Raporty informacji poufnej

 • Zmiana nazwy Arts Alliance S.A. spółki zależnej

  Zarząd Midven S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2018 z dnia 5 października 2018 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 29/2018 z dnia 8 października 2018 roku (dot. zmiany przedmiotu działalności Arts Alliance S.A.), informuje, w dniu 8 października 2018 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta działającej pod firmą: Arts Alliance S.A. z siedzibą w Elblągu (dalej: „Spółka zależna”), podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki, w zakresie zmiany firmy Spółki zależnej.

  Dotychczasowa firma Spółki zależnej w brzmieniu: „Arts Alliance Spółka Akcyjna”  została  zastąpiona  nową  firmą  w brzmieniu:  „BOOKRE Spółka Akcyjna”.

  pokaż więcej
 • Zmiana przedmiotu działalności Arts Alliance S.A.

  Zarząd Midven S.A. (dalej: "Emitent") informuje,  iż spółka zależna od Emitenta – Arts Alliance S.A., zmieniła przedmiot działalności, w ten sposób, iż będzie świadczyła usługi w zakresie zarządzania platformą B2B w segmencie „Business Travel“ z unikalnymi funkcjonalnościami opartymi o algorytmy pomocnymi w rezerwacji hoteli dla klientów biznesowych.

  Wskazana wyżej działalność będzie prowadzona przez spółkę zależną, która to została nabyta przez Arts Alliance S.A. od Emitenta w 100% udziałów w Bookre Sp. z o.o. wedle publikacji raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 5 października 2018 roku.

  pokaż więcej
 • Zbycie udziałów Mizaco Sp. z o.o. spółki zależnej

  Zarząd Midven S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2018 z dnia 2 października 2018 roku, informuje, iż w dniu 5 października 2018 roku zbył 100% udziałów w Mizaco Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) do Arts Alliance S.A. (spółka zależna od Emitenta).

  Transakcja została dokonana za cenę 50.000 zł, która to cena została ustalona na zasadach rynkowych.

  pokaż więcej
 • Zbycie Bookre Sp. z o.o. spółki zależnej

  Zarząd Midven S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2018 z dnia 2 października 2018 roku, informuje, iż w dniu 5 października 2018 roku zbył 100% udziałów w Bookre Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) do swojej spółki zależnej Arts Alliance S.A.

  Transakcja została dokonana za cenę 200.000 zł, która to cena została ustalona na zasadach rynkowych.

  pokaż więcej
 • Nabycie akcji spółki Prime Bit Games S.A. od spółki zależnej Arts Alliance S.A.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu 5 października 2018 roku dokonał transakcji nabycia od Arts Alliance S.A. (spółka zależna od Emitenta), 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słowackiego 24 lok. 1107, 35–060 Rzeszów (dalej: "Prime Bit Games S.A."), o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję.

  Umowa nabycia akcji została zawarta poza systemem obrotu. Nabyte przez Emitenta akcje Prime Bit Games S.A. reprezentują 15,56 proc. kapitału zakładowego Prime Bit Games S.A.
  oraz 15,56 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Prime Bit Games S.A.

  Emitent podjął decyzję o zakupie akcji akcje Prime Bit Games S.A. z uwagi na aktualizację strategii działalności Emitenta przedstawionej w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2018 z dnia 2 października 2018 roku.

  pokaż więcej