Raporty informacji poufnej

 • Nabycie udziałów w EpicVR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2020 roku Emitent podpisał umowę zakupu 50 udziałów w spółce EpicVR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dalej „Spółka”.

  W wyniku zawarcia w/w umowy Emitent posiada 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, głównym przedmiotem działalności Spółki będzie tworzenie i produkcja gier VR, także w trybie multiplayer, tworzenie aplikacji medycznych oraz rozwiązań VR dedykowanych dla przemysłu a także realizacja systemów i aplikacji szkoleniowych VR, w tym także rozwiązań sprzedażowych i marketingowych w wirtualnej rzeczywistości.

  Spółka będzie wchodziła w skład grupy kapitałowej Emitenta a jej wyniki finansowe będą konsolidowane w ramach sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta.

  pokaż więcej
 • Nabycie udziałów w Figure Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 roku Emitent podpisał umowę zakupu 50 udziałów w spółce Figure Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej „Spółka”.

  W wyniku zawarcia w/w umowy Emitent posiada 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Jednocześnie w najbliższym czasie Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmie decyzję o zmianie umowy Spółki poprzez zmianę firmy Spółki z obecnej Figure Investment Sp. z o.o. na Noma Level Up! Sp. z o.o., a także zmianie przedmiotu działalności Spółki.

  Przyjęta nazwa ze słowem Noma jest kojarzona z drugim udziałowcem w osobie Marka Nowickiego, prowadzącym Noma Solutions w zakresie tworzenia zaawansowanych rozwiązań IT dla dużych klientów korporacyjnych. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, głównym przedmiotem działalności Spółki będzie tworzenie nowoczesnych rozwiązań w odniesieniu do optymalizacji grywalności gier z jednoczesnym wytwarzaniem rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) w połączeniu z analizą zachowań graczy. Spółka w swoim zakresie zakłada także tworzenie oraz produkcję innowacyjnych gier mających wpływ na behawiorystykę graczy.

  Spółka będzie wchodziła w skald grupy kapitałowej Emitenta a jej wyniki finansowe będą konsolidowane w ramach sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta.

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 roku

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka", "Emitent”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 roku (dalej „ZWZ”):

  1.    Midven Sp. z o.o.: liczba głosów przysługujących na ZWZ - 998.000 udział w głosach na ZWZ – 100 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 83,43 proc.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy inwestycyjnej

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2019 o rozpoczęciu negocjacji dotyczących pozyskania finansowania informuje, iż w dniu 27 lipca 2020 roku Emitent podpisał umowę inwestycyjną z inwestorem finansowym działającym również w branży gier internetowych, określającą warunki zasady udzielenia Spółce finansowania przez inwestora („Umowa”).

  Zgodnie z Umową, inwestor zamierza dokonać inwestycji w Spółkę w drodze objęcia 500.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej kwocie finansowej na poziomie 5 mln złotych. Akcje serii D będą obejmowane przez inwestora w zamian za wkłady pieniężne. Inwestor zobowiązał się do nie zbywania powyżej opisanych akcji przez okres 1 rok od daty podjęcia uchwały o emisji akcji serii D.

  Celem podwyższenia kapitału Spółki, Spółka zobowiązała się do zwołania walnego zgromadzenia w terminie 2 dni od dnia podpisania Umowy.

  pokaż więcej
 • Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta

  Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent”) w związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z koronawirusa SARS-CoV-2 i pandemii COVID-19 informuje, że na bieżąco monitoruje możliwy wpływ sytuacji na działalność operacyjną, wyniki finansowe i perspektywy Spółki.

  Ciągłość działań Spółki i współpracy z wykonawcami w zakresie założonych celów oraz realizacji gier jest zapewniona. Na dzień dzisiejszy Emitent nie identyfikuje zagrożeń wynikających ze zmiany aktywności partnerów biznesowych Emitenta w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 i pandemią COVID-19.

  pokaż więcej