Raporty informacji poufnej

 • Zawarcie umowy sprzedaży akcji PARCEL TECHNIK S.A.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z CUMPLEANO Limited spółką prawa cypryjskiego z siedzibą przy 30 Vyzantiou Street, Office 22, 2064 Strovolos, Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru pod numerem HE 307277,  (dalej: „CUMPLEANO Limited”) umowę sprzedaży akcji spółki PARCEL TECHNIK S.A. (dalej: „Umowa”).

  Przedmiotem Umowy jest sprzedaż  przez Emitenta 236.801 nienotowanych akcji serii C spółki PARCEL TECHNIK S.A. za cenę 142.080,60 zł na rzecz CUMPLEANO Limited.

  Zgodnie z treścią Umowy ww. cena zostanie zapłacona w terminie 7 dni od podpisania Umowy,
  zaś akcje zostaną wydane przez Emitenta w ciągu 30 dni od zwarcia Umowy.

  pokaż więcej
 • Zawarcie przez Emitenta listu intencyjnego

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2018 roku zawarł ze spółką Kool2Play Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie list intencyjny wyrażający zamiar Stron w zakresie nawiązania współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Arts Alliance S.A. z siedzibą w Elblągu (dalej: „Arts Alliance S.A.”) a spółką Kool2Play Sp. z o.o. w celu realizacji projektu „Stworzenie przez Kool2Play sp. z o.o. i wydanie gry „City of Minds””.

  Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, działania Arts Alliance S.A. w ramach realizacji partnerstwa, o którym mowa powyżej, mają wyrażać się wsparciem finansowym na etapie produkcji gry ‘City od Minds” przez Kool2Play Sp. z o.o. Na dzień zawarcia listu intencyjnego zakres ww. wsparcia finansowego, które zostanie udzielone przez Arts Alliance S.A. nie został ustalony.

  Podpisanie listu intencyjnego jest rozpoczęciem negocjacji zmierzających do zawarcia formalnego porozumienia, które określi warunki współpracy pomiędzy stronami.

  W ocenie Zarządu Emitenta, w przypadku zawarcie przez Arts Alliance S.A. porozumienia w zakresie objętym listem intencyjnym przyczyni się do możliwego uzyskania przez Arts Alliance S.A. korzyści finansowych wynikających z uzyskanych przychodów ze współtworzonej gry.

  Emitent informuje, że charakter zawartego listu intencyjnego nie jest wiążący, co oznacza, że Strony mogą nie osiągnąć kompromisu lub jego osiągnięcie może być odłożone w czasie. Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu i wynikach negocjacji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej.

  pokaż więcej
 • Zawarcie przez spółkę zależną Mizaco sp. z o.o. listu intencyjnego

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2018 roku spółka zależna od Emitenta – Mizaco Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (dalej: „Mizaco Sp. z o.o.”) zawarła ze spółką Summer Agency Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością list intencyjny, wyrażający zamiar Stron w zakresie zwarcia umowy, której przedmiotem będzie określenie warunków współpracy obejmującej opracowanie nowoczesnych technologii, polegających w szczególności na rozwiązaniach IoT (Internet rzeczy), poprzez stworzenie pod marką Mizaco urządzenia „Smart doorbell”, które będzie inteligentnym dzwonkiem do drzwi przeznaczonym do nieruchomości mieszkaniowych lub komercyjnych, umożliwiającym identyfikację osób oraz komunikację w czasie rzeczywistym z jednoczesnym rozwiązaniem rozpoznawania twarzy.

  Podpisanie listu intencyjnego jest rozpoczęciem negocjacji zmierzających do zawarcia umowy, która określi warunki stałej współpracy pomiędzy stronami. List intencyjny został zawarty na czas określony, tj. do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

  W ocenie Zarządu Emitenta, w przypadku zawarcia przez Mizaco sp. z o.o. umowy o współpracy w zakresie objętej listem intencyjnym przyczyni się do rozwoju firmy w obszarze rozwiązań w segmencie IoT z jednoczesnym zapoczątkowaniem realizacji produktów pod marką Mizaco z myślą o globalnym ich wykorzystaniu komercyjnym a tym samym podniesieniu wartości spółki.

  Emitent informuje, że charakter zawartego listu intencyjnego nie jest wiążący, co oznacza, że Strony mogą nie osiągnąć kompromisu lub jego osiągnięcie może być odłożone w czasie. Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu i wynikach negocjacji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej.
  pokaż więcej
 • Zakończenie subskrypcji akcji serii C przez spółkę zależną Emitenta

  Zarząd Midven S.A. (dalej: „Emitent”) powziął informacje od spółki zależnej Arts Alliance S.A., iż w dniu 21 listopada 2017 roku doszło do zakończenia subskrypcji akcji serii C oraz ich przydziału przez spółkę zależną Emitenta, tj. Arts Alliance S.A. z siedzibą w Elblągu (dalej: „Arts Alliance S.A.”), w związku z objęciem oraz opłaceniem przez inwestorów 2.500.000 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 250.000 zł.

  W wyniku zakończenia subskrypcji akcji serii C, Arts Alliance S.A. pozyskała środki w wysokości 1.000.000 zł. Pozyskanie ww. środków przyczynią się do rozwoju firmy oraz realizacji założonej gry z gatunku ‘survival simulation’.Emisja akcji serii C jest związana z planami rozwojowymi Arts Alliance S.A., które zakładają wprowadzenie akcji Arts Alliance S.A. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect).

  Midven S.A. aktualnie posiada 6.000.000 akcji serii B Arts Alliance S.A., co stanowi 85,70% w kapitale zakładowym spółki i stanowi taki sam procent na walnym zgromadzeniu. Po rejestracji akcji serii C, Midven S.A. będzie posiadał 63,16% w kapitale zakładowym Arts Alliance S.A., stanowiącym taki sam procent na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Midven S.A. nie brał udziału w subskrypcji akcji serii C Arts Alliance S.A.

  pokaż więcej
 • Nabycie akcji spółki Boomerang S.A.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał transakcji nabycia 390.600 akcji zwykłych na okaziciela Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 32 A lok. 24, 00-896 Warszawa (dalej: „Boomerang S.A.”), o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję.

  Umowa nabycia akcji została zawarta poza systemem obrotu. Nabyte przez Emitenta akcje Boomerang S.A. reprezentują 17,50 proc. kapitału zakładowego Boomerang S.A. oraz 17,50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A.

  Emitent podjął decyzję o zakupie akcji Boomerang S.A. z uwagi na planowane działania związane ze zmianą nazwy Boomerang S.A. na Medard S.A. oraz zmianą modelu biznesowego w spółkę o profilu nieruchomościowym w obszarze REiT (Real Estate Investment Trust) z jednoczesnym założeniem realizacji projektów deweloperskich, inwestycji w domy opieki oraz sieć akademików w całej Polsce.

  pokaż więcej