Raporty informacji poufnej

 • Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. informuje, że w dniu 13 października 2020 zgromadzenie wspólników spółki zależnej od Emitenta - EpicVR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „EpicVR”) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego EpicVR poprzez ustanowienie 3.900 nowych udziałów EpicVR, w ramach którego Emitent objął 1.860 nowych udziałów EpicVR za kwotę 93.000 zł.

  Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki EpicVR zmieni się jej struktura własności. Emitent na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 50 udziałów spółki EpicVR stanowiące obecnie 50 proc. udziałów EpicVR. Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału EpicVR, Emitent będzie posiadał 1.910 udziałów spółki EpicVR, które będą stanowić 47,75 proc. udziałów EpicVR.

  pokaż więcej
 • Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)

  Zarząd spółki Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000381287, numer NIP: 9522105435, kapitał zakładowy 119.625,90 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

  Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem złożenia dokumentów akcji w Spółce wydanym akcjonariuszowi.

  Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.artsalliance.pl/

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.  Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.

  pokaż więcej
 • Nabycie udziałów w EpicVR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2020 roku Emitent podpisał umowę zakupu 50 udziałów w spółce EpicVR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dalej „Spółka”.

  W wyniku zawarcia w/w umowy Emitent posiada 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, głównym przedmiotem działalności Spółki będzie tworzenie i produkcja gier VR, także w trybie multiplayer, tworzenie aplikacji medycznych oraz rozwiązań VR dedykowanych dla przemysłu a także realizacja systemów i aplikacji szkoleniowych VR, w tym także rozwiązań sprzedażowych i marketingowych w wirtualnej rzeczywistości.

  Spółka będzie wchodziła w skład grupy kapitałowej Emitenta a jej wyniki finansowe będą konsolidowane w ramach sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta.

  pokaż więcej
 • Nabycie udziałów w Figure Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 roku Emitent podpisał umowę zakupu 50 udziałów w spółce Figure Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej „Spółka”.

  W wyniku zawarcia w/w umowy Emitent posiada 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Jednocześnie w najbliższym czasie Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmie decyzję o zmianie umowy Spółki poprzez zmianę firmy Spółki z obecnej Figure Investment Sp. z o.o. na Noma Level Up! Sp. z o.o., a także zmianie przedmiotu działalności Spółki.

  Przyjęta nazwa ze słowem Noma jest kojarzona z drugim udziałowcem w osobie Marka Nowickiego, prowadzącym Noma Solutions w zakresie tworzenia zaawansowanych rozwiązań IT dla dużych klientów korporacyjnych. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, głównym przedmiotem działalności Spółki będzie tworzenie nowoczesnych rozwiązań w odniesieniu do optymalizacji grywalności gier z jednoczesnym wytwarzaniem rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) w połączeniu z analizą zachowań graczy. Spółka w swoim zakresie zakłada także tworzenie oraz produkcję innowacyjnych gier mających wpływ na behawiorystykę graczy.

  Spółka będzie wchodziła w skald grupy kapitałowej Emitenta a jej wyniki finansowe będą konsolidowane w ramach sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta.

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka", "Emitent”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 roku (dalej „ZWZ”):

  1.    Midven Sp. z o.o.: liczba głosów przysługujących na ZWZ - 998.000 udział w głosach na ZWZ – 100 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 83,43 proc.

  pokaż więcej