Raporty informacji poufnej

 • Zbycie akcji Medard S.A.

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż Emitent w dniu 1 grudnia 2023 roku zawarł z EQT Capital Limited - spółkę zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Cypryjskiej, pod numerem HE 305907, z siedzibą w Nikozji, Cypr  ("EQT Capital") umowę zbycia 390.600 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C  spółki Medard S.A z siedzibą w Warszawie ("Akcje") o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) za każdą akcję.

  Akcje zostały zbyte po cenie 0,50 zł za każdą akcje, tj. łącznie za kwotę 195.300 zł. Akcje stanowią 17,50 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 390.600 głosów, stanowiących 17,50 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Jednocześnie Emitent informuję, iż pełnomocnikiem EQT Capital jest Pan Andrzej Zając, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.
  Zarząd Emitenta informuje, że w związku z przeniesieniem własności Akcji, spółka Medard S.A z siedzibą w Warszawie utraciła status spółki zależnej od Emitenta.

  pokaż więcej
 • Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 23 sierpnia 2023 roku zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez EQT Capital Limited – podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki Zarządcze, tj. Panem Andrzejem Zającem, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

  Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

  pokaż więcej
 • Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 12 lipca 2023 roku  zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez EQT Capital Limited – podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki Zarządcze, tj. Panem Andrzejem Zającem, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

  Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

  pokaż więcej
 • Objęcie nowych udziałów w jednostce stowarzyszonej z Emitentem – Aurora Studio Sp. z o.o.

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 23 marca 2021 r., raportu bieżącego ESPI nr 5/2021 z dnia 6 maja 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. informuje, że w zgromadzenie wspólników jednostki stowarzyszonej z Emitentem – Aurora Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Aurora Studio”) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Aurora Studio poprzez ustanowienie 740 nowych udziałów Aurora Studio, w ramach którego Emitent objął 150 nowych udziałów Aurora Studio.
   
  Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Aurora Studio, Emitent będzie posiadał 19,91% udziałów w Aurora Studio.

  Zespół spółki Aurora Studio realizuje obecnie produkcję gry w oparciu o własne IP z segmentu AA pod tytułem „HARM: Weather Warfare”. Realizowana gra to walking symulator z dużą ilością survivalu, craftingu oraz questów. Gra będzie osadzona w mrocznym, thrillerowym klimacie w którym akcja rozgrywa się we współczesnym ale mocno zniszczonym kataklizmami świecie. Inspiracją dla twórców gry były programy badawcze związane z wynalazkami Nicola Tesli, które polegały na bezprzewodowym przesyłaniu fal różnej częstotliwości oraz prądu, które mogą mieć wpływ na zawirowania pogodowe na znacznych obszarach ziemi.
   
  W założeniu udziałowców, w tym i Emitenta, który bezpośrednio i pośrednio z innymi udziałowcami sprawuje kontrolę nad Aurora Studio, gra ma być wydana na platformie Steam w modelu Early Access. Premiera planowana jest na 2024 rok, choć dokładna data zostanie określona na końcowym etapie realizacji gry. Docelowo HARM ma być dostępny w pełnej wersji na PC, Nintendo Switch, Xbox One oraz PlayStation.

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 22 maja 2023 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 maja 2023 roku (dalej: „ZWZ”):

  1.    Midven sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

       liczba głosów przysługujących na ZWZ – 998.000 akcji
      udział w głosach na ZWZ – 100,00 %
      udział w ogólnej liczbie głosów – 69,01 %

  pokaż więcej