

  • Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz
  • Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji akcji serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

   

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 14) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  pokaż więcej