Raporty informacji poufnej

 • Zmiana stanuu posiadania

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż w dniu 30 października 2020 roku Emitent otrzymał od To Kasi Sp. z o.o. Sp. K. ("Zawiadamiający") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") informujące, że w wyniku objęcia przez Zawiadamiającego 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy, udział Zawiadamiającego zwiększył się powyżej progu 15 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki.

  Po rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zawiadamiający posiada 250.000 akcji Spółki stanowiących 17,29 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,29 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Zawiadamiający poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

  Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.

  pokaż więcej
 • Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)

  Zarząd spółki Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000381287, numer NIP: 9522105435, kapitał zakładowy 119.625,90 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce dokumenty można składać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze Spółką.

  Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem złożenia dokumentów akcji w Spółce wydanym akcjonariuszowi.

  Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.artsalliance.pl/

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.  Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.

  pokaż więcej
 • Zbycie udziałów w EpicVR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 19 października 2020 roku Emitent podpisał umowę zbycia 25 proc. udziałów w spółce EpicVR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dalej "Spółka". Zbycie udziałów nastąpiło na rzecz PlayWay S.A. za kwotę 50.000 zł.

  W wyniku zawarcia w/w umowy Emitent posiada 22,75 proc. udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie i produkcja gier VR, także w trybie multiplayer, tworzenie aplikacji medycznych oraz rozwiązań VR dedykowanych dla przemysłu a także realizacja systemów i aplikacji szkoleniowych VR, w tym także rozwiązań sprzedażowych i marketingowych w wirtualnej rzeczywistości.

  W wyniku zbycia 25 proc. udziałów, Spółka nie będzie wchodziła w skład grupy kapitałowej Emitenta a jej wyniki finansowe nie będą konsolidowane w ramach sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta.

  pokaż więcej
 • Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. informuje, że w dniu 13 października 2020 zgromadzenie wspólników spółki zależnej od Emitenta - EpicVR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „EpicVR”) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego EpicVR poprzez ustanowienie 3.900 nowych udziałów EpicVR, w ramach którego Emitent objął 1.860 nowych udziałów EpicVR za kwotę 93.000 zł.

  Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki EpicVR zmieni się jej struktura własności. Emitent na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 50 udziałów spółki EpicVR stanowiące obecnie 50 proc. udziałów EpicVR. Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału EpicVR, Emitent będzie posiadał 1.910 udziałów spółki EpicVR, które będą stanowić 47,75 proc. udziałów EpicVR.

  pokaż więcej
 • Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)

  Zarząd spółki Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000381287, numer NIP: 9522105435, kapitał zakładowy 119.625,90 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

  Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem złożenia dokumentów akcji w Spółce wydanym akcjonariuszowi.

  Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.artsalliance.pl/

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.  Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.

  pokaż więcej