Raporty informacji poufnej

 • Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 12 lipca 2023 roku  zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez EQT Capital Limited – podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki Zarządcze, tj. Panem Andrzejem Zającem, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

  Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

  pokaż więcej
 • Objęcie nowych udziałów w jednostce stowarzyszonej z Emitentem – Aurora Studio Sp. z o.o.

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 23 marca 2021 r., raportu bieżącego ESPI nr 5/2021 z dnia 6 maja 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. informuje, że w zgromadzenie wspólników jednostki stowarzyszonej z Emitentem – Aurora Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Aurora Studio”) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Aurora Studio poprzez ustanowienie 740 nowych udziałów Aurora Studio, w ramach którego Emitent objął 150 nowych udziałów Aurora Studio.
   
  Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Aurora Studio, Emitent będzie posiadał 19,91% udziałów w Aurora Studio.

  Zespół spółki Aurora Studio realizuje obecnie produkcję gry w oparciu o własne IP z segmentu AA pod tytułem „HARM: Weather Warfare”. Realizowana gra to walking symulator z dużą ilością survivalu, craftingu oraz questów. Gra będzie osadzona w mrocznym, thrillerowym klimacie w którym akcja rozgrywa się we współczesnym ale mocno zniszczonym kataklizmami świecie. Inspiracją dla twórców gry były programy badawcze związane z wynalazkami Nicola Tesli, które polegały na bezprzewodowym przesyłaniu fal różnej częstotliwości oraz prądu, które mogą mieć wpływ na zawirowania pogodowe na znacznych obszarach ziemi.
   
  W założeniu udziałowców, w tym i Emitenta, który bezpośrednio i pośrednio z innymi udziałowcami sprawuje kontrolę nad Aurora Studio, gra ma być wydana na platformie Steam w modelu Early Access. Premiera planowana jest na 2024 rok, choć dokładna data zostanie określona na końcowym etapie realizacji gry. Docelowo HARM ma być dostępny w pełnej wersji na PC, Nintendo Switch, Xbox One oraz PlayStation.

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 22 maja 2023 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 maja 2023 roku (dalej: „ZWZ”):

  1.    Midven sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

       liczba głosów przysługujących na ZWZ – 998.000 akcji
      udział w głosach na ZWZ – 100,00 %
      udział w ogólnej liczbie głosów – 69,01 %

  pokaż więcej
 • Zawarcie porozumienia o wzajemnej współpracy z ARP Games

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o obustronnym podpisaniu przez Emitenta i spółką ARP Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie (KRS: 0000643074) (dalej: „ARP”) porozumienia o wzajemnej współpracy wraz z załącznikiem nr 1 do powyższego porozumienia (dalej: „Porozumienie”), których celem jest określenie zasad współpracy w zakresie wspierania rozwoju branży gier komputerowych oraz zasad dotyczących zaangażowania Stron niniejszego Porozumienia poprzez wskazanie odpowiednich działań każdej ze Stron w celu realizacji Porozumienia.

  Strony zgodnie postanowiły, iż ich intencją na podstawie Porozumienia jest utworzenie spółki kapitałowej, w której zarówno Arts Alliance jak i ARP Games będą wspólnikami (akcjonariuszami) (dalej: „Fundusz”). Głównym przedmiotem działalności Funduszu będzie rozwój przedsięwzięć w branży technologicznej, w szczególności branży GameDev, a także w zakresie rozwiązań dotyczących gaming, metaverse, e-sport.

  Zarząd Emitenta informuje również, iż Fundusz będzie podmiotem, który będzie ubiegał się o dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym w szczególności poprzez przystąpienie do konkursu pt. „BRIdge Alfa” lub podobnego, który zostanie ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, iż Porozumienie jest wyrażeniem woli Stron, na podstawie którego ma zostać sporządzona umowa inwestycyjna, której przedmiotem będzie ustalenie ostatecznych zasad współpracy pomiędzy Emitentem a ARP w szczególności w celu utworzenia Funduszu, w oparciu o wyznaczone przez niniejsze Porozumienie ramy. Zarząd Emitenta będzie informował o dalszych czynnościach związanych z zawartym Porozumieniem w odrębnych raportach bieżących.

  pokaż więcej
 • Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta - Aurora Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 23 marca 2021 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 5/2021 z dnia 6 maja 2021 r. informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 roku zgromadzenie wspólników spółki zależnej od Emitenta - Aurora Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Aurora Studio") podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Aurora Studio poprzez ustanowienie 1.000 nowych udziałów Aurora Studio, w ramach którego Emitent objął 200 nowych udziałów Aurora Studio.

  Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Aurora Studio Emitent będzie posiadał 20% udziałów w Aurora Studio.

  Aurora Studio zajmuje się produkcją gier z segmentu AA. Aktualnie zespół spółki realizuje produkcję gry „HARM” w oparciu o wcześniej realizowany przez Arts Alliance projekt „Aurora: Weather Warfare”.

  HARM to walking symulator z dużą ilością survivalu, craftingu oraz questów. Produkcja gry będzie osadzona w mrocznym, thrillerowym klimacie w którym akcja rozgrywa się we współczesnym ale mocno zniszczonym kataklizmami świecie. Inspiracją dla twórców gry były programy badawcze związane z wynalazkami Nicola Tesli. Polegały one na bezprzewodowym przesyłaniu fal różnej częstotliwości oraz prądu, które mogą mieć wpływ na zawirowania pogodowe na znacznych obszarach ziemi.

  W założeniu udziałowców, jak i zarządu Aurora Studio, tytuł ma się pojawić w pierwszej kolejności na platformie Steam w modelu Early Access. Premiera wstępnie planowana jest na 2023 rok, choć dokładna data zostanie ogłoszona pod koniec bieżącego roku. Docelowo HARM ma być dostępny w pełnej wersji na PC, Nintendo Switch, Xbox One oraz PlayStation.

  pokaż więcej