Raporty bieżące

 • Rejestracja zmian Statutu – zmiana firmy spółki

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. (dawniej Midven S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął informację, że sąd rejestrowy zarejestrował wnioskowane przez Emitenta zmiany Statutu Spółki.

  Zmiana dotyczy § 1 ust. 1, § 5 ust.1, § 6, § 7 ust. 1, § 8a, § 9, § 10 ust. 2, § 11, § 12 ust. 1, § 13, § 14, § 15, § 16 ust. 2 i 3, § 17, § 18 ust. 1, § 19, § 23 ust. 3, § 24, § 26 ust. 5, § 27 ust. 3 Statutu.

  Tym samym zmianie uległa firma spółki na: Arts Alliance GK Spółka Akcyjna.

  W załączeniu do niniejszego raportu jednolity tekst Statutu Arts Alliance GK S.A.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

  Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.

  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  -raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.

  - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.

  - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.

  - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

  - raport okresowy roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 listopada 2018 roku

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 listopada 2018 roku.

  1. Midven sp. z o.o. – liczba głosów na NWZ – 998.000, udział w głosach na NWZ - 100%, udział w ogólnej liczbie głosów - 83,43%

  pokaż więcej
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. w dniu 28 listopada 2018 roku

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2018 roku, w obecności notariusza - Mariusza Soczyńskiego - prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki.

  W załączeniu Emitent przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

  Jednocześnie Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  pokaż więcej
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 ksh

  W dniu 30 października 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A.:

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.196.259 akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.196.259 głosów.
  pokaż więcej