Raporty informacji poufnej

 • Pożyczka od akcjonariusza w celu opłacenia akcji serii B Arts Alliance S.A.

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 roku Akcjonariusz Emitenta, posiadający poniżej 5% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 600.000 zł.

  Zgodnie z umową pożyczki Emitent zobowiązał się zapłacić pożyczkodawcy odsetki w wysokości 2% w skali roku oraz zwrócić mu całą pożyczoną kwotę w terminie 20 miesięcy od dnia jej przekazania na rzecz Emitenta. Pożyczka udzielona została na warunkach korzystniejszych niż warunki proponowane przez banki, co dało Emitentowi możliwość pozyskania środków pieniężnych, bez konieczności przeprowadzania długotrwałej i sformalizowanej procedury uzyskiwania kredytu lub pożyczki bankowej.

  Środki finansowe pozyskane z pożyczki przeznaczone zostaną na opłacenie 6.000.000 akcji Arts Alliance S.A.  

  pokaż więcej
 • Zmiana liczby akcji Arts Alliance S.A. objętych przez Emitenta

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2017 z dnia 6 marca 2017 roku, informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 roku walne zgromadzanie Arts Alliance S.A. podjęło uchwalę o zmianie uchwały o podwyższeniu kapitału z dnia 6 marca 2017 roku. Na mocy zmienionej uchwały nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 600.000 zł poprzez emisję 6.000.000 akcji serii B. Zmieniono również cenę emisyjną akcji serii B, która została  ustalona na kwotę 10 groszy.

  Wobec powyższego Emitent podpisze aneks do umowy objęcia akcji, na mocy którego obejmie 6.000.000 akcji serii B.

  Ponieważ opłacenie nowo objętych akcji Arts Alliance S.A. nastąpiło przez potrącenie ceny emisyjnej akcji serii B, z kwotą wierzytelności, która przysługiwała Emitentowi od Arts Alliance S.A. tj. z kwotą 2.000.000,10 zł, aneks do umowy objęcia akcji będzie również dotyczył formy rozliczenia. Opłacenie 6.000.000 akcji Arts Alliance S.A. nastąpi przez zapłatę ceny emisyjnej akcji serii B w kwocie 600.000 zł. Wobec powyższego wierzytelności Emitenta wobec Arts Alliance S.A. w kwocie 2.000.000,10 zł nie zostały umorzone i nadal są wymagalne.

  pokaż więcej
 • Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa B2B działającego w segmencie ‘Business Travel’

  Zarząd Midven S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu EBI 9/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku, informuje iż w dniu 29 marca 2017 roku, spółka zależna od Emitenta, tj. Midven Business Solutions Sp. z o.o., której nazwa została zmieniona na Bookre Sp. z o.o. („BKRE”) nabyła zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w obszarze B2B działającego w segmencie ‘Business Travel’. Wartość pełnej transakcji nie przekracza  3% kapitałów własnych Emitenta.

  Dokonana inwestycja ma na celu inkorporowanie przez BKRE działalności odnoszącej się do usług dla klientów biznesowych i tym samym rozwój przyjętych w strategii rozwiązań B2B w segmencie SaaS. Formuła biznesowa opiera się na specjalnie opracowanym systemie informatycznym, uwzględniającym szereg zestawów algorytmicznych, stwarzających automatyzację procesów zarządzania rezerwacjami hotelowymi łącznie z szeregiem posiadanych funkcjonalności. Zastosowane rozwiązanie pozwala nie tylko usprawnić zarządzanie wyjazdami dla klientów biznesowych ale również kontrolować wydatki oraz znacznie ograniczyć koszty związane z organizacją delegacji. Rozwiązanie oparte o system informatyczny pozwoli tym samym zaoszczędzić do blisko 20% kosztów rocznych w podróżach pracowników wybranej korporacji.

  Segment działalności ‘Business Travel’ jest jednym z dynamicznie rozwijających się o globalnym potencjale z jednoczesną zasadnością uzyskiwania pozytywnych wyników finansowych.

  pokaż więcej
 • Objęcie akcji Arts Alliance S.A.

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, informuje, iż w dniu 6 marca 2017 roku podpisał z akcjonariuszami Arts Alliance S.A. umowę intencyjną, która przewiduje objęcie przez Emitenta nowej emisji akcji Arts Alliance S.A.

  Ponadto w dniu 6 marca 2017 roku walne zgromadzanie Arts Alliance S.A. podjęło uchwalę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 666.666,70 poprzez emisję 6.666.667 akcji serii B. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona przez walne zgromadzenie na kwotę 30 groszy

  Emitent objął 6.666.667 akcji serii B. Opłacenie nowo objętych akcji Arts Alliance S.A. nastąpiło przez potrącenie ceny emisyjnej akcji serii B, z kwotą wierzytelności, która przysługiwała Emitentowi od Arts Alliance S.A. tj. z kwotą 2.000.000,10.

  Inwestycja w Arts Alliance S.A. ma na celu prowadzenie przez Emitenta, za pośrednictwem Arts Alliance S.A., działalności polegającej na inwestowaniu w spółki tworzące gry komputerowe lub mobilne. Arts Alliance S.A. przejmie zadania Mizaco sp. z o.o. (spółka z grupy kapitałowej Emitenta), tj. poszukiwanie ciekawych producentów gier komputerowych lub mobilnych w celach inwestycyjnych. Ponadto rolą Arts Alliance S.A. będzie koordynowanie projektów dot. gier komputerowych i mobilnych, co zdaniem Emitenta zapewni synergię pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Emitenta, która umożliwi produkcję najbardziej wartościowych gier na wszelkiego rodzaju platformy np.: iOS, czy Android.

  pokaż więcej
 • Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji Arts Alliance S.A.

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2017 roku podpisał z akcjonariuszami Arts Alliance S.A. list intencyjny dotyczący zamiaru objęcia 90 proc. nowej emisji akcji Arts Alliance S.A. Opłacenie nowo objętych akcji Arts Alliance S.A. nastąpi poprzez potrącenie ceny, za którą Emitent dokona objęcia akcji nowej emisji Arts Alliance S.A. z kwotą wierzytelności, która przysługują Emitentowi od Arts Alliance S.A.

  Objęcie akcji nowej emisji Arts Alliance S.A. będzie procesem wieloetapowym, który będzie poległa, w szczególności na: (1) podpisaniu przez Emitenta z Akcjonariuszami Arts Alliance S.A. umowy inwestycyjnej; (2) podjęciu przez walne zgromadzenia Arts Alliance S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego; (3) objęciu przez Emitenta nowo wyemitowanych akcji Arts Alliance S.A.; (4) potrąceniu kwoty wierzytelności, która przysługują Emitentowi od Arts Alliance S.A. ceną objęcia nowo wyemitowanych akcji Arts Alliance S.A.

  Emitent będzie niezwłocznie informował o realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

  Planowana inwestycja ma na celu realizowanie inwestycji w gry komputerowe i mobilne za pośrednictwem Arts Alliance S.A. Nowo nabyta spółka Arts Alliance S.A. ma przejąć zadania Mizaco sp. z o.o. (spółka z grupy kapitałowej Emitenta) tj. poszukiwanie ciekawych producentów gier do inwestycji z jednoczesnym wsparciem finansowym oraz wykorzystywaniem synergii pomiędzy firmami będącymi w obrębie spółek będących w grupie kapitałowej na poczet wytwarzania najbardziej wartościowych gier na wszelkiego rodzaju platformy iOS, czy Android.

  pokaż więcej