Raporty informacji poufnej

 • Transakcje na akcjach spółki zależnej - Arts Alliance S.A.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu 29 listopada 2018 roku zostały dokonane następujące transakcje na akcjach spółki zależnej – Arts Alliance S.A.:

  1. Midven Sp. z o.o. nabyła od 12 (słownie: dwunastu) inwestorów indywidualnych 2.487.500 akcji serii C Arts Alliance S.A., po cenie 0,40 zł za każdą akcję, tj. za łączną cenę w wysokości 995.000,00 zł.
  2. Midven Sp. z o.o. nabyła od 2 (słownie: dwóch) inwestorów indywidualnych 1.000.000 akcji serii A Arts Alliance S.A., po cenie 0,20 zł za każdą akcję, tj. za łączną cenę w wysokości 200.000,00 zł.

  W wyniku zawartych transakcji stan oraz rodzaj akcji posiadanych przez Emitenta w Arts Alliance S.A. nie ulegnie zmianie. Emitent posiada: 6.000.000 akcji serii B Arts Alliance S.A.

  W wyniku zawartych transakcji Emitent wraz ze spółkami zależnymi będzie posiadał łącznie 9.500.000 akcji Arts Alliance S.A., co stanowi 100,00 proc. kapitału zakładowego Arts Alliance S.A. oraz 100,00 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Arts Alliance S.A.

  Wskazane powyżej działania to konsekwencja zmiany wewnętrznych założeń działania Arts Alliance S.A, o których informował raport bieżący ESPI nr 29/2018 z dnia 8 października 2018 roku.

  pokaż więcej
 • Ustalenie daty premiery gry HYPERIDE: Vector Ride na Nintendo Switch

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 3.10.2018 r. informuje o ustaleniu daty premiery gry HYPERIDE: Vector Ride („Gra”) na konsoli Nintendo Switch na dzień 21 listopada 2018 roku. Producentem gry jest spółka Kool2Play.

  Gra będzie miała premierę na terenie całej Europy, Południowej Afryki, Australii i Nowej Zelandii. W styczniu 2019 roku będzie dostępna w USA, Kanadzie i Meksyku.

  Cena Gry będzie wynosić 3,99 EUR/USD.

  Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie obrotu.

  pokaż więcej
 • Zbycie udziałów w Dansk Soft Sp. z o.o. przez spółkę zależną Arts Alliance S.A.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 29/2018 z dnia 8 października 2018 roku, informuje, iż w dniu 16 października 2018 roku spółka zależna od Emitenta – Arts Alliance S.A., zbyła 41% udziałów w Dansk Soft sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Starodworska nr 1, 80 – 137 Gdańsk, na rzecz Łukasza Olechnowicza zamieszkałego w Gdańsku.

  Transakcja została dokonana za cenę ujętą w księgach spółki, czyli 5.100 zł, która to cena została ustalona na zasadach rynkowych.

  Wskazane powyżej działania skutkujące przeniesieniem własności aktywów (udziałów w spółce Dansk Soft Sp. z o.o.) to konsekwencja zmiany wewnętrznych założeń działania Arts Alliance S.A, o których informował raport bieżący ESPI nr 29/2018 z dnia 8 października 2018 roku.

  pokaż więcej
 • Zmiana nazwy Arts Alliance S.A. spółki zależnej

  Zarząd Midven S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2018 z dnia 5 października 2018 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 29/2018 z dnia 8 października 2018 roku (dot. zmiany przedmiotu działalności Arts Alliance S.A.), informuje, w dniu 8 października 2018 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta działającej pod firmą: Arts Alliance S.A. z siedzibą w Elblągu (dalej: „Spółka zależna”), podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki, w zakresie zmiany firmy Spółki zależnej.

  Dotychczasowa firma Spółki zależnej w brzmieniu: „Arts Alliance Spółka Akcyjna”  została  zastąpiona  nową  firmą  w brzmieniu:  „BOOKRE Spółka Akcyjna”.

  pokaż więcej
 • Zmiana przedmiotu działalności Arts Alliance S.A.

  Zarząd Midven S.A. (dalej: "Emitent") informuje,  iż spółka zależna od Emitenta – Arts Alliance S.A., zmieniła przedmiot działalności, w ten sposób, iż będzie świadczyła usługi w zakresie zarządzania platformą B2B w segmencie „Business Travel“ z unikalnymi funkcjonalnościami opartymi o algorytmy pomocnymi w rezerwacji hoteli dla klientów biznesowych.

  Wskazana wyżej działalność będzie prowadzona przez spółkę zależną, która to została nabyta przez Arts Alliance S.A. od Emitenta w 100% udziałów w Bookre Sp. z o.o. wedle publikacji raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 5 października 2018 roku.

  pokaż więcej