Raporty informacji poufnej

 • Aktualizacja strategia działalności Emitenta

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta decyzji o rozszerzeniu oraz aktualizacji profilu działalności Emitenta z jednoczesnym planowanym rozpoczęciem działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji i wydawania gier komputerowych, polegającej w szczególności na:

  => współfinansowaniu produkcji gier komputerowych realizowanych przez podmioty z branży gier komputerowych, a następnie wydawaniu gier komputerowych przez Emitenta, przy współpracy z innymi producentami gier komputerowych (zarówno spółkami specjalizującymi się w produkcji gier komputerowych jak i osobami fizycznymi), również na różnego rodzaju platformy gier internetowych,

  => inwestowaniu w spółki samodzielnie przez Emitenta zajmujące się produkcją gier komputerowych oraz ich bieżące wsparcie w ramach procedury możliwego wprowadzenia akcji tychże podmiotów do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rynek NewConnect.

  W ramach realizacji strategii w powyższym zakresie Emitent zakłada możliwość realizacji projektów oraz inwestowania w podmioty z branży gier komputerowych, wspólnie z innymi podmiotami zajmującymi się inwestowaniem w tego rodzaju spółki (ko-inwestycje), co powinno umożliwić wykorzystanie uzupełniającego się doświadczenia partnerów w prowadzeniu takich projektów inwestycyjnych.

  Emitent zamierza wspierać spółki portfelowe poprzez wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji strategii, w tym w szczególności w zakresie strategii pozyskania dodatkowego kapitału i upublicznienia spółki.

  Podjęcie decyzji o rozszerzeniu oraz aktualizacji dotychczasowej strategii działalności Emitenta polegającej na wsparciu procesu produkcji, a następnie wydawaniu gier komputerowych, jak również na inwestycjach w podmioty samodzielnie zajmujące się produkcją gier komputerowych jest podyktowane chęcią wykorzystania kompetencji i doświadczeń w zakresie wspierania i doradzania tego rodzaju podmiotom oraz w zakresie pozyskiwania kapitału dla takich podmiotów i ich upubliczniania, a także doświadczeń i kompetencji inwestycyjnych posiadanych przez Emitenta.

  Emitent informuje, iż celem realizacji zaktualizowanej strategii działalności, Zarząd Emitenta planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem dokonania zmian Statutu obejmujących m.in. zmiany w zakresie PKD oraz zmiany firmy Spółki.

  Jednocześnie, Emitent informuje, iż na dzień dzisiejszy, w przypadku skutecznej rejestracji ww. zmian Statutu Emitenta, których podjęcie jest planowane oraz po wdrożeniu zaktualizowanej strategii działalności, Emitent będzie w dalszym ciągu wspierał podmioty znajdujące się portfolio Emitenta, tj. Bookre Sp. z o.o. Parcel Technik S.A. oraz Medard S.A.

  W przypadku jakiekolwiek zmiany lub aktualizacji ww. komunikatu, Emitent niezwłocznie przekaże w powyższym zakresie w ramach raportu bieżącego.

  pokaż więcej
 • Rozpoczęcie negocjacji dotyczącej inwestycji w Kool2Play sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż zawarł porozumienie na podstawie, którego podjął rozmowy z Kool2Play sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kool2Play sp. z o.o.”) oraz dwoma osobami fizycznymi, których celem jest ustalenie zasad inwestycji Emitenta lub spółek zależnych od Emitenta w Kool2Play sp. z o.o. zajmującej się tworzeniem gier komputerowych oraz działaniami marketingowymi produktów z branży gier komputerowych.

  W ocenie Zarządu Emitenta, jeżeli negocjacje dotyczące inwestycji w Kool2Play sp. z o.o. zakończą się zawarciem umowy inwestycyjnej, działanie to może mieć wymierny i korzystny wpływ na dalszy rozwój Emitenta lub spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta jak i spółek stowarzyszonych.

  Ocena możliwości nawiązania między Stronami współpracy oraz wypracowanie jej ewentualnych zasad, będzie przedmiotem prowadzonych na wyłączność negocjacji, których zakończenie planowane jest do końca listopada 2018 roku.

  Emitent informuje, że charakter prowadzonych negocjacji nie jest wiążący, co oznacza, że Strony mogą nie osiągnąć kompromisu lub jego osiągnięcie może być odłożone w czasie oraz uzależnione od wyników Due Dilligence Kool2Play sp. z o.o. Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu i wynikach negocjacji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy licencyjnej przez Arts Alliance S.A. (spółkę zależną od Emitenta) z Kool2Play sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku (dot. zawarcia przez Emitenta listu intencyjnego) informuje o zakończeniu negocjacji obejmujących nawiązanie współpracy pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Arts Alliance S.A. (dalej: „Arts Alliance S.A.”) a spółką Kool2Play sp. z o.o. (dalej: „Kool2Play sp. z o.o.”)

  Wynikiem negocjacji jest zawarcie w dniu dzisiejszym pomiędzy Arts Alliance S.A. a Kool2Play sp. z o.o. umowy licencyjnej (dalej: „Umowa”), na mocy której Arts Alliance S.A. wprowadzi do obrotu i sprzedaży 3 gry stworzone przez Kool2Play sp. z o.o., na platformę Nintendo Switch bez ograniczeń terytorialnych za pośrednictwem dystrybucji cyfrowej. Umowa została zawarta na okres 2 lat od przekazania danej gry od korzystania przez Arts Alliance S.A.

  W związku z realizacją Umowy, Arts Alliance S.A. będzie przysługiwało wynagrodzenie kalkulowane jako procent od przychodów osiągniętych za dokonanie portu na platformę Nintendo Switch oraz 50% kwoty uzyskanej z tytułu elektronicznych pobrań danej gry od użytkowników końcowych, co w ocenie Emitenta może mieć wpływ na wyniki finansowe Arts Alliance S.A.

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 września 2018 roku

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 września 2018 roku.

  1. Midven sp. z o.o. - liczba głosów na NWZ - 998.000, udział w głosach na NWZ - 100 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 83,43 %
  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 05.09.2018 r.

  Zarząd Midven S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 5 września 2018 roku z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich:

  1. Midven sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji: 998.000.
  pokaż więcej