Raporty informacji poufnej

 • Zawarcie umowy licencyjnej przez Arts Alliance S.A. (spółkę zależną od Emitenta) z Kool2Play sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku (dot. zawarcia przez Emitenta listu intencyjnego) informuje o zakończeniu negocjacji obejmujących nawiązanie współpracy pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Arts Alliance S.A. (dalej: „Arts Alliance S.A.”) a spółką Kool2Play sp. z o.o. (dalej: „Kool2Play sp. z o.o.”)

  Wynikiem negocjacji jest zawarcie w dniu dzisiejszym pomiędzy Arts Alliance S.A. a Kool2Play sp. z o.o. umowy licencyjnej (dalej: „Umowa”), na mocy której Arts Alliance S.A. wprowadzi do obrotu i sprzedaży 3 gry stworzone przez Kool2Play sp. z o.o., na platformę Nintendo Switch bez ograniczeń terytorialnych za pośrednictwem dystrybucji cyfrowej. Umowa została zawarta na okres 2 lat od przekazania danej gry od korzystania przez Arts Alliance S.A.

  W związku z realizacją Umowy, Arts Alliance S.A. będzie przysługiwało wynagrodzenie kalkulowane jako procent od przychodów osiągniętych za dokonanie portu na platformę Nintendo Switch oraz 50% kwoty uzyskanej z tytułu elektronicznych pobrań danej gry od użytkowników końcowych, co w ocenie Emitenta może mieć wpływ na wyniki finansowe Arts Alliance S.A.

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 września 2018 roku

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 września 2018 roku.

  1. Midven sp. z o.o. - liczba głosów na NWZ - 998.000, udział w głosach na NWZ - 100 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 83,43 %
  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 05.09.2018 r.

  Zarząd Midven S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 5 września 2018 roku z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich:

  1. Midven sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji: 998.000.
  pokaż więcej
 • Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału w spółkach zależnych

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, iż podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych Emitenta Mizaco sp. z o.o. i Bookre sp. z o.o.

  Podwyższenie kapitału zakładowego w Mizaco sp. z o.o. o kwotę 270.000 zł, nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów, które zostaną objęte przez nowych inwestorów do końca trzeciego kwartału 2018 roku. Obecnie Emitent prowadzi aktywne poszukiwanie potencjalnych inwestorów, jednakże nie rozpoczął jeszcze negocjacji z konkretnym inwestorem.

  Podwyższenie kapitału zakładowego w Bookre sp. z o.o. o kwotę 300.000 zł, nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów, które zostaną objęte przez Emitenta do końca drugiego kwartału 2018 roku.

  Emitent wskazuje, iż podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego ww. spółek zależnych, w celu zwiększenia kapitałów własnych spółek zależnych, w związku z planowanym zmiany formy prawnej ww. spółek zależnych poprzez przekształcenie ww. spółek zależnych w spółki akcyjne. Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez ww. spółki zależne lub wobec ww. spółek zależnych przez Emitenta, będą przekazywane w trybie publikacji stosownych raportów.

  Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych Emitenta - Mizaco sp. z o.o. i Bookre sp. z o.o. jest wynikiem zaplanowanych przez Emitenta działań w związku z wydanymi przez firmę audytorską opiniami z zastrzeżeniem w zakresie wymogu dokonania, zdaniem biegłego rewidenta, odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów, tj. udziałów tychże spółek. 

  pokaż więcej
 • Decyzja w sprawie wstrzymania odpisu aktualizacyjnego wartość akcji Logzact S.A. w Restrukturyzacji

  W nawiązana do wydanych przez firmę audytorską opinii z zastrzeżeniem w zakresie wymogu dokonania, zdaniem biegłego rewidenta, odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów, tj. akcji Logzact S.A. w Restrukturyzacji, Zarząd Emitenta informuje, iż podjął decyzję o wstrzymani się z dokonaniem ewentualnego odpisu aktualizującego w zakresie wartości akcji Logzact S.A. w Restrukturyzacji do czasu powzięcia informacji o ostatecznym rozstrzygnięciu przez akcjonariuszy lub Zarząd Logzact S.A. w Restrukturyzacji co do dalszego istnienia spółki lub postawienia spółki w stan upadłości.Decyzja w sprawie wstrzymania odpisu aktualizacyjnego wartość akcji Logzact S.A. w Restrukturyzacji

  Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez Emitenta w wskazanym wyżej zakresie, będą przekazywane w trybie publikacji stosownych raportów.

  pokaż więcej