Raporty bieżące

 • Informacja ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 29 lipca 2020 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. :

  1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.196.259 akcji;
  2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.196.259 głosów.

  pokaż więcej
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 26 sierpnia 2020 roku

  Zarząd Emitenta Arts Alliance S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 sierpnia 2020 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa prowadzonej przez Notariusza Mariusza Soczyńskiego.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy zakupu spółki Hyperion Alfa Sp. z o.o. ASI S.K.A

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 16 lipca 2020 roku Emitent podpisał umowę zakupu 4.998 akcji w spółce Hyperion Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej: „Hyperion Alfa ASI”), stanowiących 99,68% kapitału zakładowego.

  Zgodnie z dotychczasowymi założeniami Emitenta, Hyperion Alfa ASI będzie realizowało działania inwestycyjne Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez dokonywanie inwestycji w spółki z segmentu gier realizujące własne produkty i tworzące gry, niezależnie od produkcji gier realizowanej bezpośrednio przez Emitenta.

  W związku z obowiązującym reżimem prawnym w zakresie dokonywania inwestycji kapitałowych jedynie za pośrednictwem Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych, Emitent podjął decyzję w zakresie nabycia Hyperion Alfa ASI wobec planowanych przyszłych inwestycji będących uzupełnieniem działalności operacyjnej Emitenta.

  pokaż więcej
 • Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku podjęło uchwałę o powołaniu Pana Michała Heromińskiego w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2020, Zarząd Emitenta wskazuje, że Pan Michał Heromiński został wcześniej powołany w skład Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji, a zgodnie z §15 ust. 7 Statutu Emitenta nowy członek Rady Nadzorczej powołany w drodze kooptacji swoje czynności sprawuje do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W konsekwencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę jak powyżej.

  Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 30 czerwca 2020 roku.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej