Raporty informacji poufnej

 • Zawarcie umowy inwestycyjnej i dokonanie inwestycji w Kool2Play sp. z o.o.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2018 roku zawarł z Kool2Play sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kool2Play”) oraz trzema osobami fizycznymi umowę inwestycyjną (dalej: „Umowa”).

  Przedmiotem Umowy jest określenie zasad zawiązania i wspólnego rozwijania Kool2Play zajmującej się tworzeniem gier komputerowych oraz działaniami marketingowymi produktów z branży gier komputerowych.

  W ramach przedmiotowej Umowy Emitent dokonał również inwestycji w Kool2Play poprzez objęcie 150 udziałów w Kool2Play o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Inwestycja (opłacenie objętych udziałów) zostanie przez Emitenta dokonana w ciągu 5 dni od zawarcia umowy inwestycyjnej

  W umowie inwestycyjnej znalazły się również postanowienia dotyczące zmiany umowy spółki Kool2Play, które mają na celu jej dostosowanie do uzgodnień Umowy oraz zabezpieczenie interesów Emitenta. Spółka Kool2Play jest również udziałowcem spółki zależnej KoolThings sp. z o.o., doświadczonej agencji zajmującej się specjalistycznymi usługami z zakresu międzynarodowej promocji dla największych światowych wydawców gier.

  Kolejnymi działaniami jakie będą podejmowane w ramach zawartej Umowy jest m.in. zmiana formy prawnej Kool2Play poprzez dokonanie jej wewnętrznej restrukturyzacji i przekształcenie w spółkę akcyjną, a na kolejnym etapie podjęcie działań w celu wprowadzenia akcji Kool2Play do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  Umowa jest realizacją działań Emitenta w zakresie inwestycji w gry i oprogramowania.

  pokaż więcej
 • Informacja dot. gry ESTIMAN na Nintendo Switch

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 3.10.2018 r. informuje, że został zakończony proces certyfikacji gry ESTIMAN („Gra”) na konsoli Nintendo Switch. Producentem gry jest spółka Kool2Play.

  Premiera Gry na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Ostateczny termin premiery Gry po jego potwierdzeniu przez Nintendo zostanie podany przez Emitenta w formie osobnego komunikatu.  Gra będzie miała premierę w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. 

  Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu.

  pokaż więcej
 • Transakcje na akcjach spółki zależnej - Arts Alliance S.A.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu 29 listopada 2018 roku zostały dokonane następujące transakcje na akcjach spółki zależnej – Arts Alliance S.A.:

  1. Midven Sp. z o.o. nabyła od 12 (słownie: dwunastu) inwestorów indywidualnych 2.487.500 akcji serii C Arts Alliance S.A., po cenie 0,40 zł za każdą akcję, tj. za łączną cenę w wysokości 995.000,00 zł.
  2. Midven Sp. z o.o. nabyła od 2 (słownie: dwóch) inwestorów indywidualnych 1.000.000 akcji serii A Arts Alliance S.A., po cenie 0,20 zł za każdą akcję, tj. za łączną cenę w wysokości 200.000,00 zł.

  W wyniku zawartych transakcji stan oraz rodzaj akcji posiadanych przez Emitenta w Arts Alliance S.A. nie ulegnie zmianie. Emitent posiada: 6.000.000 akcji serii B Arts Alliance S.A.

  W wyniku zawartych transakcji Emitent wraz ze spółkami zależnymi będzie posiadał łącznie 9.500.000 akcji Arts Alliance S.A., co stanowi 100,00 proc. kapitału zakładowego Arts Alliance S.A. oraz 100,00 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Arts Alliance S.A.

  Wskazane powyżej działania to konsekwencja zmiany wewnętrznych założeń działania Arts Alliance S.A, o których informował raport bieżący ESPI nr 29/2018 z dnia 8 października 2018 roku.

  pokaż więcej
 • Ustalenie daty premiery gry HYPERIDE: Vector Ride na Nintendo Switch

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 3.10.2018 r. informuje o ustaleniu daty premiery gry HYPERIDE: Vector Ride („Gra”) na konsoli Nintendo Switch na dzień 21 listopada 2018 roku. Producentem gry jest spółka Kool2Play.

  Gra będzie miała premierę na terenie całej Europy, Południowej Afryki, Australii i Nowej Zelandii. W styczniu 2019 roku będzie dostępna w USA, Kanadzie i Meksyku.

  Cena Gry będzie wynosić 3,99 EUR/USD.

  Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie obrotu.

  pokaż więcej
 • Zbycie udziałów w Dansk Soft Sp. z o.o. przez spółkę zależną Arts Alliance S.A.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 29/2018 z dnia 8 października 2018 roku, informuje, iż w dniu 16 października 2018 roku spółka zależna od Emitenta – Arts Alliance S.A., zbyła 41% udziałów w Dansk Soft sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Starodworska nr 1, 80 – 137 Gdańsk, na rzecz Łukasza Olechnowicza zamieszkałego w Gdańsku.

  Transakcja została dokonana za cenę ujętą w księgach spółki, czyli 5.100 zł, która to cena została ustalona na zasadach rynkowych.

  Wskazane powyżej działania skutkujące przeniesieniem własności aktywów (udziałów w spółce Dansk Soft Sp. z o.o.) to konsekwencja zmiany wewnętrznych założeń działania Arts Alliance S.A, o których informował raport bieżący ESPI nr 29/2018 z dnia 8 października 2018 roku.

  pokaż więcej