Raporty informacji poufnej

 • Zmiana przedmiotu działalności Arts Alliance S.A.

  Zarząd Midven S.A. (dalej: "Emitent") informuje,  iż spółka zależna od Emitenta – Arts Alliance S.A., zmieniła przedmiot działalności, w ten sposób, iż będzie świadczyła usługi w zakresie zarządzania platformą B2B w segmencie „Business Travel“ z unikalnymi funkcjonalnościami opartymi o algorytmy pomocnymi w rezerwacji hoteli dla klientów biznesowych.

  Wskazana wyżej działalność będzie prowadzona przez spółkę zależną, która to została nabyta przez Arts Alliance S.A. od Emitenta w 100% udziałów w Bookre Sp. z o.o. wedle publikacji raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 5 października 2018 roku.

  pokaż więcej
 • Zbycie udziałów Mizaco Sp. z o.o. spółki zależnej

  Zarząd Midven S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2018 z dnia 2 października 2018 roku, informuje, iż w dniu 5 października 2018 roku zbył 100% udziałów w Mizaco Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) do Arts Alliance S.A. (spółka zależna od Emitenta).

  Transakcja została dokonana za cenę 50.000 zł, która to cena została ustalona na zasadach rynkowych.

  pokaż więcej
 • Zbycie Bookre Sp. z o.o. spółki zależnej

  Zarząd Midven S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2018 z dnia 2 października 2018 roku, informuje, iż w dniu 5 października 2018 roku zbył 100% udziałów w Bookre Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) do swojej spółki zależnej Arts Alliance S.A.

  Transakcja została dokonana za cenę 200.000 zł, która to cena została ustalona na zasadach rynkowych.

  pokaż więcej
 • Nabycie akcji spółki Prime Bit Games S.A. od spółki zależnej Arts Alliance S.A.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu 5 października 2018 roku dokonał transakcji nabycia od Arts Alliance S.A. (spółka zależna od Emitenta), 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słowackiego 24 lok. 1107, 35–060 Rzeszów (dalej: "Prime Bit Games S.A."), o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję.

  Umowa nabycia akcji została zawarta poza systemem obrotu. Nabyte przez Emitenta akcje Prime Bit Games S.A. reprezentują 15,56 proc. kapitału zakładowego Prime Bit Games S.A.
  oraz 15,56 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Prime Bit Games S.A.

  Emitent podjął decyzję o zakupie akcji akcje Prime Bit Games S.A. z uwagi na aktualizację strategii działalności Emitenta przedstawionej w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2018 z dnia 2 października 2018 roku.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy licencyjnej z Kool2Play Sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2018 z dnia 7 września 2018 roku (dot. rozpoczęcia negocjacji dotyczących inwestycji w Kool2Play Sp. z o.o.) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2018 z dnia 3 października 2018 roku, informuje o zawarciu umowy licencyjnej z Kool2Play Sp. z o.o. (dalej: "Umowa"), na mocy której Emitent wprowadzi do obrotu i sprzedaży 3 gry stworzone przez Kool2Play Sp. z o.o., na platformę Nintendo Switch bez ograniczeń terytorialnych za pośrednictwem dystrybucji cyfrowej. Umowa została zawarta na okres 2 lat od dnia przekazania danej gry do korzystania przez Emitenta.

  W związku z realizacją Umowy, Kool2Play Sp. z o.o. będzie przysługiwało wynagrodzenie kalkulowane jako wynagrodzenie za dokonanie portu na platformę Nintendo Switch oraz 50% kwoty uzyskanej przez Emitenta z tytułu elektronicznych pobrań do użytkowników końcowych, po odliczeniu podatków lub innych obciążeń publicznoprawnych.

  W przypadku naruszenia postanowień Umowy, Emitent będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10-krotności miesięcznego przychodu ze sprzedaży gry w ostatnim miesiącu przed naruszeniem postanowień Umowy.

  Na zasadach określonych w Umowie, Emitent i Kool2Play Sp. z o.o. będą mogły współpracować przy dostosowywaniu do wymogów platformy cyfrowej Nintendo Switch również innych gier lub programów komputerowych. W tym przypadku złożenie przez Kool2Play Sp. z o.o. zamówienia do dostosowania innej gry do  wymogów platformy cyfrowej Nintendo Switch
  równoznaczne będzie z udzieleniem Emitent licencji do tej gry w zakresie i na polach eksploatacji określonych w Umowie.

  pokaż więcej