Raporty informacji poufnej

 • Nabycie akcji spółki Prime Bit Games S.A. od spółki zależnej Arts Alliance S.A.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu 5 października 2018 roku dokonał transakcji nabycia od Arts Alliance S.A. (spółka zależna od Emitenta), 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słowackiego 24 lok. 1107, 35–060 Rzeszów (dalej: "Prime Bit Games S.A."), o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję.

  Umowa nabycia akcji została zawarta poza systemem obrotu. Nabyte przez Emitenta akcje Prime Bit Games S.A. reprezentują 15,56 proc. kapitału zakładowego Prime Bit Games S.A.
  oraz 15,56 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Prime Bit Games S.A.

  Emitent podjął decyzję o zakupie akcji akcje Prime Bit Games S.A. z uwagi na aktualizację strategii działalności Emitenta przedstawionej w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2018 z dnia 2 października 2018 roku.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy licencyjnej z Kool2Play Sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2018 z dnia 7 września 2018 roku (dot. rozpoczęcia negocjacji dotyczących inwestycji w Kool2Play Sp. z o.o.) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2018 z dnia 3 października 2018 roku, informuje o zawarciu umowy licencyjnej z Kool2Play Sp. z o.o. (dalej: "Umowa"), na mocy której Emitent wprowadzi do obrotu i sprzedaży 3 gry stworzone przez Kool2Play Sp. z o.o., na platformę Nintendo Switch bez ograniczeń terytorialnych za pośrednictwem dystrybucji cyfrowej. Umowa została zawarta na okres 2 lat od dnia przekazania danej gry do korzystania przez Emitenta.

  W związku z realizacją Umowy, Kool2Play Sp. z o.o. będzie przysługiwało wynagrodzenie kalkulowane jako wynagrodzenie za dokonanie portu na platformę Nintendo Switch oraz 50% kwoty uzyskanej przez Emitenta z tytułu elektronicznych pobrań do użytkowników końcowych, po odliczeniu podatków lub innych obciążeń publicznoprawnych.

  W przypadku naruszenia postanowień Umowy, Emitent będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10-krotności miesięcznego przychodu ze sprzedaży gry w ostatnim miesiącu przed naruszeniem postanowień Umowy.

  Na zasadach określonych w Umowie, Emitent i Kool2Play Sp. z o.o. będą mogły współpracować przy dostosowywaniu do wymogów platformy cyfrowej Nintendo Switch również innych gier lub programów komputerowych. W tym przypadku złożenie przez Kool2Play Sp. z o.o. zamówienia do dostosowania innej gry do  wymogów platformy cyfrowej Nintendo Switch
  równoznaczne będzie z udzieleniem Emitent licencji do tej gry w zakresie i na polach eksploatacji określonych w Umowie.

  pokaż więcej
 • Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy licencyjnej Arts Alliance S.A. spółki zależnej

  Zarząd Midven S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2018 z dnia 7 września 2018 roku, informuje, iż spółka zależna od Emitenta - Arts Alliance S.A., podpisała porozumienie o rozwiązaniu z dniem 3 października 2018 roku umowy licencyjnej zawartej z Kool2Play Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  Przyczyną rozwiązania umowy licencyjnej jest zamiar jej zawarcia bezpośrednio przez Emitenta w celu realizacji zaktualizowanej strategii działalności Emitenta, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 22/2018 w dniu 2 października 2018 roku.

  pokaż więcej
 • Aktualizacja strategia działalności Emitenta

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta decyzji o rozszerzeniu oraz aktualizacji profilu działalności Emitenta z jednoczesnym planowanym rozpoczęciem działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji i wydawania gier komputerowych, polegającej w szczególności na:

  => współfinansowaniu produkcji gier komputerowych realizowanych przez podmioty z branży gier komputerowych, a następnie wydawaniu gier komputerowych przez Emitenta, przy współpracy z innymi producentami gier komputerowych (zarówno spółkami specjalizującymi się w produkcji gier komputerowych jak i osobami fizycznymi), również na różnego rodzaju platformy gier internetowych,

  => inwestowaniu w spółki samodzielnie przez Emitenta zajmujące się produkcją gier komputerowych oraz ich bieżące wsparcie w ramach procedury możliwego wprowadzenia akcji tychże podmiotów do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rynek NewConnect.

  W ramach realizacji strategii w powyższym zakresie Emitent zakłada możliwość realizacji projektów oraz inwestowania w podmioty z branży gier komputerowych, wspólnie z innymi podmiotami zajmującymi się inwestowaniem w tego rodzaju spółki (ko-inwestycje), co powinno umożliwić wykorzystanie uzupełniającego się doświadczenia partnerów w prowadzeniu takich projektów inwestycyjnych.

  Emitent zamierza wspierać spółki portfelowe poprzez wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji strategii, w tym w szczególności w zakresie strategii pozyskania dodatkowego kapitału i upublicznienia spółki.

  Podjęcie decyzji o rozszerzeniu oraz aktualizacji dotychczasowej strategii działalności Emitenta polegającej na wsparciu procesu produkcji, a następnie wydawaniu gier komputerowych, jak również na inwestycjach w podmioty samodzielnie zajmujące się produkcją gier komputerowych jest podyktowane chęcią wykorzystania kompetencji i doświadczeń w zakresie wspierania i doradzania tego rodzaju podmiotom oraz w zakresie pozyskiwania kapitału dla takich podmiotów i ich upubliczniania, a także doświadczeń i kompetencji inwestycyjnych posiadanych przez Emitenta.

  Emitent informuje, iż celem realizacji zaktualizowanej strategii działalności, Zarząd Emitenta planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem dokonania zmian Statutu obejmujących m.in. zmiany w zakresie PKD oraz zmiany firmy Spółki.

  Jednocześnie, Emitent informuje, iż na dzień dzisiejszy, w przypadku skutecznej rejestracji ww. zmian Statutu Emitenta, których podjęcie jest planowane oraz po wdrożeniu zaktualizowanej strategii działalności, Emitent będzie w dalszym ciągu wspierał podmioty znajdujące się portfolio Emitenta, tj. Bookre Sp. z o.o. Parcel Technik S.A. oraz Medard S.A.

  W przypadku jakiekolwiek zmiany lub aktualizacji ww. komunikatu, Emitent niezwłocznie przekaże w powyższym zakresie w ramach raportu bieżącego.

  pokaż więcej
 • Rozpoczęcie negocjacji dotyczącej inwestycji w Kool2Play sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż zawarł porozumienie na podstawie, którego podjął rozmowy z Kool2Play sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kool2Play sp. z o.o.”) oraz dwoma osobami fizycznymi, których celem jest ustalenie zasad inwestycji Emitenta lub spółek zależnych od Emitenta w Kool2Play sp. z o.o. zajmującej się tworzeniem gier komputerowych oraz działaniami marketingowymi produktów z branży gier komputerowych.

  W ocenie Zarządu Emitenta, jeżeli negocjacje dotyczące inwestycji w Kool2Play sp. z o.o. zakończą się zawarciem umowy inwestycyjnej, działanie to może mieć wymierny i korzystny wpływ na dalszy rozwój Emitenta lub spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta jak i spółek stowarzyszonych.

  Ocena możliwości nawiązania między Stronami współpracy oraz wypracowanie jej ewentualnych zasad, będzie przedmiotem prowadzonych na wyłączność negocjacji, których zakończenie planowane jest do końca listopada 2018 roku.

  Emitent informuje, że charakter prowadzonych negocjacji nie jest wiążący, co oznacza, że Strony mogą nie osiągnąć kompromisu lub jego osiągnięcie może być odłożone w czasie oraz uzależnione od wyników Due Dilligence Kool2Play sp. z o.o. Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu i wynikach negocjacji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej.

  pokaż więcej