Raporty informacji poufnej

 • Zawarcie porozumienia wzajemnej współpracy z Akceleratorem ACCELPOINT

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o obustronnym podpisaniu przez Emitenta i ACCELPOINT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [dalej: „Accelpoint”] porozumienia [dalej: „Porozumienie”], określającego zasady współpracy kapitałowej w zakresie realizowanego przez Accelpoint programu Startup Booster. Współpraca z Accelpoint będzie obejmowała zaangażowanie w projekty zakładające dokonywanie ko-inwestycji wspólnie z Emitentem.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Porozumienie jest wyrażeniem woli Stron, na podstawie którego każdorazowo do poszczególnych projektów inwestycyjnych będzie sporządzana odrębna umowa inwestycyjna, której przedmiotem będzie ustalenie ostatecznych zasad współpracy pomiędzy Emitentem a Accelpoint, czy też poszczególnymi spółkami (start-up), w oparciu o wyznaczone przez Porozumienie ramy współpracy.

  Zarząd Emitenta informuje, że na chwilę publikacji niniejszego raportu, strony Porozumienia przewidują możliwe dokonanie inwestycji w co najmniej 3 projekty inwestycyjne, przy czym liczba tych projektów może ulec zmianie w przyszłości. Zgodnie z Porozumieniem, projekty mają być realizowane w okresie od maja 2024 r. do października 2026 r. Zarząd Emitenta będzie informował o dalszych istotnych czynnościach związanych z zawartym Porozumieniem w odrębnych raportach bieżących.

  Zarząd Emitenta wskazuje, że Accelpoint  jest akceleratorem startupów, który zrealizował na przestrzeni ostatnich 5 lat szereg programów akceleracyjnych z udziałem międzynarodowych korporacji.

  Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

  pokaż więcej
 • Zmiana stanu posiadania nowego Akcjonariusza

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Katarzyny Kulik („Akcjonariusz”), sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.) o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z dokonaną w dniu 5 grudnia 2023 roku transakcją nabycia akcji Spółki.

  Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

  pokaż więcej
 • Zmiana stanu posiadania Akcjonariusza

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza To Kasi sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz”), sporządzone na podstawie  art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.) o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z dokonaną w dniu 5 grudnia 2023 roku transakcją zbycia akcji Spółki.

  Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

  pokaż więcej
 • Zbycie akcji Medard S.A.

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż Emitent w dniu 1 grudnia 2023 roku zawarł z EQT Capital Limited - spółkę zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Cypryjskiej, pod numerem HE 305907, z siedzibą w Nikozji, Cypr  ("EQT Capital") umowę zbycia 390.600 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C  spółki Medard S.A z siedzibą w Warszawie ("Akcje") o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) za każdą akcję.

  Akcje zostały zbyte po cenie 0,50 zł za każdą akcje, tj. łącznie za kwotę 195.300 zł. Akcje stanowią 17,50 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 390.600 głosów, stanowiących 17,50 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Jednocześnie Emitent informuję, iż pełnomocnikiem EQT Capital jest Pan Andrzej Zając, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.
  Zarząd Emitenta informuje, że w związku z przeniesieniem własności Akcji, spółka Medard S.A z siedzibą w Warszawie utraciła status spółki zależnej od Emitenta.

  pokaż więcej
 • Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 23 sierpnia 2023 roku zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez EQT Capital Limited – podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki Zarządcze, tj. Panem Andrzejem Zającem, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

  Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

  pokaż więcej