Raporty informacji poufnej

 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 lipca 2017 roku

  W dniu 10 lipca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. („Emitent”) w związku z powyższym, Zarząd Emitenta przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

  Nazwa akcjonariusza Midven sp. z o.o.

  Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 998.000

  Udział w głosach na ZWZ  (w proc.) – 99,99

  Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 83,43

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie nabycia akcji spółki publicznej

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 czerwca 2017 roku, zawarł umowę inwestycyjną, na mocy której wyraził zamiar nabycia 22,75% akcji spółki notowanej na rynku NewConnect. Cena za jaką Emitent planuje nabicie akcji nie została jeszcze ustalona.

  Ewentualna transakcja nabycia 22,75% akcji spółki notowanej na rynku NewConnect oraz jej szczegółowe założenia zostaną ustalone po przeprowadzeniu badania due diligence.

  Zarząd Emitenta zapewnia, iż szczegółowe informacje dotyczące zawarcia umowy nabycia akcji lub informacje o odstąpieniu od planu zawarcia umowy nabycia akcji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej, nie później niż 27 lipca 2017 roku.

  pokaż więcej
 • Pożyczka od akcjonariusza w celu opłacenia akcji serii B Arts Alliance S.A.

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 roku Akcjonariusz Emitenta, posiadający poniżej 5% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 600.000 zł.

  Zgodnie z umową pożyczki Emitent zobowiązał się zapłacić pożyczkodawcy odsetki w wysokości 2% w skali roku oraz zwrócić mu całą pożyczoną kwotę w terminie 20 miesięcy od dnia jej przekazania na rzecz Emitenta. Pożyczka udzielona została na warunkach korzystniejszych niż warunki proponowane przez banki, co dało Emitentowi możliwość pozyskania środków pieniężnych, bez konieczności przeprowadzania długotrwałej i sformalizowanej procedury uzyskiwania kredytu lub pożyczki bankowej.

  Środki finansowe pozyskane z pożyczki przeznaczone zostaną na opłacenie 6.000.000 akcji Arts Alliance S.A.  

  pokaż więcej
 • Zmiana liczby akcji Arts Alliance S.A. objętych przez Emitenta

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2017 z dnia 6 marca 2017 roku, informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 roku walne zgromadzanie Arts Alliance S.A. podjęło uchwalę o zmianie uchwały o podwyższeniu kapitału z dnia 6 marca 2017 roku. Na mocy zmienionej uchwały nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 600.000 zł poprzez emisję 6.000.000 akcji serii B. Zmieniono również cenę emisyjną akcji serii B, która została  ustalona na kwotę 10 groszy.

  Wobec powyższego Emitent podpisze aneks do umowy objęcia akcji, na mocy którego obejmie 6.000.000 akcji serii B.

  Ponieważ opłacenie nowo objętych akcji Arts Alliance S.A. nastąpiło przez potrącenie ceny emisyjnej akcji serii B, z kwotą wierzytelności, która przysługiwała Emitentowi od Arts Alliance S.A. tj. z kwotą 2.000.000,10 zł, aneks do umowy objęcia akcji będzie również dotyczył formy rozliczenia. Opłacenie 6.000.000 akcji Arts Alliance S.A. nastąpi przez zapłatę ceny emisyjnej akcji serii B w kwocie 600.000 zł. Wobec powyższego wierzytelności Emitenta wobec Arts Alliance S.A. w kwocie 2.000.000,10 zł nie zostały umorzone i nadal są wymagalne.

  pokaż więcej
 • Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa B2B działającego w segmencie ‘Business Travel’

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu EBI 9/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku, informuje iż w dniu 29 marca 2017 roku, spółka zależna od Emitenta, tj. Midven Business Solutions Sp. z o.o., której nazwa została zmieniona na Bookre Sp. z o.o. („BKRE”) nabyła zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w obszarze B2B działającego w segmencie ‘Business Travel’. Wartość pełnej transakcji nie przekracza  3% kapitałów własnych Emitenta.

  Dokonana inwestycja ma na celu inkorporowanie przez BKRE działalności odnoszącej się do usług dla klientów biznesowych i tym samym rozwój przyjętych w strategii rozwiązań B2B w segmencie SaaS. Formuła biznesowa opiera się na specjalnie opracowanym systemie informatycznym, uwzględniającym szereg zestawów algorytmicznych, stwarzających automatyzację procesów zarządzania rezerwacjami hotelowymi łącznie z szeregiem posiadanych funkcjonalności. Zastosowane rozwiązanie pozwala nie tylko usprawnić zarządzanie wyjazdami dla klientów biznesowych ale również kontrolować wydatki oraz znacznie ograniczyć koszty związane z organizacją delegacji. Rozwiązanie oparte o system informatyczny pozwoli tym samym zaoszczędzić do blisko 20% kosztów rocznych w podróżach pracowników wybranej korporacji.

  Segment działalności ‘Business Travel’ jest jednym z dynamicznie rozwijających się o globalnym potencjale z jednoczesną zasadnością uzyskiwania pozytywnych wyników finansowych.

  pokaż więcej