Raporty informacji poufnej

 • Zmiana dystrybutora gier: „Hyperide VR”, „Estiman”, „Dungeon And Aliens”

  Zarząd Arts Alliance GK  S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr: 34/2018 z dnia 19 listopada 2018roku; 40/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku; 2/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku informuje, że zawarł z Forever Entertainment S.A. umowy, na mocy których Emitent udzielił Forever Entertainment S.A. wyłącznej licencji, na czas 5 lat, do dystrybucji gier: „Hyperide VR”, „Estiman”, „Dungeon And Aliens”. Przedmiotem umowy jest w szczególności dystrybucja cyfrowa oraz rozpowszechnianie i obrót ww. grami za pośrednictwem platformy dystrybucji cyfrowej Nintendo Switch, bez ograniczeń terytorialnych.

  W celu umożliwienia dystrybucji ww. gier przez Forever Entertainment S.A. na platformie Nintendo Switch w zakresie licencji, o której mowa powyższej, Emitent zobowiązał się w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku do przeniesienia ww. gier na konto Forever Entertainment S.A. na platformie Nintendo Switch i zaprzestania samodzielnej dystrybucji ww. gier na platformie Nintendo Switch. Dzięki temu Forever Entertainment S.A. będzie jedynym wydawcą ww. gier na platformie dystrybucyjnej Nintendo Switch.

  Cena danej gry będzie ustalana przez Forever Entertainment S.A.

  W ocenie Zarządu Emitenta zmiana podmiotu zajmującego się dystrybucją powinna pozytywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży ww. gier.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy akcji sprzedaży Parcel Technik S.A.

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2019 r. zawarł z EQT Capital Limited, zarejestrowaną zgodnie z przepisami Republiki Cypryjskiej, pod numerem HE 305907, z siedzibą przy Vyzantiou 30, 2nd Floor, Flat/Office, Strovolos, P.C. 2064, Nikozja, Cypr (dalej „EQT Capital”) umowę sprzedaży akcji spółki Parcel Technik S.A. (dalej: „Umowa”). 

  Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Emitenta 2.131.214 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście czternaście) niezdematerializowanych akcji na okaziciela serii (dalej: „Akcje”) po cenie 0,25 złote (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za każdą akcję, za łączną kwotę 532.803,50 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset trzy złote 50/100) (dalej: „Cena”).

  Zgodnie z treścią Umowy ww. Cena zostanie zapłacona Emitentowi przez EQT Capital poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, tj. wierzytelności przysługującej EQT Capital od Emitenta z Ceną należną Emitentowi od EQT za sprzedawane przez Emitenta Akcje. Akcje zostaną wydane przez Emitenta w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy sprzedaży akcji Medard S.A.

  Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2019 r. zawarł z EQT Capital Limited, zarejestrowaną zgodnie z przepisami Republiki Cypryjskiej, pod numerem HE 305907, z siedzibą przy Vyzantiou 30, 2nd Floor, Flat/Office, Strovolos, P.C. 2064, Nikozja, Cypr (dalej „EQT Capital”) umowę sprzedaży akcji spółki Medard S.A. (dalej: „Umowa”). 

  Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Emitenta 390.600 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset) niezdematerializowanych akcji na okaziciela serii C (dalej: „Akcje”) po cenie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za każdą akcję, za łączną cenę 97.650,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), (dalej: „Cena”).

  Zgodnie z treścią Umowy ww. Cena zostanie zapłacona Emitentowi przez EQT Capital poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, tj. wierzytelności przysługującej EQT Capital od Emitenta z Ceną należną Emitentowi od EQT za sprzedawane przez Emitenta Akcje. Akcje zostaną wydane przez Emitenta w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy.

  pokaż więcej
 • Korekta raportu ESPI nr 2/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku Ustalenie daty premiery gry DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch

  Zarząd Midven S.A. informuje, że w związku ze zmienianą daty premiery gry DUNGEON & ALIENS na konsoli Nintendo Switch na dzień 15 marca 2019 roku, koniecznym stała się korekta raportu ESPI nr 2/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku Ustalenie daty premiery gry DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch. W związku z powyższym skorygowana treść raportu brzmi następująco:

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2018 z dnia 3.10.2018 r. (dot. zawarcia umowy licencyjnej z Kool2Play sp. z o.o.) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 05.02.2019 r. (dot. informacji o grze DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch) informuję o ustaleniu daty premiery gry DUNGEON & ALIENS ("Gra") na konsoli Nintendo Switch na dzień 15 marca 2019 roku.

  Gra będzie miała premierę w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Cena Gry będzie wynosić 3,99 EUR/USD.

  Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie obrotu.

  pokaż więcej
 • Ustalenie daty premiery gry DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2018 z dnia 3.10.2018 r. _dot. zawarcia umowy licencyjnej z Kool2Play sp. z o.o. oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 05.02.2019 r. _dot. informacji o grze DUNGEON & ALIENS na Nintendo Switch_ informuję o ustaleniu daty premiery gry DUNGEON & ALIENS _"Gra"_ na konsoli Nintendo Switch na dzień 28 luty 2019 roku.

  Gra będzie miała premierę w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Cena Gry będzie wynosić 3,99 EUR/USD.

  Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie obrotu.

  pokaż więcej