Raporty informacji poufnej

 • Zawarcie listu intencyjnego wobec 50% współfinansowania gry

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółkę”), informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2022 roku zawarł ze spółką Destructive Creations Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach list intencyjny wyrażający zamiar Stron w zakresie nawiązania współpracy, której przedmiotem będzie możliwość 50% współfinansowania gry, będącej horrorem (Vampire fantasy) w segmencie AA+ o nazwie roboczej „Blood Down” (dalej: „Gra”) przez Spółkę.

  Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, działania Arts Alliance S.A. w ramach realizacji współpracy mają wyrażać się wsparciem finansowym na etapie produkcji Gry przez Destrutive Creations Sp. z o.o. Na dzień zawarcia listu intencyjnego, zakres ww. wsparcia finansowego, które zostanie udzielone przez Arts Alliance S.A., nie został ustalony.

  W ocenie Zarządu Emitenta, w przypadku zawarcia przez Arts Alliance S.A. porozumienia w zakresie objętym listem intencyjnym przyczyni się do możliwego uzyskania przez Arts Alliance S.A. korzyści finansowych wynikających z uzyskanych przychodów ze współtworzonej Gry. Cena za Grę będzie ustalona na dzień jej wydania, aczkolwiek zgodnie z założeniami, cena ta ma wynosić kwotę około 40-50 USD.

  Podpisanie listu intencyjnego jest rozpoczęciem negocjacji zmierzających do zawarcia formalnego porozumienia, które określi warunki współpracy pomiędzy Stronami. Emitent informuje, że charakter zawartego listu intencyjnego nie jest wiążący, co oznacza, że Strony mogą nie osiągnąć kompromisu lub jego osiągnięcie może być odłożone w czasie.

  Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu i wynikach negocjacji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej.

  pokaż więcej
 • Nabycie akcji w spółce Arts Alliance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie

  Zarząd spółki Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż Emitent nabył akcje spółki Arts Alliance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w wyniku czego Emitent posiada 20 proc. akcji w kapitale zakładowym Spółki.

  Profilem działalności spółki Arts Alliance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie są inwestycje kapitałowe w spółki z branży GameDev, spółki technologiczne z segmentu gier oraz narzędzia infrastrukturalne, które pomagają programistom tworzyć i zarabiać na grach z jednoczesnym wykorzystaniem blockchaina. Inwestycje będą dokonywane przez Spółkę przy aktywnym wsparciu Arts Alliance S.A.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy nabycia akcji spółki Medard S.A.

  Zarząd Arts Alliance spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż zawarł z EQT Capital Limited - spółkę zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Cypryjskiej, pod numerem HE 305907, z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej "EQT Capital") - umowę zakupu akcji spółki Medard S.A. (dalej: "Umowa"). Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.

  Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Emitenta 390.600 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C (dalej: "Akcje") o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, reprezentujących 17,50 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 17,50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  pokaż więcej
 • Objęcie udziałów w zależnej spółce od Emitenta

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 23 marca 2021 r. informuje, że w dniu 6 maja 2021 roku zgromadzenie wspólników spółki zależnej od Emitenta – Aurora Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Aurora Studio”) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Aurora Studio poprzez ustanowienie 3.900 nowych udziałów Aurora Studio, w ramach którego Emitent objął 780 nowych udziałów Aurora Studio za kwotę 39.000 zł.

  Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Aurora Studio zmieni się jej struktura własności. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada 20 udziałów  spółki Aurora Studio. Udziały Emitenta stanowią obecnie 20 proc. udziałów Aurora Studio.

  Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału Aurora Studio, Emitent będzie posiadał 800 udziałów spółki Aurora Studio, które będą stanowić 20 proc. udziałów Aurora Studio.

  Pozostałe udziały ustanowione w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Aurora Studio, o którym mowa powyżej zostały objęte m. in. przez spółkę Forestlight Games S.A z siedzibą w Warszawie z Grupy kapitałowej PlayWay S.A., która po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Aurora Studio będzie posiadała 2000 udziałów spółki Aurora Studio, które będą stanowić 50 proc. udziałów Aurora Studio.

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2021 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2021 roku („ZWZ”).

  1.    Midven sp. z o.o. – liczba głosów na ZWZ – 998.000, udział w głosach na ZWZ - 100%, udział w ogólnej liczbie głosów – 69,01%

  pokaż więcej