Raporty informacji poufnej

 • Rozpoczęcie negocjacji dotyczącej inwestycji w Kool2Play sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż zawarł porozumienie na podstawie, którego podjął rozmowy z Kool2Play sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kool2Play sp. z o.o.”) oraz dwoma osobami fizycznymi, których celem jest ustalenie zasad inwestycji Emitenta lub spółek zależnych od Emitenta w Kool2Play sp. z o.o. zajmującej się tworzeniem gier komputerowych oraz działaniami marketingowymi produktów z branży gier komputerowych.

  W ocenie Zarządu Emitenta, jeżeli negocjacje dotyczące inwestycji w Kool2Play sp. z o.o. zakończą się zawarciem umowy inwestycyjnej, działanie to może mieć wymierny i korzystny wpływ na dalszy rozwój Emitenta lub spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta jak i spółek stowarzyszonych.

  Ocena możliwości nawiązania między Stronami współpracy oraz wypracowanie jej ewentualnych zasad, będzie przedmiotem prowadzonych na wyłączność negocjacji, których zakończenie planowane jest do końca listopada 2018 roku.

  Emitent informuje, że charakter prowadzonych negocjacji nie jest wiążący, co oznacza, że Strony mogą nie osiągnąć kompromisu lub jego osiągnięcie może być odłożone w czasie oraz uzależnione od wyników Due Dilligence Kool2Play sp. z o.o. Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu i wynikach negocjacji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy licencyjnej przez Arts Alliance S.A. (spółkę zależną od Emitenta) z Kool2Play sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku (dot. zawarcia przez Emitenta listu intencyjnego) informuje o zakończeniu negocjacji obejmujących nawiązanie współpracy pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Arts Alliance S.A. (dalej: „Arts Alliance S.A.”) a spółką Kool2Play sp. z o.o. (dalej: „Kool2Play sp. z o.o.”)

  Wynikiem negocjacji jest zawarcie w dniu dzisiejszym pomiędzy Arts Alliance S.A. a Kool2Play sp. z o.o. umowy licencyjnej (dalej: „Umowa”), na mocy której Arts Alliance S.A. wprowadzi do obrotu i sprzedaży 3 gry stworzone przez Kool2Play sp. z o.o., na platformę Nintendo Switch bez ograniczeń terytorialnych za pośrednictwem dystrybucji cyfrowej. Umowa została zawarta na okres 2 lat od przekazania danej gry od korzystania przez Arts Alliance S.A.

  W związku z realizacją Umowy, Arts Alliance S.A. będzie przysługiwało wynagrodzenie kalkulowane jako procent od przychodów osiągniętych za dokonanie portu na platformę Nintendo Switch oraz 50% kwoty uzyskanej z tytułu elektronicznych pobrań danej gry od użytkowników końcowych, co w ocenie Emitenta może mieć wpływ na wyniki finansowe Arts Alliance S.A.

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 września 2018 roku

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 września 2018 roku.

  1. Midven sp. z o.o. - liczba głosów na NWZ - 998.000, udział w głosach na NWZ - 100 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 83,43 %
  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 05.09.2018 r.

  Zarząd Midven S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 5 września 2018 roku z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich:

  1. Midven sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji: 998.000.
  pokaż więcej
 • Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału w spółkach zależnych

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, iż podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych Emitenta Mizaco sp. z o.o. i Bookre sp. z o.o.

  Podwyższenie kapitału zakładowego w Mizaco sp. z o.o. o kwotę 270.000 zł, nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów, które zostaną objęte przez nowych inwestorów do końca trzeciego kwartału 2018 roku. Obecnie Emitent prowadzi aktywne poszukiwanie potencjalnych inwestorów, jednakże nie rozpoczął jeszcze negocjacji z konkretnym inwestorem.

  Podwyższenie kapitału zakładowego w Bookre sp. z o.o. o kwotę 300.000 zł, nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów, które zostaną objęte przez Emitenta do końca drugiego kwartału 2018 roku.

  Emitent wskazuje, iż podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego ww. spółek zależnych, w celu zwiększenia kapitałów własnych spółek zależnych, w związku z planowanym zmiany formy prawnej ww. spółek zależnych poprzez przekształcenie ww. spółek zależnych w spółki akcyjne. Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez ww. spółki zależne lub wobec ww. spółek zależnych przez Emitenta, będą przekazywane w trybie publikacji stosownych raportów.

  Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych Emitenta - Mizaco sp. z o.o. i Bookre sp. z o.o. jest wynikiem zaplanowanych przez Emitenta działań w związku z wydanymi przez firmę audytorską opiniami z zastrzeżeniem w zakresie wymogu dokonania, zdaniem biegłego rewidenta, odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów, tj. udziałów tychże spółek. 

  pokaż więcej