Raporty informacji poufnej

 • Rozpoczęcie negocjacji dotyczących pozyskania finansowania

  Zarząd Arts Alliance S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż rozpoczął rozmowy z wybranymi inwestorami w zakresie ustalenia warunków potencjalnej inwestycji kapitałowej w Spółkę.  

  Celem Emitenta jest uzyskanie finansowania na kwotę ok. 5 mln zł poprzez emisję prywatną akcji nowej serii do wybranej grupy inwestorów. Spółka planuje pozyskać finansowanie na dotychczasową działalność operacyjną Spółki, w tym  współfinansowanie produkcji gier internetowych.

  O zakończeniu toczących się negocjacji Spółka będzie informowała osobnym raportem bieżącym. Celem Emitenta jest zakończenie negocjacji do końca 2019 roku.

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 lipca 2019 roku

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 lipca 2019 roku z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich:

  1.    Midven sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji – 998.000.

  pokaż więcej
 • Podpisanie listu intencyjnego dot. proponowanych warunków inwestycji w SPV z QED Software Sp. z o.o.

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 maja 2019 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Spółką a spółką QED Software Sp. z o.o. („QED Software”), zwane łącznie Stronami, celem określenia intencji Stron odnośnie wzajemnych relacji, praw i obowiązków w sytuacji, kiedy Strony zdecydują się zawrzeć umowę inwestycyjną opartą na warunkach zawartych w podpisanym liście intencyjnym.

  QED Software to spółka, której podstawową działalność stanowi tworzenie rozwiązań w oparciu o sztuczną inteligencję (Artificial Intelligence – „AI”), przetwarzanie dużych ilości danych, czy też maszynowe nauczanie (Machine learning).

  W ramach niniejszego porozumienia Strony ustaliły między innymi przeprowadzenie due diligence części aktywów QED Software przez Emitenta względem rozwiązań związanych z AI w odniesieniu do realizacji gry internetowej tworzonej przez QED a tym samym zaangażowanie czasowe Emitenta w celu wypracowania docelowych warunków inwestycji polegających na zaangażowaniu kapitałowym w nowo powstały podmiot kapitałowy z QED Software. Celem stron jest podpisanie umowy inwestycyjnej opartej na warunkach zawartych w powyższym liście intencyjnym.

  Podpisany list intencyjny został uznany przez Emitenta za istotny z uwagi na jego potencjalny wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii i perspektyw jego rozwoju.

  pokaż więcej
 • Podpisanie listu intencyjnego dot. proponowanych warunków inwestycji w Crunching Koalas Sp. z o.o.

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. („Spółka“, „Emitent“) informuje, iż w dniu 22 maja 2019 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Spółką a spółką Crunching Koalas Sp. z o.o. („Crunching Koalas“), zwane łącznie Stronami, celem określenia intencji Stron odnośnie wzajemnych relacji, praw i obowiązków w sytuacji, kiedy Strony zdecydują się zawrzeć umowę inwestycyjną opartą na warunkach zawartych w podpisanym liście intencyjnym.

  Crunching Koalas to spółka, której podstawową działalność stanowi portowanie gier video oraz komputerowych na platformę Nintendo Switch, Microsoft Xbox czy Sony Playstation a także wydawanie oraz promocja gier poprzez Crunching Koalas.

  W ramach niniejszego porozumienia Strony ustaliły między innymi przeprowadzenie due diligence Crunching Koalas przez Emitenta oraz zaangażowanie czasowe Emitenta w celu wypracowania docelowego modelu biznesowego, określenia szczegółowego przedmiotu inwestycji polegającego na zaangażowaniu kapitałowym w Crunching Koalas oraz wstępne warunki inwestycji. Celem stron jest podpisanie umowy inwestycyjnej opartej na warunkach zawartych w powyższym liście intencyjnym, o czym Spółka będzie informować osobnym raportem bieżącym.

  Podpisany list intencyjny został uznany przez Emitenta za istotny z uwagi na jego potencjalny wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta w kontekście realizacji strategii i perspektyw jego rozwoju.

  pokaż więcej
 • Zmiana dystrybutora gier: „Hyperide VR”, „Estiman”, „Dungeon And Aliens”

  Zarząd Arts Alliance GK  S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr: 34/2018 z dnia 19 listopada 2018roku; 40/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku; 2/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku informuje, że zawarł z Forever Entertainment S.A. umowy, na mocy których Emitent udzielił Forever Entertainment S.A. wyłącznej licencji, na czas 5 lat, do dystrybucji gier: „Hyperide VR”, „Estiman”, „Dungeon And Aliens”. Przedmiotem umowy jest w szczególności dystrybucja cyfrowa oraz rozpowszechnianie i obrót ww. grami za pośrednictwem platformy dystrybucji cyfrowej Nintendo Switch, bez ograniczeń terytorialnych.

  W celu umożliwienia dystrybucji ww. gier przez Forever Entertainment S.A. na platformie Nintendo Switch w zakresie licencji, o której mowa powyższej, Emitent zobowiązał się w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku do przeniesienia ww. gier na konto Forever Entertainment S.A. na platformie Nintendo Switch i zaprzestania samodzielnej dystrybucji ww. gier na platformie Nintendo Switch. Dzięki temu Forever Entertainment S.A. będzie jedynym wydawcą ww. gier na platformie dystrybucyjnej Nintendo Switch.

  Cena danej gry będzie ustalana przez Forever Entertainment S.A.

  W ocenie Zarządu Emitenta zmiana podmiotu zajmującego się dystrybucją powinna pozytywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży ww. gier.

  pokaż więcej