Lista projektów EU

Projekt unijny związany z przeprowadzeniem procesu emisji akcji spółki na rynku głównym GPW

"Przygotowanie dla Midven S.A. niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału i debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." w ramach Działania 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 stock w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 20014-2020. Nr projektu POIR.03.01.05-14-0010/16

Przedmiotem projektu jest planowany przez MIDVEN S.A. zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do emisji akcji na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych i w następstwie wejścia na rynek pozyskanie kapitału na rozwój Spółki. Wyłoniony w postępowaniu z zachowaniem konkurencji dom maklerski przygotuje dla spółki obligatoryjne przy wejściu na rynek główny GPW dokumenty: Memorandum informacyjne Prospekt emisyjny oraz prezentację inwestorską.

Całkowita wartość usług doradczych określona została na poziomie 535.000,00 zł brutto.

******

Projekt unijny związany z wdrożeniem systemu B2B

"Wdrożenie internetowego systemu B2B w przedsiębiorstwie automatyzującego procesy biznesowe Wnioskodawcy z kluczowymi Partnerami księgowymi oraz prawnymi” w programie: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka,  Działanie 8.2  w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-565/14-00

Projekt zakładał stworzenie nowej platformy B2B w firmie Midven S. A. Celem projektu jest stworzenie aplikacji, która pozwoli na automatyzacje procesów biznesowych z kluczowymi dla firmy Wnioskodawcy partnerami księgowymi oraz prawnymi. W ramach projektu zostanie stworzony m.in. system DMS system zarządzania dokumentami, system BMP, zarządzanie procesami biznesowymi oraz system HRM zarządzania oraz prognozowania rentowności przedsięwzięcia.

Całkowita wartość dofinansowania: 415.450,00 złotych.