Raporty informacji poufnej

 • Wycofanie wniosku w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki

  W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2019 o złożeniu wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd Arts Alliance S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2019 roku Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenie o wycofaniu wniosku w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A,B,C i D Emitenta oraz praw do akcji serii D Emitenta („Wniosek”).

  Spółka zdecydowała się na wycofanie Wniosku z uwagi na obecną sytuację na rynku kapitałowym oraz możliwe zbyt małe zainteresowanie ofertą nowych akcji Spółki, co w ocenie Zarządu Spółki nie pozwoliłoby pozyskać zakładanych przez Spółkę środków z emisji akcji serii D.

  Jednocześnie Emitent podtrzymuje plany przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek główny GPW. Spółka planuje ponownie złożyć wniosek w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

  pokaż więcej
 • Rozpoczęcie negocjacji dotyczących pozyskania finansowania

  Zarząd Arts Alliance S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż rozpoczął rozmowy z wybranymi inwestorami w zakresie ustalenia warunków potencjalnej inwestycji kapitałowej w Spółkę.  

  Celem Emitenta jest uzyskanie finansowania na kwotę ok. 5 mln zł poprzez emisję prywatną akcji nowej serii do wybranej grupy inwestorów. Spółka planuje pozyskać finansowanie na dotychczasową działalność operacyjną Spółki, w tym  współfinansowanie produkcji gier internetowych.

  O zakończeniu toczących się negocjacji Spółka będzie informowała osobnym raportem bieżącym. Celem Emitenta jest zakończenie negocjacji do końca 2019 roku.

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 lipca 2019 roku

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 lipca 2019 roku z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich:

  1.    Midven sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji – 998.000.

  pokaż więcej
 • Podpisanie listu intencyjnego dot. proponowanych warunków inwestycji w SPV z QED Software Sp. z o.o.

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 maja 2019 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Spółką a spółką QED Software Sp. z o.o. („QED Software”), zwane łącznie Stronami, celem określenia intencji Stron odnośnie wzajemnych relacji, praw i obowiązków w sytuacji, kiedy Strony zdecydują się zawrzeć umowę inwestycyjną opartą na warunkach zawartych w podpisanym liście intencyjnym.

  QED Software to spółka, której podstawową działalność stanowi tworzenie rozwiązań w oparciu o sztuczną inteligencję (Artificial Intelligence – „AI”), przetwarzanie dużych ilości danych, czy też maszynowe nauczanie (Machine learning).

  W ramach niniejszego porozumienia Strony ustaliły między innymi przeprowadzenie due diligence części aktywów QED Software przez Emitenta względem rozwiązań związanych z AI w odniesieniu do realizacji gry internetowej tworzonej przez QED a tym samym zaangażowanie czasowe Emitenta w celu wypracowania docelowych warunków inwestycji polegających na zaangażowaniu kapitałowym w nowo powstały podmiot kapitałowy z QED Software. Celem stron jest podpisanie umowy inwestycyjnej opartej na warunkach zawartych w powyższym liście intencyjnym.

  Podpisany list intencyjny został uznany przez Emitenta za istotny z uwagi na jego potencjalny wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii i perspektyw jego rozwoju.

  pokaż więcej
 • Podpisanie listu intencyjnego dot. proponowanych warunków inwestycji w Crunching Koalas Sp. z o.o.

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. („Spółka“, „Emitent“) informuje, iż w dniu 22 maja 2019 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Spółką a spółką Crunching Koalas Sp. z o.o. („Crunching Koalas“), zwane łącznie Stronami, celem określenia intencji Stron odnośnie wzajemnych relacji, praw i obowiązków w sytuacji, kiedy Strony zdecydują się zawrzeć umowę inwestycyjną opartą na warunkach zawartych w podpisanym liście intencyjnym.

  Crunching Koalas to spółka, której podstawową działalność stanowi portowanie gier video oraz komputerowych na platformę Nintendo Switch, Microsoft Xbox czy Sony Playstation a także wydawanie oraz promocja gier poprzez Crunching Koalas.

  W ramach niniejszego porozumienia Strony ustaliły między innymi przeprowadzenie due diligence Crunching Koalas przez Emitenta oraz zaangażowanie czasowe Emitenta w celu wypracowania docelowego modelu biznesowego, określenia szczegółowego przedmiotu inwestycji polegającego na zaangażowaniu kapitałowym w Crunching Koalas oraz wstępne warunki inwestycji. Celem stron jest podpisanie umowy inwestycyjnej opartej na warunkach zawartych w powyższym liście intencyjnym, o czym Spółka będzie informować osobnym raportem bieżącym.

  Podpisany list intencyjny został uznany przez Emitenta za istotny z uwagi na jego potencjalny wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii i perspektyw jego rozwoju.

  pokaż więcej