Raporty bieżące

 • Informacja oo ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 25 kwietnia 2019 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance GK S.A.:

   

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.196.259 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.196.259 głosów.
  pokaż więcej
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance GK S.A. na dzień 22 maja 2019 roku

  Zarząd Emitenta Arts Alliance GK S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Emitenta na dzień 22 maja 2019 roku, na godzinę 10.00, w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w Warszawie.

   

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

   

  Załączniki:

  1/   Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

  2/   Projekty uchwał na NWZ

  3/   Wzór formularza

   

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. (dawniej Midven S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki Arts Alliance GK S.A. tj.:

  1. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  2. 121.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  3. 75.009 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  4. do 200.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
  5. do 200.000 praw do akcji serii D (PDA).

  Wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z ww. Prospektem Emisyjnym. Złożenie wniosku jest konsekwencją działań podjętych przez Zarząd Spółki na podstawie następujących uchwał:

  • Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz
  • Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji akcji serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

   

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 14) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  pokaż więcej
 • Rejestracja zmian Statutu – zmiana firmy spółki

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. (dawniej Midven S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął informację, że sąd rejestrowy zarejestrował wnioskowane przez Emitenta zmiany Statutu Spółki.

  Zmiana dotyczy § 1 ust. 1, § 5 ust.1, § 6, § 7 ust. 1, § 8a, § 9, § 10 ust. 2, § 11, § 12 ust. 1, § 13, § 14, § 15, § 16 ust. 2 i 3, § 17, § 18 ust. 1, § 19, § 23 ust. 3, § 24, § 26 ust. 5, § 27 ust. 3 Statutu.

  Tym samym zmianie uległa firma spółki na: Arts Alliance GK Spółka Akcyjna.

  W załączeniu do niniejszego raportu jednolity tekst Statutu Arts Alliance GK S.A.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.

  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  -raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.

  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.

  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.

  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

  - raport okresowy roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej