Raporty informacji poufnej

 • Zmiana stanu posiadania nowego Akcjonariusza

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Katarzyny Kulik („Akcjonariusz”), sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.) o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z dokonaną w dniu 5 grudnia 2023 roku transakcją nabycia akcji Spółki.

  Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

  pokaż więcej
 • Zmiana stanu posiadania Akcjonariusza

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza To Kasi sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz”), sporządzone na podstawie  art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.) o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z dokonaną w dniu 5 grudnia 2023 roku transakcją zbycia akcji Spółki.

  Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

  pokaż więcej
 • Zbycie akcji Medard S.A.

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż Emitent w dniu 1 grudnia 2023 roku zawarł z EQT Capital Limited - spółkę zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Cypryjskiej, pod numerem HE 305907, z siedzibą w Nikozji, Cypr  ("EQT Capital") umowę zbycia 390.600 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C  spółki Medard S.A z siedzibą w Warszawie ("Akcje") o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) za każdą akcję.

  Akcje zostały zbyte po cenie 0,50 zł za każdą akcje, tj. łącznie za kwotę 195.300 zł. Akcje stanowią 17,50 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 390.600 głosów, stanowiących 17,50 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Jednocześnie Emitent informuję, iż pełnomocnikiem EQT Capital jest Pan Andrzej Zając, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.
  Zarząd Emitenta informuje, że w związku z przeniesieniem własności Akcji, spółka Medard S.A z siedzibą w Warszawie utraciła status spółki zależnej od Emitenta.

  pokaż więcej
 • Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 23 sierpnia 2023 roku zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez EQT Capital Limited – podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki Zarządcze, tj. Panem Andrzejem Zającem, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

  Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

  pokaż więcej
 • Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 12 lipca 2023 roku  zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez EQT Capital Limited – podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki Zarządcze, tj. Panem Andrzejem Zającem, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

  Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

  pokaż więcej