Raporty informacji poufnej

 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 września 2018 roku

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 września 2018 roku.

  1. Midven sp. z o.o. - liczba głosów na NWZ - 998.000, udział w głosach na NWZ - 100 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 83,43 %
  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 05.09.2018 r.

  Zarząd Midven S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 5 września 2018 roku z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich:

  1. Midven sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji: 998.000.
  pokaż więcej
 • Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału w spółkach zależnych

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, iż podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych Emitenta Mizaco sp. z o.o. i Bookre sp. z o.o.

  Podwyższenie kapitału zakładowego w Mizaco sp. z o.o. o kwotę 270.000 zł, nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów, które zostaną objęte przez nowych inwestorów do końca trzeciego kwartału 2018 roku. Obecnie Emitent prowadzi aktywne poszukiwanie potencjalnych inwestorów, jednakże nie rozpoczął jeszcze negocjacji z konkretnym inwestorem.

  Podwyższenie kapitału zakładowego w Bookre sp. z o.o. o kwotę 300.000 zł, nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów, które zostaną objęte przez Emitenta do końca drugiego kwartału 2018 roku.

  Emitent wskazuje, iż podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego ww. spółek zależnych, w celu zwiększenia kapitałów własnych spółek zależnych, w związku z planowanym zmiany formy prawnej ww. spółek zależnych poprzez przekształcenie ww. spółek zależnych w spółki akcyjne. Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez ww. spółki zależne lub wobec ww. spółek zależnych przez Emitenta, będą przekazywane w trybie publikacji stosownych raportów.

  Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych Emitenta - Mizaco sp. z o.o. i Bookre sp. z o.o. jest wynikiem zaplanowanych przez Emitenta działań w związku z wydanymi przez firmę audytorską opiniami z zastrzeżeniem w zakresie wymogu dokonania, zdaniem biegłego rewidenta, odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów, tj. udziałów tychże spółek. 

  pokaż więcej
 • Decyzja w sprawie wstrzymania odpisu aktualizacyjnego wartość akcji Logzact S.A. w Restrukturyzacji

  W nawiązana do wydanych przez firmę audytorską opinii z zastrzeżeniem w zakresie wymogu dokonania, zdaniem biegłego rewidenta, odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów, tj. akcji Logzact S.A. w Restrukturyzacji, Zarząd Emitenta informuje, iż podjął decyzję o wstrzymani się z dokonaniem ewentualnego odpisu aktualizującego w zakresie wartości akcji Logzact S.A. w Restrukturyzacji do czasu powzięcia informacji o ostatecznym rozstrzygnięciu przez akcjonariuszy lub Zarząd Logzact S.A. w Restrukturyzacji co do dalszego istnienia spółki lub postawienia spółki w stan upadłości.Decyzja w sprawie wstrzymania odpisu aktualizacyjnego wartość akcji Logzact S.A. w Restrukturyzacji

  Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez Emitenta w wskazanym wyżej zakresie, będą przekazywane w trybie publikacji stosownych raportów.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy sprzedaży akcji PARCEL TECHNIK S.A.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z CUMPLEANO Limited spółką prawa cypryjskiego z siedzibą przy 30 Vyzantiou Street, Office 22, 2064 Strovolos, Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru pod numerem HE 307277,  (dalej: „CUMPLEANO Limited”) umowę sprzedaży akcji spółki PARCEL TECHNIK S.A. (dalej: „Umowa”).

  Przedmiotem Umowy jest sprzedaż  przez Emitenta 236.801 nienotowanych akcji serii C spółki PARCEL TECHNIK S.A. za cenę 142.080,60 zł na rzecz CUMPLEANO Limited.

  Zgodnie z treścią Umowy ww. cena zostanie zapłacona w terminie 7 dni od podpisania Umowy,
  zaś akcje zostaną wydane przez Emitenta w ciągu 30 dni od zwarcia Umowy.

  pokaż więcej