Raporty informacji poufnej

 • Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa B2B działającego w segmencie ‘Business Travel’

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu EBI 9/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku, informuje iż w dniu 29 marca 2017 roku, spółka zależna od Emitenta, tj. Midven Business Solutions Sp. z o.o., której nazwa została zmieniona na Bookre Sp. z o.o. („BKRE”) nabyła zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w obszarze B2B działającego w segmencie ‘Business Travel’. Wartość pełnej transakcji nie przekracza  3% kapitałów własnych Emitenta.

  Dokonana inwestycja ma na celu inkorporowanie przez BKRE działalności odnoszącej się do usług dla klientów biznesowych i tym samym rozwój przyjętych w strategii rozwiązań B2B w segmencie SaaS. Formuła biznesowa opiera się na specjalnie opracowanym systemie informatycznym, uwzględniającym szereg zestawów algorytmicznych, stwarzających automatyzację procesów zarządzania rezerwacjami hotelowymi łącznie z szeregiem posiadanych funkcjonalności. Zastosowane rozwiązanie pozwala nie tylko usprawnić zarządzanie wyjazdami dla klientów biznesowych ale również kontrolować wydatki oraz znacznie ograniczyć koszty związane z organizacją delegacji. Rozwiązanie oparte o system informatyczny pozwoli tym samym zaoszczędzić do blisko 20% kosztów rocznych w podróżach pracowników wybranej korporacji.

  Segment działalności ‘Business Travel’ jest jednym z dynamicznie rozwijających się o globalnym potencjale z jednoczesną zasadnością uzyskiwania pozytywnych wyników finansowych.

  pokaż więcej
 • Objęcie akcji Arts Alliance S.A.

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, informuje, iż w dniu 6 marca 2017 roku podpisał z akcjonariuszami Arts Alliance S.A. umowę intencyjną, która przewiduje objęcie przez Emitenta nowej emisji akcji Arts Alliance S.A.

  Ponadto w dniu 6 marca 2017 roku walne zgromadzanie Arts Alliance S.A. podjęło uchwalę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 666.666,70 poprzez emisję 6.666.667 akcji serii B. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona przez walne zgromadzenie na kwotę 30 groszy

  Emitent objął 6.666.667 akcji serii B. Opłacenie nowo objętych akcji Arts Alliance S.A. nastąpiło przez potrącenie ceny emisyjnej akcji serii B, z kwotą wierzytelności, która przysługiwała Emitentowi od Arts Alliance S.A. tj. z kwotą 2.000.000,10.

  Inwestycja w Arts Alliance S.A. ma na celu prowadzenie przez Emitenta, za pośrednictwem Arts Alliance S.A., działalności polegającej na inwestowaniu w spółki tworzące gry komputerowe lub mobilne. Arts Alliance S.A. przejmie zadania Mizaco sp. z o.o. (spółka z grupy kapitałowej Emitenta), tj. poszukiwanie ciekawych producentów gier komputerowych lub mobilnych w celach inwestycyjnych. Ponadto rolą Arts Alliance S.A. będzie koordynowanie projektów dot. gier komputerowych i mobilnych, co zdaniem Emitenta zapewni synergię pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Emitenta, która umożliwi produkcję najbardziej wartościowych gier na wszelkiego rodzaju platformy np.: iOS, czy Android.

  pokaż więcej
 • Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji Arts Alliance S.A.

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2017 roku podpisał z akcjonariuszami Arts Alliance S.A. list intencyjny dotyczący zamiaru objęcia 90 proc. nowej emisji akcji Arts Alliance S.A. Opłacenie nowo objętych akcji Arts Alliance S.A. nastąpi poprzez potrącenie ceny, za którą Emitent dokona objęcia akcji nowej emisji Arts Alliance S.A. z kwotą wierzytelności, która przysługują Emitentowi od Arts Alliance S.A.

  Objęcie akcji nowej emisji Arts Alliance S.A. będzie procesem wieloetapowym, który będzie poległa, w szczególności na: (1) podpisaniu przez Emitenta z Akcjonariuszami Arts Alliance S.A. umowy inwestycyjnej; (2) podjęciu przez walne zgromadzenia Arts Alliance S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego; (3) objęciu przez Emitenta nowo wyemitowanych akcji Arts Alliance S.A.; (4) potrąceniu kwoty wierzytelności, która przysługują Emitentowi od Arts Alliance S.A. ceną objęcia nowo wyemitowanych akcji Arts Alliance S.A.

  Emitent będzie niezwłocznie informował o realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

  Planowana inwestycja ma na celu realizowanie inwestycji w gry komputerowe i mobilne za pośrednictwem Arts Alliance S.A. Nowo nabyta spółka Arts Alliance S.A. ma przejąć zadania Mizaco sp. z o.o. (spółka z grupy kapitałowej Emitenta) tj. poszukiwanie ciekawych producentów gier do inwestycji z jednoczesnym wsparciem finansowym oraz wykorzystywaniem synergii pomiędzy firmami będącymi w obrębie spółek będących w grupie kapitałowej na poczet wytwarzania najbardziej wartościowych gier na wszelkiego rodzaju platformy iOS, czy Android.

  pokaż więcej
 • Nabycie przez spółkę zależną udziałów w PrimeBit Games Sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 12 grudnia 2016 roku, spółka zależna od Emitenta, tj. Mizaco Sp. z o.o. nabyła 2.000 udziałów w spółce PrimeBit Games Sp. z o.o., reprezentujących 20% kapitału zakładowego tej spółki.

  PrimeBit Games Sp. z o.o. jest producentem 9 gier na urządzenia mobilne, dostępnych obecnie w 240 krajach, w tym wersję jednego tytułu dedykowanego na rynek chiński. Spółka wspólnie z Mizaco przygotowuje kolejną własną grę z popularnego segmentu strategii karcianych.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy o wykonanie programu komputerowego

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu 28 września 2016 roku podpisał ze spółką zależną Mizaco Sp. z o.o. umowę o wykonanie programu komputerowego. Na podstawie wskazanej umowy Mizaco Sp. z o.o. wykona na rzecz Emitenta system służący do zarządzania projektami w obrębie grupy kapitałowej. Umowa przewiduje przeniesienie całości praw autorskich do systemu na rzecz Emitenta.

  Zarząd Emitenta planuje wykorzystywać powstały system do wsparcia działalności spółek zależnych za pośrednictwem, których zamierza rozwijać działalność grupy kapitałowej.

  pokaż więcej